مقاله درباره شاخص آماری و تعریف جامع

جامعه مجموعه ای از افراد است که حداقل یک صفت مشترک داشته باشد . ( فرشاد فر ، 1376، ص 13) .
یکی از اهداف تحقیقات علمی ، توصیف و تشریح وضعیت جامعه است ، جامعه عبارت است از گروه یا طبقه ای از افراد ، اشیاء ، متغیر ها ، و مفاهیم یا پدیده هایی که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند . ( بیابانگرد ، 1386 ، ص 116) .
جامعه آماری پژوهش حاضر :
درانشجویان دختر 1200 و پسر 900 ورودی 90-89 دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب که مجموع آنها 2100 نفر است .
نمونه :
برای صرفه جویی در نیرویی انسانی ، وقت و هزینه و سایر ملاحظات اجرایی به جای مطالعه درمورد تمام افراد جامعه را می توان تعدادی از افراد جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد . نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که هدف آن جامعه بوده است و کم وبیش ویژگی های افراد جامعه را داراست و از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه می توان بر اساس اصول و قواعد معین مشخصات جامعه را استنباط کرد . ( شریفی ، 1382 ، ص 63) .
مزیت انتخاب یک نمونه از جامعه جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع ماست از طریق مطالعه ی یک نمونه کوچک و با عنایت به یک نمونه گیری صحیح و با پذیریش مقدار تا چیزی خطا ، محقق تقریبا به نتایج درستی خواهد رسید اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه است . ( بیابانگرد ،1386، ص 112)
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد یا درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه که حدسیات مورد نیاز پژوهش به کمک این نمونه حاصل می شود . عمده ترین مسئله در نمونه گیری انتخاب واقعی نمونه است . ( دلاور ، 1383، ص 356) .
حجم نمونه : مطلوب بودن نمونه‌های بزرگ اغلب در برابر علمی بودن نمونه‌های کوچک فدا می‌شوند
یک نمونه آماری آن قدر بزرگ است که می تواند معرف دقیق جامعه‌ای باشد که محقق می‌خواد نتیجه را به آن تعمیم دهد و یا آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی ها ، صرف پول و وقت و پیچیدگی تجزیه و تحلیل داده ها ، انتخاب آن مقرون به صرفه است برای برآورد حجم یک نمونه دقیق ، هیچ رقم معین یا درصد ثابتی وجود ندارد این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر یا دادهایی که باید جمع آوری تجزیه و تحلیل شود بستگی داشته باشد. (شریفی ، 1383،ص 70)
روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه‌ای استفاده می‌کنیم. در غالب تحقیقات ، محقق علاقه مند است نونه تحقیق را به ریقی انتخاب کند که مطمئن شود زیر مجموعه‌ها با همان نسبتی که در جامعه هستند با همان نسبت به عنوان نماینده‌ی جامعه در نمونه حضور داشته باشد. به همین منظور در نمونه‌گیری طبقه‌ای جامعه به گروه‌های متناجس تقسیم می‌شود و هر گروه از افرادی که دارای ویژگی‌های مشابه هستند تشکیل شده است و نسبت افراد در نمونه برابر با نسبت آنها در جامعه است. بنابراین بر ما نمونه خود را به صورت زیر انتخاب می‌کنیم:
23 900
100 1200
تعداد دختران در نمونه برابر است با : 5/2 درصد جامعه
نسبت نمونه در جامعه 23 = 100 ÷ (5/2 ×900)
نسبت نمونه در جامعه 30 = 100 ÷ (5/2 ×1200)
تعداد نمونه 53 = 30 + 23
فراوانی هر طبقه 43 % = 1200 ÷ 900
فراوانی هر طبقه 57 % = 2100 ÷ 1200
جدول جامعه و نمونه طبق مقیاس طبقه ای در سطح 25 درصد
طبقات جنسیت شاخص آماری پسر دختر جمع کل
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.