مقاله درباره آلودگی های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای

2- با توجه به نزدیکی نقاط سکونتگاهی شهری و روستایی در پهنه شمالی کشور لزوم برنامه ریزی جامع نگر دفع مواد زاید شهری که در آن به صورت ناحیه ای و منطقه ای تصمیم گیری گردد به شدت احساس میشود.
3- مدل تلفیق اطلاعات مصنوع و طبیعی که با استفاده از منطق فازی و عملی کردن آن در سیستم GIS بوده است برای تمام مناطقی از ایران که شرایط محیطی مشابه با استان مازندران دارند قابل عملی کردن است.
*در سال 1385در مقاله ای با عنوان تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران ،منوری و طبیبیان به نتایج زیر دست یافته اند:
ایجاد یک شهر جدید که در نخستین گام با مکان یابی آن آغاز می شود، مستلزم شناخت محیط و توانهای موجود در آن است. زیرا این اقدام، دگرگونی های محیطی را در پیامد خود به همراه دارد. از این رو باید فعالیتی در مقیاس عملکردهای عوامل محیطی باشد برای شناسایی و تعیین وضعیت معیارهای جغرافیایی و محیطی شهر جدید هشتگرد به عنوان محل مورد مطالعه، اقدام به مقایسه آنها با عوامل مدل اکولوژیکی مک هارگ برای توسعه شهری، صنعتی و روستایی و نیزمعیارهای پیشنهاد شده است.
*گوهر ریزی،روشن ،بدر در سال 1391در مقاله ای با عنوان ارزیابی تطبیقی روش های مکان یابی شهر های جدید در ایران، نتایج زیر را عنوان کره اند:
ارزیابی روش های به کارگرفته شده در مکان یابی شهر های جدید در ایران نشان می ده د که رویکرد به مسئله مکان یابی در این طرح ها که از جمله بزرگ ترین و مهم ترین طرح های شهرسازی کشور محسوب می شوند تا حد زیادی ساده انگارانه و ابتدایی است .از این رو فرضیه تحقیق را می توان اثبات شده دانست.
* ارزیابی توزیع فضایی مدارس ابتدائی شهر اسلام شهر با استفاده از GIS، مقاله ای است که در سال 1390توسط ادیبی سعدی نژاد، کریمی، حق پناه، ابوذری به نگارش در آمده و نتایج زیر بدست آمه است:
به طور کلی بر اساس مطالعات انجام گرفته، استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی – کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و ساز و کار (مکانیسم های) خاصی است که در صورت رعایت، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر اینصورت چه بسا مشکلاتی بروز کند. استقرار بسیاری از عناصر شهری بیشتر تابع ساز و کارهای اقتصادی و تابع رقابت آزاد است، اما برای خدمات عمومی که مدارس ابتدائی نیز جزء این نوع از خدمات شهری می باشند، نمی توان موضوع را به ساز و کارهای بازار واگذار کرده و به این امر بسنده کرد بلکه برای جبران ناکارآمدی های بازار به تصمی مها و سیاست های مبتنی بر منافع عموم نیز تمسک جست. با این وجود در مکان گزینی مدارس ابتدائی باید از مساله سود و هزینه به نفع کارایی آن ها چشم پوشی کنیم و درنظر داشته باشیم افزایش کارایی مراکز به منظور کاهش هزین ههای ناشی از اتلاف وقت و پائین آمدن کیفیت آموزش انسانی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و در این مورد توجیه اقتصادی طرح، جایی ندارد. با مشخص شدن معیارها ومحاسبه امتیاز نهایی گزینه ها، سازگاری منطقی قضاو تها انجام گرفت. سپس نقشه هر یک از معیارها با فرمت Rastery از جمله نقشه فاصله هر یک از کاربر یها، شعاع پوششی مدارس ابتدائی موجود و نقشه تراکم جمعیت تهیه گردید. هریک از معیارهای مورد نظر باتوجه به زیر معیارهایش با استفاده از دستور Reclassify و وزن مورد نظر طبقه بندی گردید و با دستور Raster calculater نقشه هر یک از معیارهای سطح اول جهت ترکیب و تلفیق نهایی آماده گردید. یعنی هر 5 ضابطه سطح اول، بر اساس وزن های مربوط به خود با هم تلفیق گشته و نقشه نهایی مدارس ابتدائی مشخص گردید
2-2-2پیشینه تحقیق مکانیابی پارکینگ به کمک GIS و مدل فازی
*رودایر و همکاران ( 2010 ) در پژوهشی با عنوان حمل و نقل مبتنی بر پارکینگ هوشمند به بررسی پارکینگ های هوشمند در محدوده خلیج سان فرانسیسکو پرداخته و نتایج آن بدین شرح است:
بیشتر پاسخ دهندگان 1 تا 3 روز در ماه از سیستم پارکینگ هوشمند استفاده می کنند. 37 درصد از پاسخ دهندگان از علائم متغیر پارکینگ هوشمند اطلاع داشتند و تنها 32 درصد از آنها هنگام مشاهده علائم در ادامه رانندگی یا استفاده از سیستم حمل و نقل سریع تردید داشتند.
* کایسیدو (2010) در پژوهشی با عنوان مدیریت اطلاعات به منظور کاهش زمان واقعی جستجوی پارکینگ، جابجایی خودرو و کاهش گازهای گلخانه ای به بررسی تأثیر مدیریت اطلاعات در دسترسی پارکینگ بر کاهش مدت زمان سرگردانی به دنبال جای پارک و کاهش آلودگی های زیست محیطی پرداخته است. وی بدین نتیجه دست یافته که نفوذ فاصله تحت پوشش در رسیدن به یک فضای پارکینگ، مدت زمان صرف شده برای جستجو پارکینگ و فاصله پیاده روی بین پارکینگ و مقصد مورد نظر تأثیر بسز ایی در مدیریت پارکینگ دارد.
*در یک مطالعه صورت پذیرفته توسط( متکان،شکیبا،پورعلی،عبادی )در خصوص کاربرد GISدر تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی درمنطقه یک شهر تهران ،از این موارد به عنوان نتایج حاصل از مطالعه نام برده شده است:
1- مدل فازی OWA در فرآیند مکانیابی، امکان در نظر گرفتن شرایط انعطاف پذیری را فراهم ساخته و در حالت های مختلف از لحاظ سطح ریسک و میزان توازن،مکانیابی را میسر می سازد .با استفاده از این روش می توان به نتایج متفاوتی از لحاظ دقت ، اطمینان و اولویت دهی به معیارها دست یافته و آنها را بایکدیگر مقایسه و تجزیه وتحلیل کرد و در نهایت بهترین نتیجه را انتخاب و مورد استفاده قرار داد،همچنین در این روش با به دست آوردن مجموعه ای از وزن ها ی درجه ای می توان به میزان رضایت بخشی به توازن و سطح ریسکی پایین دست.
2-نتایج حاصله، به شرایط منطقه مطالعاتی بستگی زیادی داشته و روش های مختلف مکان یابی در شرایط و مکان های مختلف ممکن است نتایج متفاوتی را ارائه کند. بنابراین همیشه بهترین روش روشی است که با توجه به شرایط و محدودی ت های محلی بهترین نتیجه را ارائه کند . مخصوصاً اگر تصمیم گیری با قطعیت و با میزان ریسک پذیری پایین انجام شود، نتایج حاصله به شدت از شرایط محلی تأثیر می پذیرند.
-3در مکان یابی پارکینگ فاصله پیاده روی تا پارکینگ بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، و بایستی درجاهای مختلف منطقه مورد مطالعه که دارای ترافیک زیاد و نیاز بیشتری به پارکینگ دارند، محل هایی برای احداث پارکینگ مکان یابی شوند و صرفاً با پیداشدن مساحت مورد نیاز در یک موقعیت نمی تواننتیجه مکان یابی را مورد تأیید و استفاده قرار داد.
-4در منطقه مورد مطالعه با توجه به اینکه برخی لایه های معیار ها از جمله فاصله از مراکز زیارتی و فاصله ازگسل ها، محدودیت بیشتری در روند تحقیق اعمال می کردند رو ش هایی که با ریسک پایین مکا ن یابی می کنند همچون روش بولین و روش OWAدر حالت حداقل ریسک و بدون توازن علی رغم اینکه بیشتر از مساحت مورد نیاز را در کلاس بهترین مکان یابی کردند، نتیجه مورد قبولی به دست ندادند.
* قنبری و احد نژاد در مقاله ای با عنوان ایمنی در معابر شهری با تأکید بر نقش مکان گزینی بهینه پارکینگ ها در کاهش حوادث ترافیکی ، منطقه سه شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده اند.
نتایج کلی حاصل از این تحقیق در زیر آورده شده است:
1-کاهش ترافیک از طریق کاستن از میزان توقفهای حاشی ه ای و افزایش ظرفیت و حجم سرویس دهی معابر و تقاطع ها و تخلیه سریع آن ها از طریق برنامه ریزی مناسب
2-کاهش سفرهای سرگردان ناشی از جستجوی محل پارک با ایجاد پارکینگ های عمومی
3-کاهش مسافت طی شده و زمان سفر با کم شدن سفرهای سرگردان و افزایش سرعت سفر
4-عدم استفاده از معابر محلی و ایستگاههای اتوبوس واحد و سرویسهای عمومی برای پارک خودروهای شخصی
5-کاهش تصادفات ناشی از جستجو برای محل پارک در معابر و سفرهای سرگردان و تصادفات ناشی از برخورد خودروهای در حال حرکت با وسائل نقلیه پارک شده در معابر
6-کاهش آلودگی هوا و صدا با حذف عوامل آلودگی مثل کم و زیاد شدن سرعت خودروه ا، حرکت منقطع خودروها در اثر ترافیک و سر و صدای ناشی از بوق خودروها در ترافیک و عدم اتلاف وقت و انرژی
7-مشکل کمبود پارکینگ های منطقه را رفع می کند و در نتیجه فضای کناری خیابان آزاد شده و زمینه ساز کاهش تخلفات رانندگان می شود. باعث کاهش پار کهای دوبله و در نتیجه کاهش نرخ تصادفات خواهد شد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.