مقاله درباره اطلاعات توصیفی و کاربری اراضی

هفتمین لایه همسایگی، لایه جمعیت می باشد که از شیپ فایل آن در نرم افزار ARC GIS لایه رستری تراکم تهیه گردید.
3-8-3 تهیه لایه های محیطی:
از روی لایه DEM منطقه، لایه رستری شیب منطقه تهیه گردید .
همچنین از لایه شیپ فایل گسل منطقه، لایه رستری فاصله گسل در نرم افزار ARC GIS تهیه شد.
3-8-4 تهیه لایه های محدودیت
– از شیپ فایل کاربری اراضی لایه رستری 0 و 1 (بولین) بزرگراهها و اتوبانها ، پارکینگ های موجود در منطقه، پارک ها و فضاهای سبز موجود در منطقه، کاربری تفریحی _فرهنگی، آموزشی _تحقیقاتی، تجاری _اداری، بیمارستان و مراکز پزشکی. لایه های محدودیت در شکل های 3-6 تا 3-11 آورده شده است.
شکل 3-6. نقشه محدودیت مراکز آموزشی_تحقیقاتی ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
شکل 3-7. نقشه محدودیت فضاهای سبز موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
شکل 3-8. نقشه محدودیت مراکز پزشکی و بیمارستان های موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
شکل 3-9. نقشه محدودیت مراکز تجاری موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
شکل 3-10. نقشه محدودیت مراکز تفریحی_ورزشی موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
شکل 3-11. نقشه محدودیت پارکینگ های موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
3-9پردازش:
برای اینکه مدل برازش داده شده به صورت درست و بهینه عمل کند، باید داده های ورودی آن با انجام مجموعه عملیات پردازشی موجود در GISآماده سازی شوند. انتخاب روش آماده سازی و پردازش های مرتبط به آن، بستگی به نوع داده های ورودی و نحوه ی عملکرد مدل دارد. در این تحقیق با توجه به نوع مدل انتخاب شده و تعیین نوع ورودی و خروجی آن، موارد ذیل، به عنوان پردازش های مطلوب جهت آماده سازی لایه ها استفاده شده است.
– تبدیل لایه های وکتوری نقطه ای، خطی و چندضلعی به لایه های رستری
– ارتباط اطلاعات توصیفی با لایه های اطلاعات مکانی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
بر طبق روال استاندارد انجام تحقیق به شکل پایان نامه های دانشجوئی، فصل چهارم هر پایان نامه به تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از طریق روشهای تحقیق مناسب و ابزار های مربوطه، اختصاص می یابد. بر همین اساس، فصل چهارم پایان نامه حاضر، به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های مدل فازی (AHP و OWA) می پردازد.
4-2 معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ
معیارهای مختلف و متنوعی در مکانیابی پارکینگ های عمومی دخیل هستند.در تحقیقات ونت در سال 1987 مشخص شده است که ظرفیت پارکینگ فعلی، هدف و مدت زمان پارک و فاصله پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نقش مهمی در تعیین مکان های پارکینگ های آتی دارند. به دلیل تنوع معیارها در مدلسازی، معیارها طبق جدول 4-1 و فلوچارت 4-1به 6 دسته اصلی تقسیم شد.
معیارها
زیر معیارها
فاصله از مراکز جاذب جمعیت
مراکز تجاری و اداری، فرهنگی و تفریحی، آموزشی و تحقیقاتی، بیمارستان و مراکز پزشکی،پارک ها و فضای سبز
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.