مقاله درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

4-بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
رابطه11- 3 0 Financial Distress: IF ROAi<
5-منظور از پیچیدگی شرکت تعداد واحدهای شرکت می باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای شرکت های فرعی بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصف انتخاب شده است.
رابطه12- 3

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

1-4 مقدمه
در این تحقیق رابطه بین عوامل گوناگون تاثیر گذار بر تغییر حسابرسان در شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و از آنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستفل از تهیه کنندگان آن انجام می شود.
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر حسابرسان مستقل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح توسط مراجع حرفه ای در رابطه با هریک از دلایل تغییر می شود وهمچنین زمینه تقویت فرآیند اعتبار حسابرسی را فراهم می آورد .
تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد واین کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد .
دراین راستا، در این فصل با استفاده از دادههای گردآوری شده از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مقطعی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است تا معناداری عوامل موثر بر تغییر حسابرسان روشن شود. برای تحلیل دادهها به روش مقطعی از نرم افزار spss استفاده شده است. در ادامه آمار توصیفی و نتایج آزمون فرضیات در جداول 1-4 تا 6-4 ارائه شده است.
2-4 یافته های تحقیق
یافتههای تحقیق در دو بخش 1- آمار توصیفی و 2- آمار استنباطی در زیر ارائه شده است.
1-2-4 آمارتوصیفی
نمونه مورد بررسی طی مقاطع زمانی مورد بررسی 83، 84، 85 و 86 به ترتیب متشکل از 110، 50، 34 و 50 شرکت می باشند. آمارتوصیفی شامل میانگین و انحراف معیار است که در جدول شماره1-4آمده است. جهت مطالعه بهتر آمار توصیفی مربوط به سال های بعد در پیوست یک آمده است.
جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها سال 83
قسمت الف – آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل کمیتی
متغیر مستقل

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.