مقاله درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

شکل 4-10. نقشه نهایی روش AND در نرم افزار ادریسی
شکل 4-11. نقشه نهایی روش OR در نرم افزار ادریسی
شکل 4-12. نقشه نهایی روش MID در نرم افزار ادریسی
شکل 4-13. مکان استقرار پارکینگ های موجود در منطقه مورد مطالعه
شکل 4-14. مکان استقرار پارکینگ های موجود در نقشه نهایی
فهرست جدول ها
جدول 3-1. linguistic term در روش FUZZY AHP-OWA
جدول 3-2. مساحت و درصد کاربری های عمده زمین
جدول 3-3. وضعیت کالبدی ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
جدول 4-1. معیارها و زیر معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ
جدول 4-2. فاصله مناسب برای پیاده روی از پارکینگ تا مراکز مختلف جاذب جمعیت
جدول 4-3. حداکثر فاصله پیاده روی قابل قبول حد فاصل پارکینگ و مراکز جاذب جمعیت
جدول4-4. ترجیحات معیارها در روش وزن دهی AHP
جدول4-5. مقایسات زوجی معیارهای اصلی
جدول4-6. ماتریس ضرایب روش وزن دهی AHP
جدول4-7. وزن دهی معیارهای اصلی و زیرمعیارهای تحقیق و اوزان به دست آمده از مدل AHP
چکیده
رشد ناموزون و توسعه غیراصولی شهری به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، باعث مشکلاتی در سیستم شهری در منطقه سه (در محدوده میدان ونک) گردیده است.
در این منطقه عدم ایجاد پارکینگ های کافی هم زمان با توسعه معابر و کاربری های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حنل و نقل و ترافیک شهری شده است، به طوری که با اشغال معابر به وسیله توقف های حاشیه ای ، ترافیک روان در منطقه مورد مطالعه را با مشکل مواجه نموده و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک روان، مکانیابی محل های مناسب برای احداث پارکینگ های غیر حاشیه ای را در جهت کاهش میزان توقف های حاشیه ای در این منطقه ضروری ساخته است.
در این پژوهش با اعمال ضوابط و معیارهایی همچون فاصله از مراکز جاذب جمعیت، فاصله از معابر، و کاربری های مناسب برای احداث پارکینگ و با اعمال محدودیت هایی مثل فاصله از گسل ها و کاربری های نا مناسب برای احداث پارکینگ سعی شده است که محل های بهینه و مناسب برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS مشخص می شود.
برای این منظور ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یاAHP وزن دهی شده و با توجه به وزن های حاصله، بهترین مکان برای احداث پارکینگ با استفاده از روش ( Ordered Weighted Average ) OWA فازی و تلفیق دو روشAHP و OWA (FUZZY AHP-OWA ) مشخص گردیده است. و در نهایت مشاهده شد که روش FUZZY AHP-OWA نتایج دقیق تر و علمی تری را به ما می دهد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
شهرها مکان هایی با تراکم بالای جمعیتی ، تمرکز فعالیت های اقتصادی، و ساختارهای فضایی پیچیده بوده که به وسیله ی سیستم حمل ونقل شهری حمایت می شوند.حجم بالای ترافیک یکی از رایج ترین مشکلات حمل ونقل شهری درشهرهای بزرگ می باشد.افزایش تعداد اتومبیل در صورت عدم پیش بینی لازم تقاضای پارک را در مکان هایی افزایش می دهد که اغلب ناتوان از پاسخ گویی به چنین نیازهایی می باشند(2004،14،viana). ترافیک ساکن یکی از مشکلات عمده در حمل ونقل بوده که امروزه به عنوان یکی ازمعضلات اصلی برخی شهرهای بزرگ محسوب می گردد(2001،179،hensher). پارکینگ ها ازجمله زیرساخت های شهری بوده که توجه چندانی به آن نشده است.کمبود پارکینگ درشهرها باعث توقف خودروها درکنارخیابان ها (پارک های حاشیه ای) گردیده، بدین ترتییب عملا سطوحی که باید در اختیار ترافیک سواره قرار گیرد به محل توقف تبدیل گردیده که عملا باعث افزایش ترافیک معابر می شود(متکان ،1384، 14). امروزه یافتن جای پارک به عنوان یکی از مسائل اصلی در شهرهای بزرگ با جمعیت فشرده می باشد(2008،433،benson)، استفاده از فناوری های نوین مانند احداث پارکینگ های طبقاتی پاسخی به مشکل فوق می باشد. با استفاده از این نوع پارکینگ ها می توان مدیریت بهینه ای درافزایش خدمات دهی به حجم زیادی از خودروها را اعمال نمود(نخعی پور،1389،50). مکانیابی واحداث پارکینگهای طبقاتی یکیاز نیازهای اساسی شهرهای امروزی بویژه شهرهای بزرگ می باشد.اگر این عمل بدون توجه به اثرات و روابط متقابل بین کاربری ها صورت پذیرد ممکن است نه تنها از مشکلات موجود نکاسته بلکه خود باعث ایجاد مشکلات عدیده دیگری میگردد(نایینی،35،1383). آنچه که باید مورد توجه جدی قرارگیرد موقعیت بهینه فضا- مکانی پارکینگ های جدید بوده به طوری که کارایی بالایی را به دنبال داشته باشد.ناحیه شش منطقه سه شهر تهران به لحاظ نقش فرامنطقه ای بسیاری از کاربری ها، تکیه بر معابر شریانی اصلی و فرعی در غالب ساعات روز به ویژه در زمان اوج ترافیک با هجوم سنگین خودروها و کندی کشش مواجه می باشد، که از مهم ترین دلایل آن عدم فازبندی مناسب حرکات در تقاطع ها، عدم کنترل و ساماندهی پارک حاشیه ای، به ویژه کمبود پارکینگ اشاره نمود. ازآنجایی که در اکثر مکان یابی های انجام شده به روش سنتی و با در نظر گرفتن معیارهای محدودی انجام گردیده، هدف این پژوهش ترکیب معیارهای کمی وکیفی با استفاده از مدل فازی و انتخاب بهترین محدوده مکانی–فضایی جهت احداث پارکینگ طبقاتی در منطقه مورد مطالعه می باشد.
1-2بیان مسئله)مساله اصلی تحقیق(
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.