مقاله اقدام کنندگان به خودکشی و دانشگاه علوم پزشکی

فرقانی رئیسی، شهلا (1374)؛ شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان چاپ دوم، تهران، انتشارات معاونت
پرورشی وزارت آموزش و پرورش .
فولای، عزت اله (1381). استراتژی ها و برنامه های پیشگیری از خودکشی در نوجوانان. تهران: انتشارات فجر اندیشه.
فیست، جی و فیست، گرگوری جی (2002). نظریه های شخصیت. ترجمهی یحیی سیدمحمدی (1389)، تهران نشر روان.
قائمی، علی. (1364). آسیب ها وعوارض اجتماعی: ریشه یابی ، پیشگیری ، درمان . تهران: انتشارات امیری.
قربانی،نیما.(1384). سبکها ومهارتهای ارتباطی. تهران: تبلور.
کاپلان و سادوک، خلاصه روان پزشکی، ترجمه نصرت الله پور افکاری، انتشارات آزاد، 1373، چاپ دوم.
کاپلان و سادوکو (1386). خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری و روان‌پزشکی بالینی. مترجم: پورافکاری، نصرت الله. تهران: نشر شهرآب.
کدیور، پروین و زاهدی، فریبا. (1386). سبک‌های مقابله با بحران و اقدام به خودکشی دختران دانشجو. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره25، 131-111.
کدیور، پروین، زاهدی، فریبا (1385). سبک های مقابله با بحران و اقدام به خودکشی در دختران دانشجو. فصلنامه علمی پژوهشی، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
کریمی، یوسف، روان شناسی شخصیت، مؤسسه نشر ویرایش، 1374، چاپ اول.
کوزر ، لوئیس.(1380). زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه شناسی. محسن ثلاثی (مترجم). تهران: انتشارات علومی.
کیامرثی، آذر؛ آریان‌پور، سعید و نگراوی، فرشته. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته‌های نو در روان‌شناسی، شماره 18، 117-103.
گروسی فرشی، میرتقی؛ محمود علیلو، مجید؛اسمعلی کورانه، احمد (1386). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای مجرمین با افراد بهنجار. روانشناسی معاصر، دوره دوم (1)، 24-31.
گروسی فرشی،میرتقی.(1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: دانیال.
گزارش تحلیل آماری وضعیت خودکشی در استان ایلام طی سه ماهه اول سال 80 و 81، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان ایلام.
محسنی، منوچهر. (1366). انحرافات اجتماعی، انگیزه و علل خودکشی. تهران: چاپخانه مروی.
محسنی‌تبریزی، علیرضا. (1372). بررسی علل و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ خودکشی در استان ایلام تهران: دانشگاه تهران.
محمد خانی، شهرام . (1381). پیشگیری از خودکشی جوانان و نوجوانان : راهنمایی عملی برای معلمان و مشاوران مدارس ومتخصصان بهداشت روان . تهران: انتشارات طلوع دانش.
محمدخانی، پروانه. (1383). همه‌گیرشناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پرخطر ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 14، 162-144.
مسعودنیا، ابراهیم. (1390). رابطه تیپ شخصیتی D و مولفه‌های آن با سلامت عمومی دانشجویان. مجله علوم رفتاری، شماره 2، 149-143.
موسوی، شاهرخ. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ج6، شماره 4، 317-311.
مهران، ناهید . (1383). ویژگی‌های روانی-اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در مقایسه با افراد عادی بیرجند. مجله
علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره 3، 28-22.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.