مقاله درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی

8-کمک به عملکرد معابر در تسهیل جریان ترافیک عبوری از طریق حذف ترافیک سرگردان جوینده پارکینگ
9- نرم افزار GIS به عنوان یک نرم افزار توانمند در تجمیع و تحلیل اطلاعات بایستی در برنامه ریزی برای جامعه ایم ن و شهر ایمن شناخته شده و به کار برده شود
10-در برنامه ریزی کاربریهای شهری روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از کم عیب ترین و بهترین رو ش ها در جهان پیشرفته امروزی به شمار می آید.
* در مطالعه ای با عنوان تعیین موقعیت بهینه ی فضا – مکانی پارکینگ های طبقاتی با رویکرد MCDM-GIS که( مشکینی،حاصل طلب،غراوی،علوی)بر روی منطقه6 شهرداری تهران انجام داده اند ،نتیجه تحقیق خود را این گونه بیان کرده اند:
نتایج نشان می دهد سیستم تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) به همراه GISمی تواند به عنوان ابزاری کارآمددر مکان یابی محل پارکینگ ها ی طبقاتی مورد استفاده قرار بگیرد . قرار گرفتن پارکینگ در جوار راه های ارتباطی و فاصله مناسب آن از کاربری های تجاری،آموزشی، فرهنگی ،اداری و… به خوبی قابلیت مدل مورد نظر این پژوهش را به اثبات می رساند. ودر نهایت پیشنهاد می گردد در مکان یابیهای بعدی معیارهای دیگری مانند قابلیت تراکم سازی ،ارتفاع وشیب زمین جهت احداث پارکینگ ها ی طبقاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
* ارائه روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگ عمومی، عنوان مقاله ای است که قاضی عسکری نایینی و ورشوساز به نگارش درآورده اند و نتایج زیر را مطرح کرده اند:
روش OWA این فرصت را به تصمیم گیرنده می دهد که معیارهایی را که از نظر او در مکانیابی اهمیت بیشتری دارند ، با همان اهمیت درمکانیابی تاثیر دهد. ازمیان الگوریتم های مختلف روش OWA روش ریسک کم و دارای توازن مناسب ترین روش شناخته شد و این روش نتایج بهتری را نسبت به سایر روشها نشان می دهد .
*در مقاله ای با عنوان مدل سازی پارکینگ های عمومی با استفاده از GISبا تاکید بر مقایسه روش های وزندهی و تلفیق لایه ها،(کریمی،عبادی،احمدی) به نتایج زیر دست یافتند:
1-بکارگیری GIS در مکانیابی پارکینگ ها باعث افزایش کارایی پارکینگ های احداث شده می شود.
2-استفاده از تابعNetwork Analyze به جای تابعBuffer برای محاسبه فاصله در مسایل شهری باعث افزایش صحت در اندازه گیری فاصله می شود.
3- روش های وزن دهی رتبه ای به علت نداشتن ساختار تئوری قوی ،دقت کمتری نسبت به روش های AHP دارند.کاربرد این روش وزندهی بیشتر به علت سهولت وزن دهی و سرعت عمل در این روش می باشد.
4- از میان روش های AHP روش فازی دارای بیشترین دقت و انعطاف پذیری می باشد.اما با افزایش پارامترها ،مقایسات دوتایی به سرعت بیشتر شده و از دقت کار کاسته می شود.روش های سه درجه ای و ساختار یافته در مواردی که تعداد پارامترها زیاد هستند کارکرد مناسب تری نسبت به روش فازی دارند.
*در مطالعه ای دیگردر رابطه با مقایسه و ارزیابی روشهای رتبه ای و AHPدر مکانیابی پارکینگ ها که در ناحیه چهارمنطقه پانزده شهر تهران صورت گرفته است، (شهابی،برزگر،کیهان فرد)یافته های خود را به این صورت بیان کرده اند:
یافته نشان می دهد که روش های وزندهی رتبه ای در مقایسه با روش AHP در مکانیابی پارکینگ در منطقه مورد مطالعه از کارایی کمتری برخوردار بوده و مساحت اراضی مناسب برای احداث پارکینگ با توجه به شاخص های پذیرفته شده در آن کمتر می باشد .در نهایت با توجه به روشهای محاسبه شده ،سناریوی روش وزندهی Fuzzy AHP مناسب ترین سناریو در امر مکانیابی پارکینگ در منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد.با توجه به یافته های تحقیق ،استفاده و بکارگیری از روش های AHP می تواند پشتوانه ی مناسبس را برای تصمیم گیری در عرصه های مدیریت شهری فراهم آورده و تصمیم گیران را در مکانیابی محل های خدمات عمومی یاری نماید.
*مکانیابی پارکینگ شهر دهدشت با استفاده از GIS و مدل تحلیل شبکه AHP عنوان مقاله ای است که( رشیدی فرد ، کرامتی اصل و فرخی ) آن را به نگارش درآورده اند و نتیجه تحقیق آنها این گونه بیان شده است:
موقعیت مکانی از مهم ترین عوامل موثر در احداث یک پارکینگ عمومی شهری محسوب می شود. در تعاریف کلی موجود، مکانی بهینه می باشد که کارآیی پارکینگ شهری را به حداکثر برساند و خدمات بهتری را برای استفاده کنندگان با حداقل هزینههای ممکن ارائه کند. در این تحقیق بررسی وضع موجود پارکینگ های اختصاصی و عمومی و همچنین نحوه ی ایجاد پارکینگ های محله ای با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب استفاده از دیدگاه سیستمی و استفاده از توان مندیهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به تحلیل کشیده شد. به عبارتی دیگر شاخص های مورد نظر ما در این تحقیق به عنوان عناصر و اجرای سیستم باز شهری مورد مطالعه قرار گرفتند.
*در مقاله با عنوان کاربرد GISدر مدیریت و مکانیابی پارکینگ ،سعیدیان طبسی واحمدی آذری به نتایج زیر دست یافته اند:
جهت نشان دادن قابلیت GISدر مدیریت پارکینگ ٬ تیم پروژه ٬ لایه هایی از نقشه های GISرا بوجودمی آورد و این تکنولوژی را بوسیله داده هایی که در طول مطالعات بدست آ ورد ه است ٬ آنالیز و مدیریت می کنند. سپس ٬ نتایج و روشهای بدست آمده از این پروژه با نتایج موجود در شرکت مشاور مقایسه می ش ود . درنهایت ٬ ایده های لازم برای بکارگیریGIS در سیستم مدیریت پارکینگ شه رها ارائه می شو د. با به اتمام رسیدن این مطالعات می توانیم بگوییم GISیک ابزار قوی تجزیه و ت حلیل است . بکارگیری GIS این امکان را فراهم می کند که داده های موجود برای هر پارکینگ بصورت م نطقی و دقیق ذخیرهش و ند . انواع مختلفی از پارکینگها در شه رها موجود است٬ قابلیت مرتب سازی ویژگیهای مختلف این فضاهای پارک ٬ بوسیله GIS امکان پذیر است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه
انجام دقیق و صحیح هر کار تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند به رعایت مجموعه ای از معیارها و روشهای خاص و متناسب با آن موضوع پژوهش مورد نظر می باشد. لذا پس از تعیین دقیق موضوع پژوهش مورد نظر و مطالعه سوابق و نمونه های مطالعاتی مربوطه، می بایست به شناسائی شیوه تحقیق متناسب با موضوع مورد مطالعه، بومی سازی آن با توجه به شرایط و ضوابط خاص حاکم بر محیط و موضوع مورد مطالعه و گزینش ابزار مناسب انجام تحقیق و همچنین، انتخاب ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات پرداخته شود. با انجام و رعایت این معیارها و ضوابط، می توان ادعا کرد که تحقیق و پژوهش مورد نظر، به شیوه ای علمی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از آن را با اطمینان می توان مورد پذیرش قرار داد.
اصولاً مکان یابی فعالیتی است که در آن قابلیتها و توانائیهای یک منطقه ی خاص از نظر وجود زمین مناسب و کافی و مرتبط بودن آن با سایر کاربریهای شهری و روستائی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری مورد نظر تجزیه و تحلیل می شود و اگر چه در رابطه با مکان یابی،معیارهای مورد استفاده باتوجه به نوع کاربرد با یکدیگر متفاوت می باشند اما همه ی آنها در جهت یافتن مکان مناسب برای کاربری مورد نظر همراستا می شوند . همچنین جهت بکارگیری شاخص ها و معیارهای مورد نظر درمکان یابی ها، در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان ضرورت دارد، اطلاعاتی که دستیابی به آنها مستلزم انجام تحقیقات گسترده ای می باشد، بدیهی است که تنها پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات بدست آمده و ارزیابی آنهاست که می توان در مورد مکان مورد نظر برای پروژه ای خاص اظهار نظر کرد.
در ابتدا فصل حاضر با استفاده از فلوچارت، روش تحقیق را به اختصار بیان نموده و در ادامه فصل به تفصیل به شرح روش ها می پردازیم.
مدل مفهومی روش اجرایی تحقیق:
فلوچارت 3-1مراحل انجام تحقیق را بصورت مدل مفهومی به تصویر کشیده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.