مقاله با موضوع طرح جامع مالیاتی و برنامه های توسعه

8-در تحقیقی با عنوان ” بهبود کمی مالیات در گرو خدمات رسانی ” که توسط اله محمد آقایی (1379 ) انجام گرفته، موضوع ارائه خدمات به مؤدیان و شیوه های معمول برای رفع نیازهای آنان را در جهت افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار داده است.
9-در تحقیق دیگری که توسط علیرضا هاشمی در سال 1386 با عنوان ” مدیریت کارآمد مالیاتی ” برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده است یکی از جنبه های مهم مدیریت کارآمد نظام مالیاتی را افزایش فرهنگ و تمکین مالیاتی دانسته و در مورد تمکین مالیاتی بیان شده که چگونه می توان به تمکین مالیاتی دست یافت و در این مورد به دو دیدگاه اشاره کرده است، اول از طریق قیاس نفع و خطر و دومی از دیدگاه یک شهروند مسئول. در اولی افراد می کوشند مطلوبیت وضع خود را با حداکثر رسانیدن درآمد و ثروت خویش بالا ببرند، بنابراین در صورتی که تشخیص دهند با عدم تمکین مالیاتی می توانند قدرت خرج خود را افزایش دهند به این رفتار متوسل می شوند. در دومی، دیدگاه جامعه، موقعیت اجتماعی اشخاص، سن، جنس، نژاد و فرهنگ در زمینه تمکین موثر است. دیدگاه جامعه نسبت به سازمان و مدیریت مالیاتی و نیز احساس وجود یا عدم وجود عدالت و طرز تفکر رایج بین اکثریت در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است .
10-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا محمدی در سال 1385 با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر تمکین مؤدیان مالیات ” نقش عوامل افزایش سطح سواد مالیاتی، اعمال جرائم مالیاتی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی، و تقویت توان تحقیق و رسیدگی در اداره مالیات، بر تمکین مالیاتی توسط مؤدیان بررسی شده است.
11-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حجتی پور در سال 1385 با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران ” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مؤدیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین، و یکسان سازی تشخیص مالیات مؤدیان که در یک سطح درآمدی هستند جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
12-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالمجید کوزه گز کالجی در سال 1383 با عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستندسازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخ های مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر مالیاتی، و جرائم و معافیت های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.

  خصوصیات و طبقات باورهای منطقی

23-2-مدل مفهومی تحقیق
متغیرهای مستقل:
تشویقات و تسهیلات مالیاتی
مجازات مالیاتی
تخصص و کارایی مأموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی
ارتقاء فرهنگ مالیاتی
مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات
متغیر وابسته :
بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی
(اشبی و دیگران، 2009 ، 45).

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
پژوهش به منزله استخوان بندی برنامه های توسعه جوامع بشری به شمار می آید.جهت رسیدن به هرهدف ومقصدی ،دانستن راه رسیدن به هدف ازمهمترین مراحل کارپیرامون آن هدف می باشد .انجام تحقیق وکارهای پژوهشی ازاین قاعده مستثنی نمی باشد.درروش تحقیق منظور،ازروش مجموعه فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد (دلاور،1385، 175)1.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.