مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و روش های توصیفی

4- و دکتر باقر وفایی (استادیار)، حسین داداش زاده (مربی) و محمود فرورثی (کارشناسی ارشد) هم در تحقیقی به عنوان رابطه ی میان بهره هوشی و تیپ های شخصیتی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز علوم پزشکی این شهر در سال 1363 به این نتیجه رسیدند که از لحاظ بهره هوشی در میان افراد درون گرا با استفاده از آزمون تی، تفاوت معنی داری بین این دو جنس مشاهده نشد و همچنین از لحاظ تیپ برون گرا و رابطه ی آن با هوش هم رابطه ی معنی داری وجود نداشت و در مجموع یک تیپ خاص در میان یک جنس خاص غالب نبود یعنی این طور نبود که دختران بیشتر درون گرا یا برون گرا باشند بلکه یک تیپ شخصیتی با جنسیت رابطه معنی داری نداشت.
5- و اما در یک تحقیق دیگر که توسط خانم زهرا شافعی سروستانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه اصفهان در سال 1370 انجام و در این تحقیق که به راهنمایی دکتر احمدی به انجام رسید سعی شد که ابتدا تیپ شخصیتی دانشجویان دختر و پسر تعیین شد و بعد رابطه ی این تیپ با بهره ی هوش سنجیده شود چون عنوان تحقیقی بررسی رابطه ی تیپ های شخصیتی باهوش در میان دانشجویان دختر و پسر همین دانشگاه بود و در پایان نتیجه این شد که دختران و پسران از نظر تیپ شخصیتی با هم تفاوت معنا داری نداشتند و از نظر رابطه ی تیپ هل باهوش هم هر چند هوش تیپ درون گرا اندکی از تیپ برون گرا را بیشتر بود اما طوری نبود که بشود گفت تیپ درون گرا با هوش تر است و بین این تیپ و بهره ی هوش رابطه معناداری وجود دارد.
6- حمید رضایی در سال 1385 در دانشگاه ایلام در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا با میزان عزت نفس دانشجویان نشان داد که اکثر دانشجویان که دارای تیپ شخصیتی برون گرا بودند از عزت نفس بیشتری برخوردار بودند.
7- مهرداد رحیم زاده در تحقیقی که با عنوان مقایسه ی تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا و بررسی رابطه ی آنها با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر شهرستان سرپل ذهاب در سال 1386 انجام داد به این نتیجه رسید که بین دختران و پسران از لحاظ رابطه ی با عزت نفس و برون گرایی همبستگی معنی داری وجود دارد.
8- هادی پور شفیعی در سال 1370 در تحقیقی دررابطه با بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با برون گرایی و درون گرایی روی 400 نفر انجام داد نشان داد که دانشجویان که دارای عزت نفس بالاتری هستند در میان دختر و پسر، پیشرفت تحصیلی نیز به میزان چشمگیری در آنها زیاد است.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور :
1- در تحقیقی که توسط سیدنی آلن در سال 1930 در رابطه با عزت نفس و برون گرایی و درون گرایی در 200 نفر آزمودنی انجام شد و به آنها آزمون عزت نفس کوپر اسمیت داده شد نشان داد که کسانی که دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر بودند و پرستیژ اجتماعی شان بالا بود از میزان عزت نفس بیشتری، برخوردار بودند.
2- تاتیانا مرز در سال 1997 در مطالعه ای که نمونه های آن 100 نفر دانشجوی ایتالیا بودند برای بررسی رابطه ی تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا را با میزان عزت نفس دانشجویان انجام شد نشان داد که دانشجویانی که دارای تیپ شخصیتی برون گرا بودند عزت نفس بیشتری داشتند.
3- گری مازات مطالعه ای برای بررسی رابطه ی تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا و رابطه ی آن با عزت نفس در دانشگاه کالیفرنیا در سال 1960 انجام داد نشان داد که در دانشجویان دختر و پسر که دارای تیپ شخصیتی برون گرا بودند از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند.
4- ام بلنیدا و دیگران مطالعه ای برای بررسی رابطه ی تیپهای شخصیتی و رابطه ی آن با هوش در دانشکده ارتباطات و انستیتو فنی در تگزاس در سال 1990 انجام دادند سؤالات مطرح شده در پژوهش در قالب یک طرح نیمه تجربی، همبستگی یابی و مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند آزمودنی های پژوهش 233 نفر بودند که بطور تصادفی انتخاب شده بودند. برای ارزیابی خصوصیات و تیپ های شخصیتی از تست شخصیت شناسی آنزیک استفاده شده است از تعداد 233 نفر آزمودنی 56 درصد سپرد46 درصد دفتر بودند یافته های تحقیقی زیر نتیجه شد : بین دختران و پسران از نظر تیپ شخصیتی تفاوت معناداری وجود ندارد در بررسی این سؤال که بین بهره هوش و درون گرایی و برون گرایی شخصیت در کل دانشجویان رابطه وجود دارد یا نه ؟ مقدار k اسکور محاسبه شده (43/1) آن را تعریف یک رابطهی معنادار قرار نداد.
5- هرزبرگ و سیدرمن طی تحقیقی که آزمودنی های آن 128 نفر بودند و به هریک از آنها هم تست هوش دیون و هم تست شخصیتی آیزنک داده شد و آزمودنی ها همزمان به هر دو تست پاسخ دادند و نتایج افراد در هر دو تست استخراج و سپس عملیات آماری t – test بر روی آنها انجام دادند نتیجه نشان داد دختران بیشتر از پسران درون گرا هستندو بهره هوشی درون گرا ها 60/119 و بهره هوش برون گراها 40/121 بود اگر چه بهره ی هوش برون گرا اندکی بیشتر بود اما این تفاوت معنا دار نیست و بطور قطع نمی توان گفت برون ها باهوش ترند و نمی توان گفت همه ی پسران برون گرا هستند.
6- مک گیو 1986 در مطالعه ای که نمونه های آن 73 نفر دانشجوی اسپانیایی و سیاه پوست بودند و سؤالات تحقیقی او به ترتیب زیر بود : آیا رابطه ی میان بهره هوشی دانشجویان و تیپ های شخصیتی آنان وجود دارد یا نه؟ میانگین بهره ی هوش کدام یک از تیپ های شخصیتی بالاتر است؟ ارتباط میان بهره هوشی و تیپ های شخصیتی دانشجویان بر حسب جنسیت آنها چگونه است؟ به این نتیجه رسید که میان بهره هوشی دانشجویان و تیپ شخصیتی آنها رابطه معناداری وجود ندارد. از نظر بهره هوشی بین این دو تیپ تفاوت چندانی وجود ندارد – همچنین یک تیپ در میان یک جنس غالب نیست.

  دانلود تحقیق در مورد دیدگاه فقهای اهل سنت و مذاهب اسلامی

روش تحقیق :
انتخاب روش مناسب برای تحقیق با توجه به نوع تحقیق متفاوت است بنابراین زمانی می توان در مورد روش مورد بررسی انجام و تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع ، هدف ها و نیز دامنه ی آن مشخص باشد . به سخن دیگر هدف از انتخاب روش حقیق آن است که محقق را کمک نماید تا چه شیوه و روش را انتخاب کند تا او هر چه سریعتر و آسان تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق کمک نماید . ( نادری ، سیف ، 1372 ، ص 3) .
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به دسته های تقسیم کرد . تحقیقی که به روش توصیفی است و تحقیق که به روش آزمایش است و چون با توجه به هدف پژوهش حاضر ، روش تحقیق آن از نوع روش توصیفی است به تعریف این روش می پردازیم : تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدید هایی مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد . ( سرمد و دیگران ، 1382 ، ص 82و81) .
در روش توصیفی هنگامی که توده ای از اطلاعات کمی برای تفسیر گردآوری می شوند ابتدا سازمان بندی کردن و خلاصه کردن آنها به طریقی که قابل فهم و ارتباط باشند ضروری است و در واقع مفید و در عین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها بر اساس یک معیار منطقی است که روش های توصیفی به همین منظور به کار برده می شوند .
جامعه :
یک جامعه آماری عبارت است از افراد یا واحدهایی که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند معمولا در پژوهش ، جامعه مورد برسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های واحدهای آن به مطالعه بپردازد . تعریف جامعه آماری باید جامعه و مانع باشد یعنی این تعریف باید آن چنان بیان شود از نقطه نظر زمانی و مکانی همه ی واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن پرداخته شود ، جلوگیری به عمل آید . ( سرمد و دیگران ، 1382 ، ص 72) .
جامعه عبارت است از گروهی از افراد اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترکی هستند ، واژه ی جامعه در پژوهش به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد ، ماهیت پژوهش تعیین کننده ای دامنه جامعه است . ( دلاور ، 1383، ص 8) .

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.