مقاله درباره تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم و تعاریف

1-7روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد.در ابتدا، با انجام مطالعات کتابخانه ای و نیز استفاده از مراجع معتبر علمی اینترنتی و مرور مطالعات مربوطه صورت گرفته در این موضوع، به تنظیم اهداف، سوالات، متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته شد .در مرحله دوم به بررسی وضع موجود پارکینگ در منطقه مورد مطالعه (عرضه و تقاضای آن) و برآورد میزان پارکینگ مورد نیاز در یک روز، پرداخته می شود. در مرحله بعدی معیارها و زیر معیارها را برای انتخاب مکان مناسب پارکینگ مشخص می کنیم. برای تعیین میزان اهمیت زیر معیارها وزن هر کدام را با استفاده از مدلAHP تعیین سی کنیم و سپس به وسیله روش OWA وزن نهایی را برای معیارها محاسبه کرده و درنهایت لایه های ساخته شده را در GIS باهم ترکیبOverlay می کنیم و نقشه مکان های مناسب احداث پارکینگ را ترسیم می کنیم.
خلاصه ای از پژوهش
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل دوم
ادبیات تحقیق
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری
وزن دهی معیارها بوسیله FUZZY AHP-OWA
مقایسه روش های وO WAو FUZZY AHP-OWAو AHP
وزن دهی معیارها بوسیله روش OWA
وزن دهی معیارها بوسیله روش AHP
ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها
قلمرو تحقیق
مفاهیم و تعاریف
پیشینه تحقیق مکان یابی
پیشینه تحقیق مکان یابی با GIS ومدل فازی
شکل 1-1 فلوچارت خلاصه ای از پژوهش
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه
محققین در هر زمینه تحقیق، ابتدا با مطالعه تحقیقات انجام گرفته پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق خود، چندین هدف را دنبال می کنند. آنها بر مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مربوط به زمینه تحقیق خود تسلط پیدا کرده و همچنین، ذهن خوانندگان و مخاطبان پژوهش خود را آماده پذیرش و درک فرایند تحقیق می کنند. علاوه بر این، مرور تحقیقات صورت پذیرفته مشابه، محقق را با زوایای مختلف تحقیقات صورت پذیرفته در موضوع مورد نظر آشنا کرده و وی را از انجام کارهای تکراری و غیر ضروری باز داشته و کارهای نادیده مانده سایر تحقیقات پیشین را به منظور پرداختن به آنها برای وی آشکار می سازد. بطور کلی (( هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است))(خاکی،1384 :165).
در تحقیق حاضر در فصل دوم ابتدا به تعریف مکان یابی، سپس به مرور تحقیقات صورت پذیرفته مشابه یا ادبیات و پیشینه تحقیق می پردازیم و سپس در فصل سوم مفاهیم و روش های مورد استفاده در تحقیق را معرفی و تعریف می نماییم.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.