مقاله درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و انواع سیستمهای اطلاعاتی

انتخاب سناریوی مناسب
انتخاب مکان مناسب احداث پارکینگ توسط سناریوی برتر
فلوچارت3-1 روش تحقیق
3-2روش تحقیق
دستیابی به اهداف مورد نظر در تحقیق و نیز آزمون فرضیات تعیین شده، از طریق روش و یاروشهای علمی خاصی صورت می پذیرد، به طوری که بنا بر ماهیت تحقیق و نوع موضوع مورد بررسی می بایست مناسب ترین شیوه از لحاظ علمی و دیگر جنبه ها انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. دکارت، روش را راهی می داند که بمنظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که در عرف، روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شوند (خاکی، 1386: ص 194).
در تحقیق حاضر که هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی دارد ،به منظور مکانیابی پارکینگ در GIS ابتدا می بایست منطقه مورد مطالعه و سپس پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگ،تعیین شود. در ادامه داده ها و اطلاعات مکانی مورد نیاز(از قبیل جمعیت حوزه و بلوکهای ناحیه کاربری منطقه اعم از آموزشی، فرهنگی، پارکها و فضای سبز، مراکز تفریحی و ورزشی مراکز بهداشتی و درمانی، تجاری و اداری ، جمع آوری می گردد. سپس کلیه دادها و اطلاعات GIS Ready شده و لایه GIS آنها تهیه گردید. در کنار تهیه لایه های GISفوق، لایه های گسل، شیب(با استفاده از Dem 2متر منطقه)، بزرگراهها و جاده های موجود در منطقه در نرم افزار Arc GISتهیه شد. در مرحله بعد کلیه لایه های وکتور موجود، در محدوده یکسان کلیپ و به فراخور نوع لایه به لایه های رستری تبدیل گردیدند. سپس لایه های تهیه شده به کمک نرم افزار IDRISI وزن دهی شده و براساس وزن های بدست آمده و با روش Fuzzy AHP-OWA پردازش شد.(روش Fuzzy AHP-OWA ارتباط خطیAHP را به چند خطی تبدیل می کند این روش موجب نرم شدن وزن ها می شود). سپس کلیه لایه های پردازش شده از طریق نرم افزارArc GIS به نقشه تبدیل شد. و در نهایت به وسیله این روش بهترین مکان برای احداث پارکینگ طبقاتی در منطقه سه ناحیه شش شهر تهران مکانیابی و پیشنهاد می گردد.
در زیر به صورت جامع به تعریف و معرفی هر یک از روش ها یAHP و OWA و نرم افزار GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) می پردازیم.
3-3مفاهیم و تعاریف روش ها
3-3-1سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی
سیستمهای کامپیوتری متعددی در زمینه گردآوری داده ها، پردازش آنها و ارائه آنها بصورت اطلاعات از چندین دهه قبل تاکنون و عموما در کشورهای توسعه یافته، در زمینه های خدمات شهری، از رواج و کارکرد برخوردار می باشند. سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی، در این بین بدلیل زمین مرجع بودن بسیاری از تصمیمات و عملکردها در زمینه خدمات شهری، از شهرت و رواج بیشتری بهره مند می باشند، بطوری که علاوه بر درونی شدن ضرورت استفاده از آنها در کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه نیز کمابیش شاهد ظهور و استفاده از آنها در برخی از شهرها و شهرداری های مهم می باشیم. اهمیت استفاده از این سیستمها به علت گسترش سریع شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در قسمتهای مختلف شهر و نیز ضرورت خدمات رسانی به این جمعیت ساکن و نیاز روزافزون به مدیریت اطلاعات سریعا در حال افزایش، بیش از پیش احساس می شود.
بنا بر ضرورتی که در ساماندهی اطلاعات پراکنده در زمینه خدمات رسانی شهری احساس می شود و نیز بررسی عدم توسعه سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت بهینه این اطلاعات، در منطقه مورد مطالعه، تحقیق حاظر در این مجال با هدف آشناسازی مخاطب و نیز رعایت طی مراحل و روشهای تحقیق به ارائه تعاریف، اجزاء کار کردها، مزایا و سایر موارد مربوطه پرداخته و سعی در ارائه چارچوب مفهومی مناسبی دارد.
3-3-1-1 تعاریف سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی
از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی، تعاریف بسیاری به عمل آمده است، بررسی چندین نمونه از این تعاریف ضروری به نظر می رسد:
-(( سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی، یک فناوری قدرتمند برای به نمایش درآوردن اطلاعات فضائی برای کاربری های مختلف می باشد ))(Hall ، (5p:2004
))-سیستمهائی به منظور گردآوری، کنترل، پردازش، ادغام، تحلیل و ایجاد مدل و گزارش داده های زمین مرجع می باشند (((حبیبی و پور احمد، 1384 ،ص 16)
))-مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار و نرم افزار و اطلاعات جغرافیائی و نیروی انسانی متخصص که به منظور کسب، ذخیره، بهنگام سازی، پردازش، تحلیل و ارائه کلیه اشکالات اطلاعات جغرافیائی طراحی و ایجاد شده است (( (شاعلی، 1378 ،ص 169)
))-تکنولوژی اطلاعاتی که داده های فضائی و غیر فضائی را ذخیره، تحلیل و به تصویر می کشد(( )حبیبی و پور احمد، 1384 ،ص 16)
-هاکس هولد و اوینسوهن (1995) سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی را به عنوان مجموعه ای از فناوری اطلاعات، داده ها و رویه های جمع آوری، ذخیره، دستکاری، تجزیه و تحلیل ارائه نقشه ها و اطلاعات توصیفی در مورد خصیصه هائی می دانند که می توانند بر روی نقشه ها ارائه کردند . (Hall،(5p:2004
-چان و ویلیامسون به ارائه خصیصه های منحصر به فردی می پردازند که سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی را از دیگر انواع سیستمهای اطلاعاتی متفاوت می سازد، این خصیصه ها عبارتند از:
-1داده های موجودیت ها و ارتباطات مدیریت شده در یک چارچوب فضائی -2 توانائی اجرای تجزیه و تحلیل های فضائی.(Hall،(5p:2004
-ندوویک و سایرین( 1996 ) سه دلیل مطلوبیت سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در دولتهای محلی را اینگونه بر می شمارند:
-1 داده های فضائی محور، نسبت وسیعی از داده های قابل پردازش در سازمانهای دولت محلی را ارائه می دهند. -2 اطلاعات به عنوان یک منبع اساسی برای دولتهای محلی مطرح است و -3 فشار در جهت بهبود عملکرد، دولت را به یافتن شیوه های کارآتر انجام کارهایش آنچه که از تعاریف بالا قابل برداشت است این است که ترغیب می کند.(Hall،(5p:2004
سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی به علت سیستم بودن، دارای ورودی هائی )داده ها( بوده، بر روی ورودی های خود پردازش انجام داده)تبدیل داده ها به اطلاعات( و خروجی هائی)طلاعات( را نمایش و ارائه می دهند . همینطور به علت زمین مرجع بودن این داده ها و اطلاعات و یا به عبارت دیگر ارتباط این داده ها و اطلاعات با زمین و جغرافیا به سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی مشهور می باشند.
3-3-1-2مولفه های سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی
سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی از 5 مولفه تشکیل یافته است. این 5 مولفه عبارت از سخت ، افزار، نرم افزار، اطلاعات سازمان یافته، افراد متخصص و روش های کار می باشد (پرهیزکار، 1376 ص 6).
هر یک از این مولفه ها در سیستم، عملکردی را در راستای رسیدن سیستم به اهداف تعیین شده و مشخص، بر عهده دارند بطوری که، سخت افزار و نرم افزار توانائی سیستم را تعیین می نمایند و معمولا هدف راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی، در انتخاب آنها نقش اول را دارد و سهولت کار و استفاده راحت و آسان در ارتباط با راه اندازی سیستم و ذخیره سازی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و جستجوی اطلاعات جغرافیائی و پشتیبانی نرم افزاری از نکات اولیه است که همواره شرکتها، در بازاریابی محصولات خود وعده می دهند .آنچه در موفقیت متخصصان عرضه کننده GIS اهمیت برجسته دارد کادر فنی و نیروی انسانی است که با سیستم کار می کنند . یک سخت افزار و نرم افزار بسیار قوی بدون پشتیبانی کادر متبحر به کارآئی مناسب نمی رسد بلکه هرچه سیستم قویتر باشد نیاز به نیروی متخصص و مجرب و کارآمد بیشتراست (مدیری و خواجه، 1384،ص 21).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.