مقاله درباره راه های ارتباطی و سهولت استفاده

پارکینگهای عمومی با توقف کوتاه در کلیه مراکز جذب سفر و هستههای تجاری ـ اداری و خدماتی استقرار مییابند تامین فضای لازم از طریق عقبکشیهای لازم کاربری جاذب و اختصاص طبقهای از زیرزمین خواهد گرفت.
پارکینگهای عمومی با توقف بلندمدت میبایست در حاشیه هستههای جاذب سفر و در کنارههایی شریانی و یا در داخل بلوکهای مسکونی آپارتمانی به صورت محوطه محصور شده و به شکل محوطهای و یا طبقاتی استقرار پیدا کنند رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی آئیننامه 2800 الزامی است ( http://m9.tabriz.ir).
4-3 آماده سازی لایه های اطلاعاتی
پس از ورود اطلاعات اولیه به نرم افزار GIS به ساخت لایه های اطلاعاتی از قبیل :کاربری اراضی، پارکینگ، فضای سبز، بیمارستان و مراکز پزشکی، تفریحی و ورزشی، آموزشی و تحقیقاتی، گسل، جاده ها و راه های ارتباطی پرداخته شد و سپس از شیپ فایل کاربری اراضی، لایه رستری 0 و 1 (بولین) بزرگراهها و اتوبانها ، پارکینگ های موجود در منطقه، پارک ها و فضاهای سبز موجود در منطقه، کاربری تفریحی _فرهنگی، آموزشی _تحقیقاتی، تجاری اداری، بیمارستان و مراکز پزشکی را به دلیل اینکه، در آن ها اجازه ساخت پارکینگ نداریم به عنوان لایه های محدودیت، ایجاد نمودیم.شکل لایه های محدودیت ساخته شده، در فصل سوم در شکل های 3-5 تا 3-10 آورده شده است.
در مرحله بعد با توجه به فاصله مناسب هر یک از فاکتورها با مکان پارکینگ که در فلوچارت 4-1 آورده شده است، به اعمال دستور Distance بر روی هر یک از لایه ها اقدام شد. در ادامه لایه های Distance را به raster تبدیل نموده .
در این مرحله ،اطلاعات آماده وارد شدن به نرم افزار IDRISI برای تهیه مدل فازی می باشند.
4-4 تجزیه و تحلیل
روش تجزیه و تحلیل در تحقیق حاضر به سه روش AHP، OWA و Fuzzy AHP–OWA می باشد که در ادامه به تشریح هر کدام می پردازیم.
4-4-1روش AHP
بعد از انتخاب معیارها و زیر معیارهای موثر در مکانیابی، جهت ترکیب آنها با یکدیگر به صورت لایه های اطلاعاتی باید وزن هر یک از آنها متناسب با اهمیتشان با استفاده از یکی از روش های وزن دهی مشخص شود. زیرا معیارهایی که در مکانیابی استفاده می شوند معمولا از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی معیارها از اهمیت زیادی نسبت به دیگر معیارها برخوردار بوده و نقش تعیین کننده در مکانیابی دارند.
4-4-1-1وزن دهی از طریق AHP
روش مقایسه دوتایی(AHP ) به دلیل داشتن مبنای تئوریکی قوی، دقت بالا، سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و دقت نتیجه، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش ها می باشد. (1999 ،Malczewski).
در این مدل از روش knowledge Driven بهره می بریم.
ترجیحات (قضاوت شفاهی)
مقدار عددی
کاملا مرجح یا کاملا مهم تر یا کاملا مطلوب تر
Extremely preferred
9
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
Very strongly preferred
7
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی
Strongly preferred
5
کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر
Moderately preferred
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.