مقاله درباره اندازه گیری عینی و قابلیت پیش بینی

فراوانی هر طبقه 900 1200 2100
نسبت هرطبقه در جامعه 43% 57% 100%
نسبت نمونه در جامعه 23 30 53
روش جمع آوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه (آزمون) می‌باشد ، آزمون یا تست عبارتست از وسیله‌ای که به روش علمی تهیه شده است . برای اندازه گیری عینی استعدادها و توانایی‌های افراد بکار می‌رود . نقش اصلی هر آزمون روانی اساساً اندازه گیری تفاوت‌های فردی یا تفاوت‌هایی است که در فرد بخصوص در مواقع مختلف دیده می‌شود. برای سنجش تیپ شخصیتی دانشجویان از پرشنامه شخصیتی آیزنگ استفاده می‌کنیم که این آزمون 90 سوال دارد.
برای سنجش هوش آنان از آزمون هوش آر بی کتل استفاده می‌کنیم که دارای دو مقیاس B و A است مقیاس A دارای 4 آزمون و مقیاس B هم دارای 4 آزمون است. برای سنجش میزان عزت نفس آنان از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده می‌کنیم که این آزمون هم 58 سوال دارد و پاسخ‌ها به صورت بلی و خیر است هر سه آزمون مورد استفاده جزء آزمونهای استاندارد هستند.
روایی: اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند.(سیف،1381،ص 252).
پایایی: پایایی یعنی میزان ثبات نتایج آزمون بین دوبار اجرای آن بر روی یک فرد در زمانهای مختلف و پایایی بر درجه ثبات ، همسانی ، قابلیت پیش بینی و دقت آزمون دلالت دارد. (همان منبع ، ص 43).
پایایی عبارتست از کیفیت ثابتی که ابزار و یا روش جمع آوری داده در طول زمان را نشان می‌دهد.(شریفی و طالقانی،1371،ص 200)
از آنجا که پرسشنامه‌های استفاده شده در این پژوهش همگی استاندارد هستند اعتبار و روایی آنها قبلاً مورد تأیید قرار گرفته است.
شیوه اجرا:
ابتدا با افراد نمونه هماهنگی لازم را انجام دادیم و از آنها درخواست کردیم که به پرسشنامه‌هایی که قبلاً تهیه کرده بودیم پاسخ دهند. بعد از انجام این هماهنگی آنها در دو کلاس مجاور جمع و پرسشنامه‌ها را در اختیار آنها قرار دادیم و بعد از توضیح کامل دستوالعمل‌های آنها از دانشجویان خواستیم با کمال آرامش به این پرسشنامه‌ها پاسخ دهند و کاملاً در امر پاسخگویی صادق باشند و بعد از مدت زمان تعیین شده برای پاسخ گویی به هر پرسشنامه آنها را جمع آوری کردیم و از دانشجویان عزیز به دلیل هکاریشان کمال تشکر را داشتیم چو اکثر دانشجویان به بهانه‌های متعدد از همکاری سرباز می‌زدند اما این عده واقعا صمیمانه همکاری نمودند.
روش در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری (X2) و Tاستودنت استفاده کردیم:
توضیح درباره روش Tاستودنت:
t=
این فرمول tاستودنت است که برای انجام عملیات آماری بر روی فرضیه‌ها از این فرمول استفاده می‌شود. نسبت t تفاوت میانگینهای نمونه را بر حسب خطای استاندارد تفاوت بین میانگین‌ها تعیین می‌کند هنگامی که نسبت tمحاسبه شد، می‌توان احتمال تفاوتهای بین میانگین‌ها را که از خطای نمونه گیری ناشی شده محاسبه کرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول می ـوان تعیین کرد تفاوت بین دو نمونه ناشی از شانس است یا خیر.
فرض صفر می‌گوید دو نمونه‌ای قرار است بین میانگین‌های آنها آزمون شودچیزی بیشتر یکی یا چند نمونه تصادفی از یک جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت میانگین‌های آنها صفر است نیستند.
یعنی تفاوت میانگین‌ها در نتیجه شانس است. چنانچه تفاوت بین میانگین‌های ناشی از شانس باشد فرض صفر تأیید می‌شود.اما در صورتی که تفاوت بین میانگین‌ها شانسی نباشد فرض صفر رد می‌شود و معقولانه است که گفته شود تفاوت بین میانگین‌ها در اثر تفاوت بین متغییر‌های آزمایش است.
تفاوت بین دو میانگین
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه دوم
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.