مقاله درباره روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی

– زیرمعیار تجاری-اداری نیز در یک لایه تهیه گردیده وفاصله مناسب آن از 100 متری مکان پارکینگ شروع شده تا 350 متری نیز ادامه می یابد .
– زیر معیار بافت فرسوده از دیگر لایه های معیار همسایگی می باشد و طبق شکل 3-4. ،در ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر، ساختمان های با بافت فرسوده وجود ندارد.
شکل 3-4. مناطق با بافت فرسوده منطقه 3 شهر تهران
3-5-3 معیار محیطی
زیرمعیار گسل: طبق گزارش شهرداری، گسل منطقه از نوع نرمال می باشد لذا مکان پارکینگ بایستی حداقل 500 متر از گسل منطقه فاصله داشته باشند .
زیر معیار شیب: لایه شیب منطقه از لایه DEM 2 متر تهیه گردیده و طبق شکل3-5. بیشترین شیب منطقه 2 درجه است که به دلیل ناچیز بودن، از اعمال آن در محاسبات خودداری شد.

شکل3-5. نقشه شیب ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
3-6ابزار گردآوری داده ها
در مرحله بررسی و تنظیم سوابق تحقیق و ادبیات موضوع و نیز تعاریف و مفاهیم تحقیق از ابزار فیش به منظور گردآوری اطلاعات مربوطه استفاده شده است،سپس میزان پارکینگ های طبقاتی ناحیه 6 منطقه 3 از سازمان کنترل و ترافیک منطقه 3 برآورد شده و بعد ازجمع آوری نقشه های شهری با مقیاس 2000 ، نقشه های شیب ، نقشه های قیمت زمین ها، بانک های اطلاعات (Geo database) از سازمان های مختلف ،داده ها برای ورود به نرم افزار GIS آماده گردید.
3-7روش گرد آوری و معرفی داده ها
در تحقیق حاظر، پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی واستفاده از سایتهای علمی اینترنتی ،به اطلاعات مورد نیاز در زمینه مبانی، مفاهیم، موضوع، قابلیتهای سیستمهای مربوطه و سوابق مطالعات دست یافته و سپس به تهیه داده ها و نقشه های اولیه یه قرار زیر پرداخته شد:
1- تهیه نقشه Dem2 متر منطقه از سازمان نقشه برداری کشور
2- تهیه شیپ فایل گسل منطقه از سازمان زمین شناسی کشور.
3- تهیه لایه شیپ فایل کاربری اراضی منطقه و بروز رسانی آن از اطلاعات موجود شهرداری منطقه 3 تهران
4- تعداد پارکینگ های موجود، درحال احداث و پیشنهاد شده در منطقه از سازمان حمل و نقل و کنترل ترافیک تهران
5- تهیه لایه شیپ فایل موقعیت پارکینگ های موجود در منطقه از سایت شهرداری منطقه 3 تهران
6- لایه شیپ فایل موقعیت فضاهای سبز موجود در منطقه از سایت شهرداری منطقه 3 تهران
3-8 تهیه لایه های اطلاعاتی
پس از ورود اطلاعات اولیه به نرم افزار GIS به تهیه لایه های اطلاعاتی به قرار زیر پرداختیم:
3-8-1تهیه لایه های دسترسی:
– از شیپ فایل لایه کاربری اراضی، ابتدا شیپ فایل بزرگراه ها و اتوبانها تهیه گردید و سپس لایه رستری فاصله بزرگراه ها و اتوبانها در در نرم افزار ARC GIS تهیه گردید.
3-8-2 تهیه لایه های همسایگی:
6 لایه از 7 لایه های همسایگی از شیپ فایل کاربری اراضی منطقه، استخراج و سپس در نرم افزار ARC GIS لایه رستری فاصله آنها تهیه شد
لایه های مذکور عبارتنداز:
پارکینگ های موجود در منطقه، پارک ها و فضاهای سبز موجود در منطقه، کاربری تفریحی _فرهنگی، آموزشی _تحقیقاتی، تجاری _اداری، بیمارستان و مراکز پزشکی

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.