مقاله درباره مدیران و کارکنان و وضعیت اقتصادی

  *  هیچ یک از مسیل ها در این نیمه قرار ندارند.
  * خیابان ولیعصر عمده ترین شریان شمالی –جنوبی در راسته تجاری –خدماتی است که در پیوند اندام وارهای در تراز همسطح با مناطق شمالی و جنوبی دارد. خیابان آفریقا به ویژه بخش شمالی که عملکرد راسته خدماتی –تجاری دارد.دوقلوی تقویت کننده و پشتیبان خیابان ولیعصر است.
  * بزرگراه نیایش :تنها محور نفوذی ارتباط صرفاً ترافیکی با منطقه غربی (منطقه 2)است.
  *مجموعه شهری خدمات فرا منطقه ای در شمال غربی نیمه غربی منطقه استقرار دارد و بواسطه مجاورت با بزرگراه چمران سهولت دسترسی ترافیکی با سایر مناطق را دارد.

3-4-9مشخصات و ویژگی های نیمه شرقی منطقه
*تمامی مسیل ها ی منطقه در این نیمه قرار دارد .
*خیابان شریعتی تنها شریان شمالی –جنوبی و راسته تجاری-خدماتیاست که پیوندی اندام واره ای در تراز همسطح زمین با مناطق شمالی و جنوبی دارد .
*ارتباط نفوذی با منطقه شرقی (منطقه4)در سر تا سر مرز مشترک پاسداران –شریعتی برقرار است.
*حوزه مسکونی فاقد پارگی ناشی از احداث شریان ها بوده و یکپارچه است لذا از محیط و آسایش سکونت با لنسبه مطلوبی بر خور دار است .
*مجموعه شهری خدمات فرا منطقه ای در جنوب غربی نیمه شرقی منطقه استقرار دارد و بواسطه تداخل با بزرگراه های مدرس,همت و رسالت سهولت دسترس ترافیک با سایر مناطق را دارد .
3-4-10ویژگی‌های جمعیتی
این منطقه در طول دوره‌ی شکل‌گیری خود تا به امروز، رشد جمعیتی کمتری نسبت به مناطق متناظر خود داشته است.
جمعیت منطقه 3 : بر اساس سرشماری سال 1385، بالغ بر ۲۹۳۱۸۱ نفر و 91933 خانوار است.
متوسط رشد سالانه جمعیت منطقه3: از سال 1359 تا 1385، در حدود 13/1 درصد بوده است.
میزان جوانی جمعیت در منطقه3 کمتر از سهم نسبی جمعیت در کل شهر تهران است و در مقابل آن میزان کهنسالی جمعیت ( سهم نسبی جمعیت بالای 60سال) به مراتب بیشتر از کل شهر تهران است.
متوسط تعداد اعضای خانوار معمولی ساکن حدود 3/3 نفر (سال 85) متوسط متناظر شهر تهران 4 نفر است.
خانواده های 2 و 3 نفره همچنین تک نفره بیشتر از شهر تهران است.
میزان با سوادی جمعیت منطقه 3 5/96 درصد است که بالاتر از میانگین کل شهر تهران (6/90%) می‌باشد.
سطح تحصیلات افراد باسواد این منطقه نیز بالاتر از میانگین شهر تهران است.
3-4-11ویژگی‌های اقتصادی
ساکنان منطقه 3، نسبت به ساکنان کل شهر تهران، از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند
سهم مسکن اجاره ای در این منطقه2/30 در مقابل مسکن ملکی که8/69 می باشد. وجود سرانه مالکیت شخصی حدود 6/2 برابر متوسط کل شهر تهران است.
بالا بودن سهم نسبی مدیران و کارکنان عالی رتبه اداری و کارکنان مشاغل علمی و فنی ، در میان شاغلان ساکن در منطقه، سهم نسبی مدیران و مقامات عالیرتبه اداری 9/15% و سهم متخصصان 6/26% است. بقیه شاغلان در بخش‌های خدماتی همچون عمده فروشی، هتلداری، خدمات، مالی، عمومی و… مشغول به کارند.
فراوانی نسبی خانوارهای پر درآمد در میان خانوارهای ساکن در منطقه.
موقعیت ممتاز منطقه برای مکان گزینی فعالیتهای برتر به دلیل وجود مجتمع های مطرح ئر سطح شهر تهران.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.