مقاله با موضوع بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و فرهنگ مالیاتی

تحقیق را میتوان تلاشی منظم وسازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیازدارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که طراحی وپیگیری میشوند تاپاسخهایی برای مسأله مورد نظر بدست آید .بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آگاهی برزمینه های مشکل آفرین وشناسایی روشن ومشخص مشکلی که به بررسی واصلاح نیازدارد .هنگامی که مشکل یامشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی رابرای گردآوری اطلاعات ،تحلیل داده ها ونمایش عواملی که با مشکل ما پیونددارند پیمود،آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد ( سکاران ،6،1385).2
روشهای پژوهش درواقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند .درهرپژوهش ،پژوهشگرتلاش می کند تا مناسب ترین روش راانتخاب کند وآن روشی است که دقیق ترازسایر روشهای دیگر قوانین واقعیت راکشف کرده وروابط موجود بین متغیرها راتبیین کند .بنابراین شناخت واقعیت های موجود وپی بردن به روابط میان آنان مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد ،درواقع می توان گفت که اثربخشی یک کارپژوهشی موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.
در این فصل به بحث و بررسی پیرامون روش تحقیق خواهیم پرداخت، معرفی ابزار سنجش ،بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش ، معرفی روش نمونه گیری ، تعیین حجم نمونه و شرح روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده و… از جمله اهم موضوعات مطروحه در این فصل می باشد.
2-3- روش تحقیق
مراد از انتخاب شیوه تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر ، آسانتر ، دقیق تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند.( نادری و نراقی ، 1376 ، 63-64)1 به طورکلی روشهای تحقیق درعلوم رفتاری را می توان با دوملاک ،هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود ( خاکی،10،1380)2.
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-استنباطی است. در تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. به عبارتی دیگر پژوهش گر سعی دارد تا آنچه هست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد به جهت اینکه هدف این پژوهش، روشهای بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی و نتایج آن در سیاست گذاری ها و تصمیمات مدیران و دست اندرکاران سازمان مالیاتی در جهت وصول مالیات و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این سازمان تاثیر مهمی دارد.
“تحقیق توصیفی آنچه را هست توصیف می کند. شامل توصیف،ثبت و تجزیه و تحلیل و تغییر شرایط موجود است این کار مستلزم گونه ای از مقایسه و مقابله است و درآن کوشش می شود تا روابط میان متغیرهای دستکاری نشده کشف شود. در تحقیق پیمایشی نیز پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و تجربیات افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می کند” (جان بست ، 1376، 120،127)1
در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است لذا در این تحقیق فن تحقیق پرسشنامه ای،به عنوان مناسبترین روش توصیه و مبنای کار قرار داده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است .
3-3- معرفی ابزار گرد آوری اطلاعات
همانطور که پیشتر بحث گردید ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه به شناسایی متغیرهای کلیدی پرداخته شد و سپس درجهت سنجش و اندازه گیری هر یک از متغیر های مذکور، تعدادی پرسش طرح گردید .همچنین در جهت ایجاد شناخت از جامعه آماری تعدادی پرسش با هدف شناسایی متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و….)طرح گردید. تعداد سوالات پرسشنامه این تحقیق 32 سوال می باشد که :
4 سوال در خصوص متغیر های دموگرافیک
سوالات 1تا 5مر بوط به فرضیه شماره یک تحقیق
سوالات 6تا10 مربوط به فرضیه شماره دو تحقیق
سوالات 11تا 18 مر بوط به فرضیه شماره سه تحقیق
سوالات 19تا 23مربوط به فرضیه شماره چهار
سوالات 23تا 28 مر بوط به فرضیه شماره پنج
طرح گردید .در طراحی پرسشنامه با بهره گیری از منابع تخصصی ، پ‍ژوهشها و مقالات و همچنین نظرات کارشناسان مالیاتی سعی شده است امکان سنجش و اندازه گیری تخصصی متغیر ها فراهم آید. در این تحقیق پرسشها ی طرح شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت و با گزینه های 1-کاملاً مخالف 2-مخالف 3-نه موافق و نه مخالف 4-کمی موافق 5-کاملاً موافق مورد سنجش قرار گرفته اند.
4-3 – معرفی جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث می باشد که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد . جامعه تمامی عناصر مورد بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه است که عملاً درجریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. گرچه گاهی اوقات بعلت وسعت زیاد جامعه،‌ بررسی جامعه امکان‌پذیر نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطلاعات کامل و دقیقتری بدست می‌دهد (خاکی ،1387، 273). 1
کلیه مأموران مالیاتی( کارشناسان ارشد مالیاتی، رؤسای گروه و رؤسای امور مالیاتی ) در اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران شهر ری در بهار1393 به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد که تعداد آنها 232 نفر است.
در این تحقیقی با توجه به محدود بودن جامعه آماری ، روش سرشماری در دستور کار قرار گرفت و به کلیه عناصر جامعه ابزار سنجش (پرسشنامه ) ارائه گردید .
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.