محصولات کشاورزی و دولتهای اروپایی

2-7- 3- نا سازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن
در شرایط کنونی نوعی ناسازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته موجود است. از طرف دیگر خریداران پسته که یا شرکت تعاونی پسته ویا صادر کنندگان بزرگ هستند نقش چندان مهمی در ارائه خدمات و نهاده های مورد نیاز ندارند. البته اگر چه سیاست آزادسازی قیمت اغلب نهاده های کشاورزی طی سالهای آینده می تواند به نوعی زمینه را برای اینکه خریداران عمده نیز به عنوان تامین کنندگان چنین منابع تولیدی باشند. بنابراین چنین به نظر می رسد که اگر چه سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها می تواند با فراهم کردن زمینه تامین به موقع نهاده های کشاورزی،برخی از مشکلات ارائه شده را کم کند ولی برای تضمین حفظ کیفیت برتر نهاده ها ونیز ارائه خدمات تکمیلی از قبیل آموزش ومشاوره به موقع، ارائه تکنولوژی های جدید و مواردی از این قبیل نیاز ارائه می شوند، بلکه محصول تولیدی هم با قیمت تضمینی از قبل تعیین شده خریداری خواهد شد (صداقت،2006a ).
2-7-4- ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند
این روش مدیریتی در صورت فراهم بودن بستر لازم، می تواند به طور موفق برای محصول پسته در ایران به اجرا در آید وسپس به سایر محصولات کشاورزی نیز تعمیم داده شود. در زیر به برخی از خصوصیات بارز محصول پسته که می تواند منجر به اجرای موفقیت آمیز این سیستم مدیریتی باشد، اشاره می شود:
1- عمده تولید پسته در مناطق کویری وخشک کشور صورت می گیرد که به دلیل محدودیت منابع آب کشاورزی هم به لحاظ کمی و هم کیفی امکان تولید اقتصادی سایر محصولات کشاورزی وجود ندارد.
2- محصول پسته یک محصول مهم صادراتی است که استانداردهای بسیار سخت گیرانه ای از طرف واردکنندگان برای آن اعمال شده است. تغییر ساختار نظارتی بر تولید و فرآوری، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین استانداردهای کیفیت به حساب می آید.
3- لزوم ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ و موثر بین باغداران و ترمینال داران به دلیل اینکه محصول می باید بلافاصله پس از براشت در ترمینالهای کاملا مکانیزه و بهداشتی فرآوری شود.
4- سرمایه گذاری قابل توجه و ارزش اقتصادی بالای محصول پسته در مقایسه با اغلب محصولات کشاورزی.
5- همگن بودن نسبی باغداران هم به لحاظ فرهنگی وهم تا حد زیادی از لحاظ ساختار اقتصادی.
6- ساختار بازار پسته تا حدودی زیادی به یک ساختار انحصار چند جانبه شبیه است و بنابراین در این شرایط تعداد محدودی نقش اصلی در رهبری بازار دارند و این شرکت ها یا افراد از تمکن مالی نسبتا خوبی برخوردارند و تاسیسات مناسبی هم برای فرآوری و هم صادرات محصول ذر اختیار دارند. چنین چنین افرادی می توانند به عنوان ارائه دهنده خدمات نیز باشند و میتوان از آنها به عنوان طرف قرارداد با باغداران استفاده کرد.
7 – تولید محصول پسته سرمایه بر بوده ودر شریط فعلی مشکل اساسی باغداران و حتی خریداران محصول، مشکل تامین نقدینگی است و بنابراین لزوم ساماندهی به اعتبار کشاورزی در این زمینه بسیار حیاتی است.
8- عدم کارایی سیستم مدیریتی که در گذشته تاکنون اجرا شده است.
9- اهمیت محصول پسته برای کشور از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی.
10- نیاز به انتقال سریع تکنولوژی های جدید و ارئه خدمات مختلف به دلیل اینکه پسته از جمله مهمترین محصولات دانش مدار است.
11- ازآنجا که پسته در اغلب مناطق پسته کاری کشور به عنوان تنها محصول تولیدی توسط کشاورزان است، بنابراین احتمال اینکه کشاورزان خدمات ونهاده هایی را که دریافت می کنند در تولید محصولات دیگر بکار گیرند به حداقل می رسد.
12- ریسک تولید و بازار پسته بالا است و بنابراین بکار گیری قراردادهای متقابل وهر نوع روش دیگری که به کاهش ریسک کمک کند هم توسط باغداران و هم از طرف خریدارن محصول مورد پذیرش قرار خواهد گرفت(صداقت، 1385، 13-12).
2-8- آفلاتوکسین در محصول پسته
2-8-1- آلودگی آفلاتوکسین
یکی از مهمترین مسائلی که اکثر کشورها به آن توجه خاص دارند، آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین می باشد. آفلاتوکسین از متابولیت های ثانویه کپکهایی چون آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس میباشد. این قارچها ضمن رشد و نمو زهرابه آفلاتوکسین را تولید می کنند. مغزهای درختی قبل از برداشت توسط پوست نرم رویی (مخملی) تا حد زیادی از هجوم قارچها محافظت می شوند. با این وجود اگر پوسته خارجی صدمه دیده باشد یا دارای شکاف قبل از برداشت باشد، آندوسپرم ممکن است مورد هجوم واقع شود. پس از برداشت محصول، مکانیزم دفاعی مغز در برابر هجوم قارچی کاهش پیدا میکند و بنابراین جمعیت قارچی افزایش می یابد. نتیجه این امر افزایش تولید سموم قارچی در طول خشک کردن، فرآوری و نگهداری می باشد(شاکر اردکانی،1386، 6).
آفلاتوکسین ها، توکسین(سم) کپکهای خاصی هستند که به طور طبیعی هنگام رشد روی برخی از مواد تولید می شوند. آلودگی میوه های پسته به آفلاتوکسین، درکالیفرنیا پایین بوده و حدود 1 در 10000 میوه پسته است. با این حال سطح تحمل برای پذیرش آلودگی به آفلاتوکسین توسط دولتها معمولا خیلی پایین است که بطور مشخص 20 قسمت در میلیارد یا کمتر می باشد(صداقتی و همکاران، 1388، 472).
2-8-2- تاریخچه موضوع آفلاتوکسین در پسته ایران
در مرداد ماه 1350 چندین محموله پسته ایران به دلیلآلودگی به آفلاتوکسین در بندر نیویورک توقیف گردید. پس از این اتفاق، مقررات آنالیز اجباری آفلاتوکسین پسته جرء استاندارد قرار گرفت اما در عمل اجرا نمی گردید. قبل از سال 1369 نیز اخطارهایی از سوی دولتهای اروپایی بویژه آلمان به ایران داده شد. اما جدی ترین اخطارها در سال 1370 از سوی آلمان بود و در پی آن هیأتی از ایران برای بررسی موضوع به آلمان سفر نمود. در شهریور 1373 معاون وزیر کشاورزی آلمان به سفیر ایران در بن دراین خصوص اخطار مجددی داده و به دنبال آن هیأتی از ایران با مدیر کل روابط با اتحادیه اروپا در وزارت کشاورزی آلمان دیدار و عنوان مینمایند که از تاریخ دیدار قبلی در سال 1370، اقدامات مهم و گستردهای روی پسته صورت گرفته و میزان آفلاتوکسین پسته ایران به زیر 2 پی پی بی کاهش یافته است. این هیأت علت مشاهده آفلاتوکسین در پسته ایران راماندن پسته در شرایط نامطلوب انبارها و فروشگاههای کشورهای خریدار اعلام نمودند و از کارشناسان کشورهای اروپایی دعوت کردند که برای مشاهده سیستم کنترل بهداشتی پسته به ایران سفر نمایند. در مهرماه 1373 وزارت بهداشت آلمان طی دستورالعملی به گمرک آن کشور واردات پسته را منوط به آزمایش آفلاتوکسین نمود. نماینده اداره بهداشت و حمایت از مصرف کنندگان آلمان در مهرماه 1375 از عملیات فرآوری و برداشت پسته در استان کرمان بازدید نمودند و به دلیل عدم مشاهده اقدام عملی مشخص از سوی دست اندرکاران تولید و وجود آلودگی به آفلاتوکسین در محموله های صادراتی ایران ، واردات پسته ایران به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق در آمد. بعد از تحریم پسته، اولین بازدید کمیسیون اتحدیه اروپا در مهرماه 1376 و1377 انجام گرفت که پس از بازدید از سرگیری واردات پسته ایران به اروپا منوط به رعایت توصیه های بهداشتی و کیفیتی گردید. در گزارش اتحادیه اروپا در این تاریخ آمده است که پسته کاران و فرآوری کنندگان باید سیستمی را جهت پیگیری نمودن وضعیت تولید خود ابداع نمایند. همچنین لازم است که وضعیت بهداشتی حمل و نقل پسته فرآوری شده، جهت جلوگیری از افت کیفیت و بروز آلودگی در محموله ها تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد(شاکر اردکانی، 1386، 12).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.