مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی و روایی ابزار سنجش

2-5-3- بررسی روایی ابزار سنجش تحقیق
در یک تعریف، روایی آزمون میزان کارایی ابزار سنجش ( پرسشنامه، تست و.. ) برای اندازه گیری خصیصه ای مورد نظر محقق اطلاق می گردد. کاپلان و ساکوزو، روایی را توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است تعریف کرده اند روایی بر حسب هدف آزمون و روشهای برآورد روایی انواع مختلفی دارد . از نقطه نظر مفهوم ، مقصود از روایی آنست که وسیله اندازه گیری حقیقتاًٌ بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را . و از آن برای بررسی میزان کار آیی وسیله سنجش ( در اینجا ) پرسشنامه در اندازه گیری صفتهای مورد بررسی استفاده می شود. اهمیت و ضرورت روایی به دلیل تاثیر بسزای آن در پایایی نتایج تحقیق است . چرا که اندازه گیری نامناسب و ناکـافی می تواند هر پـژوهش علمی را بی پایایی سازد .بسیاری از انتقادهایی که به اندازه گیریهای روانی و تربیتی ،اجتماعی و… چه از سوی متخصصان و چه از سوی افراد معمولی وارد شده است متمر کز بر روائی ابزار سنجش است علت این امر این است که در مبحث روایی به گونه ای کلی ذات ((واقعیت )) مورد پرسش قرار می گیرد . به گفته کرلینجر “حصول پایایی تا حدود زیادی یک امر فنی است ،اما روائی فراتر از فن است و در ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد.”در این تحقیق در جهت فراهم شدن زمینه مناسب جهت سنجش و اندازه گیری و حصول روایی ازپرسشنامه های استاندارد موجود بهره برده شد .که در پژوهشهای قبلی روایی آنها تایید شده است همچنین به راهنماییهای ارائه شده از سوی اساتید راهنما و مشاور، کارشناسان صاحبنظر در سازمان امور مالیاتی (که دارای سابقه پژوهش می باشند) توجه ویژه ای مبذول داشته شد.
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق چون کل جامعه آماری مورد آزمون قرار می گیرد، لذا از تکنیک آماری توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق پرداخته می شود.جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون کای اسکوار و جهت رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
تجزیه و تحلیل آماری بخش مهم و پایه ای بسیاری از پیمایشها را شامل می شود آمار شاخه ای از روش شناسی علمی است که با جمع آوری ، طبقه بندی ، توصیف و تفسیر داده هایی که از اجرای زمینه یابیها و آزمایشها به دست می آید سرو کار داردو هدف اساسی آن ، توصیف و بیان استنباطهایی در باره ویژگیهای عددی جوامع است در مباحث آماری بر پایه اخذ نمونه گیری با روشهای مدون و از پیش تعیین شده دانش نمونه گیری و همچنین بکار گیری تکنیکهای استنباطی امکان تعمیم نتایج به جامعه فراهم می گردد در یک تقسیم بندی آن دسته از روشها را که به منظور توصیف ویژگیهای نمونه یا جامعه به کار گرفته می شود را آمار توصیفی می گویند آمار استنباطی نیز به روشهایی گفته می شود که در آنها ویژگیهای جامعه به کمک ویژگیهای نمونه استنباط می شود . در این تحقیق با توجه به اینکه کل جامعه آماری مورد آزمون قرار می گیرد، لذا از تکنیک آمار توصیفی بهره برده شده است.
آشنایی با صفات و خصوصیات نمونه مورد مطالعه از جمله سوابق کاری ، وضعیت تاهل و… و همچنین تحلیل توصیفی متغیر های کلیدی موضوع مورد بحث این قسمت می باشد .
2-4- تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
اولین گام در تجزیه و تحلیل داده ها ، توصیف و آگاهی از ویژگیها و خصوصیات صفات افراد مورد مطالعه تحقیق، آشنایی با تغییرات متغیر های کلیدی در نمونه مورد بررسی می باشد.. اهداف تحلیل توصیفی ارائه شده در این بخش را می توان در دو عامل خلاصه نمود نخست آنکه امکان مطالعه پاسخگویان مورد مطالعه از نظر متغیر های همچون ،جنسیت ، تحصیلات و…. فراهم گردد بدیهی است اطلاع ازوضعیت این فاکتورها ومولفه ها می تواند به عنوان اطلاعات تکمیلی نقش موثری را در نتیجه گیری و یافته های تحقیق ایفا نماید . هدف دیگر تحلیل ارائه شده این قسمت مشتمل است بر تحلیل توصیفی اطلاعات بدست آمده از متغیر های کلیدی تحقیق می باشد . تکنیک مورد استفاده در این فصل جدول توزیع فراوانی و نمودارها ی ستونی و دایره ای ، و همچنین آماره های توصیفی همچون میانگین ، واریانس ،و….می باشد .
1-2-4- بررسی جنسیت پاسخگویان
در جدول زیر تعداد پاسخگویان بر حسب جنسیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که 165مرد و 33زن حضور دارند 5نفر نیز از پاسخگویی به این پرسش امتناع نموده اند .
جدول 1-4-توزیع فراوانی جنسیت ماموران مالیاتی
جدول1-4 توزیع فراوانی جنسیت مأموران مالیاتی

  دانلود پایان نامه گونه روایت و علامه حلی

فراوانی
درصــد
درصــد خالص
درصــدتجمعی
مرد

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.