مقاله درباره اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

-3عملیات میانگین گیری((Averaging
یاگر در سال 1988یک تکنیک ترکیب بر پایه عملیاتowa که تلفیقی از سه نوع تابع ترکیبی فوق می باشد ،ارائه داد .این مدل عملیات ترکیب فازی پیوسته ای را بین اشتراک( AND)و اجتماع (OR) فازی،با تلفیق میانگین گیری وزنی که بین آن دو قرار می گیرد،فراهم می آورد (Malczewski، 1999 (.این عملگر در مقوله عملگرهای فازی توازنی بوده و شرایط مناسبی از درجه AND بودن و OR بودن ایجاد می کند(Khan & Alnuweiri ،2004).
این روش به تصمیم گیرنده اجازه می دهد که بر موقعیت تصمیم گیری خود در طول هر دو محور ریسک و توازن کنترل داشته باشد.یعنی این اجازه را به او می دهد که سطح ریسک مورد نظر و درجه ای که وزن های معیار(وزن های توازن) مطلوبیت نقشه نهایی را متأثر می سازد را در تصمیم گیری کنترل کند.در این روش کنترل بر روی سطح ریسک و توازن از طریق مجموعه ای از وزن های درجه ای برای موقعیت های مختلف رتبه-درجه معیارها در هر پیکسل ممکن می باشد(Eastman،1997).وزن درجه ای این اجازه را به تصمیم گیرنده می دهد تا معیارهایی را که از نظر او در مکانیابی اهمیت بیشتری دارند،با همان اهمیت در مکانیابی تأثیر دهد.با استفاده از این وزن ها می توان بر روی سطح کلی توازن معیارها و همچنین سطوح ریسک اعمال مدیریت کرد(قاضی عسکری نایینی،1383)
در ترکیب لایه ها به روش OWAعلاوه بر وزن های به دست آمده از مقایسات دو تایی،از وزن های دیگری به نام وزن های درجه ای نیز استفاده می شود.با تعریف وزن های درجه ای در حالت های مختلف می توان به نتایج متفاوتی دست یافت که از لحاظ میزان ریسک و توازن بایکدیگر فرق دارند.علاوه بر این مدل فازی در فرآیند مکانیابی، امکان در نظر گرفتن شرایط انعطاف پذیری را فراهم ساخته و در حالت های مختلف از لحاظ سطح ریسک و میزان توازن،مکانیابی را میسر می سازد .با استفاده از این روش می توان به نتایج متفاوتی از لحاظ دقت ، اطمینان و اولویت دهی به معیارها دست یافته و آنها را بایکدیگر مقایسه و تجزیه وتحلیل کرد و در نهایت بهترین نتیجه را انتخاب و مورد استفاده قرار داد،همچنین در این روش با به دست آوردن مجموعه ای از وزن ها ی درجه ای می توان به میزان رضایت بخشی به توازن و سطح ریسکی پایین دست یافت.(متکان و همکاران، 1388)
شکل 3-1فضای استراتژی تصمیم گیری در روش OWA (Eastman،1997)
3-3-4تعریف مدل فازی AHP
مدل AHP که برای اولین بار توسط پروفسور ساتی ارائه شده (Satty،1980) ،نشان می دهد که چگونه اهمیت نسبی چند فعالیت،گزینه و … را در یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره تعیین کنیم.فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی و غیر قابل لمس همراه با معیارهای کمی و قابل لمس را به طور هم زمان امکان پذیر می سازد. این فرایند از مقایسات دو به دویی آلترناتیوها و معیارهای تصمیم گیری استفاده می نماید .چنین مقایسه ای نیازمند جمع اوری اطلاعات از تصمیم گیرنده می باشد.مقایسات زوجی به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که فارغ از هر گونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند.بعلاوه مقایسه دو به دویی،اطلاعات ارزشمندی را در مورد مسأله تحت بررسی فراهم می آورد و باعث بهبود عامل منطقی بودن فرآیند تصمیم گیری می گردد(David،1983).
3-3-4-1اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
اصل 1. شرط معکوسی (Reciprocal Condition)
اصل 2. همگنی (Homogeneity)
اصل 3. وابستگی (Dependency)
اصل 4. انتظارات (Expectation)
1-شرط معکوسی
اگرترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر n/1خواهد بود
2-همگنی
عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل قیاس باشند . به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.
3-وابستگی
هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد وبه صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد.
4-انتظارات
هر گاه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.
3-3-4-2مراحل اساسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
دربه کارگیری روش AHP برای حل مسأله تصمیم گیری،چهار مرحله اساسی به شرح زیر وجود دارد:(زاهدی،1986)
1-بنا کردن سلسله مراتب ((Hierarchy و طبقه بندی مسأیه مورد نظر :
به این ترتیب که در رأس سلسله مراتب،هدف کلی و کلان موضوع تصمیم گیری و در مراتب پایین تر،صفات و معیارهایی که به نحوی از انحاء در کیفیت هدف تأثیر دارند قرار گرفته(چنانچه لازم باشد می توان معیارها را به زیر گروه هی جزیی تر تقسیم کرد) و در آخرین سطح،گزینه ها وانتخاب های تصمیم گیری قرار می گیرند.
کلی ترین هدف مسئله تصمیم گیری
سطح 1
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.