مقاله درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و سوابق مطالعاتی

بنابراین، براساس نظریه ی جاذبه تاثیرات متقابل در مورد مدرسه و محیط اطراف با بزرگی مدرسه نسبت مستقیم و با مجذور فاصله از آن نسبت عکس دارد.
هرچند این نظریه می تواند در رابطه با پیش بینی مدت زمان حرکت و یا جابجایی بین نقاط الگوهایی را ارائه دهد و در برخی مکان یابی ها بخصوص در مواردی که تراکم جمعیت در منطقه مهمترین پارامتر می باشد مورد استفاده دارد، اما نمی تواند بهترین الگو را برای مکان گزینی مدارس ارائه دهد.
2-2 بررسی سوابق مطالعاتی و پیشینه تحقیق
در انجام هر طرح پژوهشی، باید کلیه اسناد، نوشته ها، کتابها و تحقیقاتی که دیگران انجام داده اند مورد بررسی قرار گیرد تا :
-مسئله مورد تحقیق را بیشتر بشناسیم .
-افرادی را که در زمینه مورد نظر صاحب ایده و نظراند شناسائی نمود.
-از مدلها و روشهای نتایج و دستاوردهای پژوهشی دیگران استفاده نمود.
-از کار تکراری خودداری نمائیم( حبیبی و پور اجمد، 1384 ،ص 6)
2-2-1پیشینه تحقیق مکانیابی
*در سال 1992 William Hendrix and David buckly در پژوهشی با عنوان کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مناسب زباله درایالت ورمونت امریکا،منطقهای 210 هکتاری را از لحاظ شاخص های فیزیکی و اقتصادی چون خاک مناسب ،عمق سنگ مادر،کاربری زمین،آبهای سطحی و زیر زمینی ،پهنه بندی ارتفاعی .مورد ارزیابی قرار داده ومکان مناسب دفن زباله رادر اطراف ناحیه Mad شناسایی کردند.
*در سال 2002 واستاوا و ناسوات در پژوهشی با عنوان مکان یابی محل دفن زباله در اطراف شهر رانسی با استفاده از گرفتن معیارهایی چون زمین شناسی، گسل ها، شیب زمین، نوع سنگ مادر و خاک، آبهای سطحی و عمق آب زیرزمینی، مراکز شهری، شبکه ارتباطی موجود، فاصله از فرودگاه و … با استفاده از این سیستمها و وزن دهی به شاخص ها از طریق مقایسه های زوجی 5 محل مجزا در اندازه های مختلف را برای دفن زباله این شهر 800 هزارنفری انتخاب کردند.
* John Bennett در سال 2004 گزارشی حاکی از پیشرفت سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در شهر رم ، از جمله مدیریت و دفن مواد زا ید جامد را ارائه داده است . این گزارش نشان می دهد که ابتدای این روند دهه 90 میلادی بوده است و ابتدا پیشرفت کندی داشته است، اما پس از چند سال و بخصوص در سال 2003 و با کمکنقشه های پشتیبانی اینترنتی، اطلاعات موجود برای سیستم اطلاعات جغرافیایی به موضوع مهمی برای کارکنان واحد خدماتی شهرداری وعموم شهروندان رمی تبدیل شده است.
*علی اکبر رحمانپور در مقاله ای با عنوان معیارهای مکانیابی مدارس و ارزیابی آنها که در سال 1389 به نگارش درآورده است به نتایج زیر دست یافته است:
از روی نتایج ارزیابی ماتریس های بدست آمده،می توان در مورد وضعیت کلی کاربری ها ،قضاوت کرد و در صورتی که یک کاربری کاملا ناسازگار،نامطلوب،نامناسب و غیر وابسته باشد ،قطعا باید کاربری مورد مطالعه تغییر یابد و در صورت داشتن وضعیت نسبتا سازگار،نسبتا مطلوب ،نسبتا مناسب و نسبتا وابسته،باید در جهت برطرف کردن موارد ناسازگار،نا مطلوب،نامناسب و غیر وابسته کوشید.
*در سال 1390در مقاله ای با عنوان بررسی و تحلیل مکانیابی بهینه مدارس ابتدایی ،موحد،امانپور ،پورمحمدی،عساکره به نتایج زیر دست یافته اند:
مدل AHP این امکان را فراهم می نماید که بتوان داده های کمی و کیفی را هم زمان مورد بررسی قرار داد .با پیاده کردن این مدل می توان بهترین مکان برای احداث مدارس ابتدایی را تعیین کرد.
* ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی عنوان مقاله است که پورمحمدی و عساکره در سال 1391به نگارش در آورده اندو نتایج ان را این گونه بیان می کنند:
می توان گفت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در صورت چند گزینه و تعداد معیار های بالا می توان با دقت، گزینه های نهایی را انتخاب کرد. این نکته مهم است که می توان وزن دهی منطقی و درستی بین معیارها و گزینه ها انجام داد تا در نهایت مکان انتخاب شده و اولویت بندی مکان های مدارس به صورت دقیق انجام پذیرد. این موضوع به برنامه ریزان کمک زیادی می کند تا بتوانند بر اساس داده های مکانی، تصمیم گیری کنند.
* مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS عنوان مقاله ای است که در سال 1387 متکان،شکیبا،پورعلی،نظم فر به نگارش درآورده اندو نتایج زیر را عنوان کرده اند:
1- در روش مبتنی بر منطق بولین، با توجه به محدودیتهای قطعی که در آن اعمال میشود، تعداد مناطق مکا نیابی شده نسبت به روشهای مبتنی بر منطق فازی، کمتر است.
2- از لحاظ اطمینان در نتایج ، با توجه به بهترین شرایط اعمال شده در روش بولین، نتایج حاصله از رضایتمندی کمتری برخوردار میباشند.
3- منطق بولین در مناطقی که زمین دارای محدودیت است مناسب نمی باشد زیرا قدرت تصمیم گیری تنها با توجه به دامنه مقادیر معیارها ،تحت تأثیر قرار میگیرد و قدرت مانور در تصمیم گیری تنها با تغییر این محدوده ها قابل افزایش میباشد
4- با بررسی دو روش فازی اعمال شده ، مشخص گردید که روش WLC علیرغم سادگی آن، دارای معایبی میباشد، از جمله اینکه در این روش مناطق زیادی مکا نیابی میگردند که ممکن است مناسب نباشد.
5- الگوریتم OWA با استفاده از وزنهای درجه ای این قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتری را که از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد و در اثر این برتری، نتیجۀ حاصل از مکانیابی به روش OWA دارای قدرت تفکیک بهتری بین طیفهای موجود می باشد.
*مقاله ای با عنوان استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری در سال 1386 توسط پوراحمد،حبیبی،زهرایی،نظری عدلی به نگارش در امده و تنایج زیر به دست آمده است:
1-مکا ن گزینی محل دفن مواد زاید سابق شهر بابلسر از موقعیت مکانی و جغرافیایی مطلوبی سود نم ی برد و با توجه به افزایش جمعیتی این شهر در 25 سال اخیر و پر شدن فضاهای خالی و مساعد این مکان، لزوم مکان گزینی جایگاه دیگری احساس می شد
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.