مقاله درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستمهای اطلاعاتی

پایگاه داده ها عبارت است از مجموعه داده های کامپیوتری قابل استفاده توسط استفاده کنندگان مجاز که در آن امکان تعریف سطوح مختلف استفاده، دسترسی، تعدیل، استخراج و نمایش داده های GIS وجود دارد. اگر چه پایگاه اطلاعاتی می تواند دستی یا سنتی نیز باشد ولی آنچه امروزه مطرح است، پایگاه اطلاعات اتوماتیک یا کامپیوتری رقومی است. مهمترین مسائل در کیفیت داده های یک پایگاه اطلاعاتی عبارتند از دقت، زمان، به روز بودن و کامل بودن (علی محمدی ، 1378).
3-3-1-3 تفاوت میان داده ها و اطلاعات:
داده ها واطلاعات را به اشتباه در بیشتر نوشته ها یکی دانسته و بجای یکدیگر بکار می گیرند، اما هرگاه سخن از سیستمها به میان می آید می بایست میان این دو، تفاوت قائل گردیده و داده عبارت است از حقایقی که جهت نشان دادن موضوع، انسان، اشیاء، اقلام، اتفاقات و مفاهیم بکار می رود؛ به عبارت بهتر، داده ها، واقعیت های اولیه پردازش نشده ای هستند که ممکن است در داخل یا خارج از سازمان تولید شده و بصورت کمی، کیفی و غیره باشند.
اطلاعات نیز محصول تجزیه و تحلیل و ترکیب داده هاست که به شکلی مناسب برای استفاده مدیر، پرسنل و دیگر اعضای سازمان، پردازش شده است و در امر تصمیم گیری، دریافت کننده خود را با اطمینان بیشتری یاری می دهد(کارگری و خادمی زارع ، 1384 ،ص 44).
از تعریف به عمل آمده از داده ها و اطلاعات و درک تفاوت میان آنها، در می یابیم که در سیستمهای اطلاعاتی، داده ها به عنوان مواد خام وارد این سیستمها شده، برروی آنها پردازش صورت پذیرفته و به عنوان محصول خروجی سیستمها و یا اطلاعات در اختیار تصمیم گیران و دیگر استفاده کنندگان از آنها قرار می گیرند.
3-3-1-4 اهداف استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی
همانگونه که می دانیم، سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در موارد و زمینه های کاری متعددی کاربرد دارد، اما آنچه که این سیستمها را به یک عامل اصلی و اساسی در استفاده از آنها در این زمینه های تخصصی تبدیل می کند و نیز به عنوان عامل مشترک در تمامی این زمینه های کاری مطرح می کند، اهداف این سیستمهای اطلاعاتی می باشند. هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های مکانی می باشد و عملکرد اساسی آن، بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه های متفاوت داده ها با روشهای مختلف و با دیده گاههای گوناگون بدست می آید(پایگاه اینترنتی داده های ملی علوم زمین.((http://www.ngdir.ir))
بطور کل از جمله اهداف کلی سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی می توان به این موارد اشاره کرد:
-توانائی کاربرد سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در رشته های گوناگون علوم و تنولوژی
-قدرت تفکیکی که دقت آنالیز گرافیکی و نتایج خروجی را به نمایش می گذارد
-بانک اطلاعات) اطلاعات پایه(
– -سهولت بهره برداری و تجزیه و تحلیل با صرف وقت اندک)مدیری و خواجه، 1384 ، صص69).
با این وجود، اهداف خاصی نیز می توان برای سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در نظر گرفت که
عبارتند از:
-توسعه و پیشبرد پایگاههای اطلاعاتی موجود
-کاهش زمان دریافت اطلاعات
-ارائه یک مکانیزم مناسب جهت دریافت داده های سنجش از راه دور و ورود آنها به پایگاه اطلاعاتی
منابع طبیعی
-ارائه یک سیستم جهت جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون
-امکان به روز نگه داشتن اطلاعات و منطبق با وضعیت و شرایط موجود)مدیری و خواجه، 1384:ص20(
پس همانگونه که از این اهداف بر می آید، سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی، به دنبال ساماندهی، نظم بخشی و مدیریت جمع آوری، پردازش و ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز در علوم و زمینه های کاری مختلف می باشد. اصولا ما بر اساس اهداف مورد نظر در هر زمینه، راهها و استراتژی های دستیابی به آن اهداف را برنامه ریزی و اجرائی می کنیم. در سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی نیز می بایست با توجه به اهداف تعیین شده، ابزارها و استراتژی های مناسب جهت دستیابی به این اهداف را مشخصکرده و بکار گرفت.
3-3-1-5 مزایای استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی
یک سیستم اطلاعاتی جغرافیائی برخوردار از طراحی و مدیریت مناسب، دسترسی آسان و سریع به حجم های وسیعی از داده ها را امکان پذیر می سازد. این سیستمها از قدرت انتخاب داده ها بر اساس ناحیه و یا بر اساس موضوع و ترکیب و تلفیق آنها برخوردار می باشند. در مجموع، محاسن یک سیستم اطلاعات جغرافیائی شامل موارد زیر می باشد:
-کیفیت بالای تحلیل داده ها و امکان تجزیه و تحلیل آنها با روشهای پیشرفته
– مدیریت و تغییر سریع حجم عظیمی از داده ها در زمینه های مختلف
– روش های بهتر و جدید تر برای تهیه نقشه های مختلف و امکان به روز کردن آنها
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.