مقاله درباره نظریه ی مید و عوامل محیطی

2- نیازهای زیباشناختی
3- نیازهای شناختی
4- نیازهای مربوط به عزت نفس
5- نیازهای مربوط به عشق و تعلق
6- نیازهای مربوط به ایمنی
7- نیازهای مربوط به فیزیولوژی
که برآورده شده هر یک از این نیازها آدمی را به صورت خود به خودی به سوی نیاز بعدی متوجه می سازد. (جمالفر، 1373،ص 86)
نظریه ی ارگانیسمی گلوشتاین : گلوشتاین را متشکل از اعضایی می دانند که با یکدیگر پیوند وابستگی دارند و نمی توانند از هم جدا شوند. مگر به صورت معنوی یا در موارد اخلاق و نابهنجاری.گلوشتاین معتقد است که عوامل محرک ارگانیسم سه دسته اند:
1- گرایش به برابری : یعنی توزیع برای نیروی ثابت ارگانیسم در آن و این توزیع یکسان حالت تعادل ارگانیسم را می رساند؛
2- خودشیفتگی : یعنی تمایل آفریننده و سازنده ی طبیعت آدمی، در واقع او این خودشیفتگی را تنها انگیزهی اصل آدمی می داند؛
3- سازش با محیط : گلوشتاین قبول دارد که ارگانیسم و محیط عمل متقابل دارند، به این ترتیبکه عوامل محیطی گاه مانع داده خودشکفتگی می شوند و گاه با وسائلی که در اختیار آدمی می گذارند به او مدد می رسانند. (پناهی، 1381، ص 192)
نظریه های میدانی :
نظریه ی میدانی کورت لوین : نظریه ی کورت لوین درباره ی شخصیت مبتنی بر روانشناسی گشتالت است و نظریه ی میدانی نام دارد که در سه اصل زیر خلاصه می شود :
1- رفتار آدمی تابع چگونگی میدانی است که به هنگام وقوع آن رفتار وجود دارد.
2- تجربه با کل وضعیتی که اجرایش با آن متفاوت است به کمک موضع شناسی که شعبه ای از ریاضیات است مجسم گردد. (جهری، 1382، ص 81)
تحرک شخصیتی : لوین محرک های شخصیت را به این قرار می داند : 1- نیاز : یعنی میل به دست آوردن چیزی یا وصول به مقصد و هدفی 2- تنیدگی : نیاز در منطقه ای از درون شخص ظهور می کند و موجبتنیدگی آن منطقه می شود و از این رو تعادل شخص به هم می ریزد و با برطرف شدن نیاز تنیدگی از بین می رود
3- ارزش نسبی : مناطق محیط روانی هرکدام نسبت به نیازمندیهای شخص دارای جاذبیت و ارزش هستند. این ارزش ممکن است مثبت باشد (وقتی نیاز را از بین ببرد) یا منفی (وقتی نتواند نیاز را از بین ببرد)
4- نیروی فشار: هرگاه نیرویی با شدت کافی شخص فشار بیاورد حرکت به وقوع می پیوندد این نیرو که برخلاف نیاز و تنیدگی جایش در محیط روانی است سه خصوصیت که عبارتند از : جهت،شدت و هدف . این سه ویژگی را با هم سویی واژه وکتور می نامند و ما در برابر آن نیروی فشار بکار می بریم. (همان منبع، ص 172)
نظریه های تحلیل عاملی :
نظریه ی کتل: کتل در تعریف شخصیت می گوید : شخصیت چیزی است که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری خواهد داشت و معتقد است یک نظریه ی شخصیت باید هرفش بیش بینی رفتار آدمی در اوضاع و احوال مختلف باشد. او معتقد است که مفاهیم تشکیل دهنده ی شخصیت هستند. (اخوت، 1380، ص 96)
مفاهیم شخصیت کتل : 1- صفت : یک ساخت ذهنی و استنتاجی که از ملاحظه ی رفتار بدست و پایداری آن رفتار را می رساند. او صفت ها را به یک اعتبار به سه دسته تقسیم می کند:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.