قشربندی اجتماعی و همبستگی پیرسون

4-4- ضرایب همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و وابسته
برای روشن شدن این نکته که آیا در روابط دیده شده میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همان روابط مورد نظر است ، لازم است تا جهت خالص سازی رابطه یک متغیر مستقل و متغیر وابسته دیگر متغیرهای مستقل ثابت نگه داشته شوند و از آن جایی که این تحقیق از نوع تحقیق های بعد از واقعه ( شبه آزمایشی ) است ، از کنترل آماری استفاده می شود. « منظور از کنترل آماری این است که شخص برای تشخیص و تفکیک و یا کنار گذاشتن قسمتی از واریانس متغیر وابسته، که به ظاهر از یک یا چند متغیر مستقل خارج از رابطه خاص یا روابط تحت بررسی ناشی می شود ، از روش های آماری استفاده کند. در مورادی که تاثیرات مشترک و متقابل دو یا چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته تحت بررسی است. کنترل آماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است (کرلینجر و پدهاورز ،1385 :118). مقادیر همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل( به غیر از متغیرهای زمینه ای ) و متغیر وابسته تحقیق حاضر ، به شرح زیر است :
در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر سبک زندگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی با کنترل سایر متغیرهای مستقل ، r=0/304 می باشد. سطح معناداری این ضریب 000/0 می باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون ( با مقدار r= 0/724 و sig=0/000 ) ، زمانی که اثر متغیرهای مستقل دیگر بر سبک زندگی کنترل می شود ، نیز در سطح 000/0 معنی دار می باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r=304/0
P=0/000
ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر میزان درآمد و شکل گیری قشربندی اجتماعی ، با کنترل سایر متغیرهای مستقل ، r=0/302 می باشد. سطح معنی داری این ضریب 000/0 می باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون ( با مقدار r= 0/723 و sig=0/000 ) زمانی که اثر متغیرهای مستقل بر روی میزان درآمد کنترل می شود نیز در سطح 000/0 معنی دار می باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r=0/302
P=0/000
همبستگی تفکیکی رابطه بین دینداری و شکل گیری قشربندی اجتماعی ، با کنترل سایر متغیرهای مستقل ، r=0/088 می باشد. این رابطه با سطح معناداری 120/0 رد می شود. این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون ( با مقدار r= -0/673 و sig=0/000 ) ، زمانی که که اثر متغیرهای مستقل دیگر بر دینداری کنترل می شود ، معنی دار نمی باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r=088/0
P=0120/
همبستگی تفکیکی رابطه بین متغیر سرمایه اجتماعی و شکل گیری قشربندی اجتماعی ، با کنترل سایر متغیرهای مستقل ، r= -0/015 می باشد . این رابه با سطح معناداری 790/0 رد می شود. این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون( با مقدار r= 0/212 و sig=0/000 ) ، زمانی که اثر متغیرهای مستقل دیگر بر روی سرمایه اجتماعی کنترل می شود ، معنی دار نمی باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r=015/0-
P=790/0
همبستگی تفکیکی رابطه بین سرمایه اقتصادی، با کنترل سایر متغیرهای مستقل ، r=0/017 می باشد. این رابطه با سطح معناداری 750/0 رد می شود. این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون ( با مقدار r= 0/161 و sig=0/004) ، زمانی که که اثر متغیرهای مستقل دیگر بر روی سرمایه اقتصادی کنترل می شود ، معنی دار نمی باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r=017/0-
P=750/0
همبستگی تفکیکی رابطه بین متغیر سرمایه فرهنگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی ، با کنترل سایر متغیرها ی مستقل ، r=0/30 می باشد. این رابطه با سطح معناداری 000/0 تایید می شود. این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون( با مقدار r= 0/372 و sig=0/000 ) ، زمانی که اثر متغیرهای مستقل دیگر بر روی سرمایه فرهنگی کنترل می شود ، معنی دار می باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.
r= 30/0
P=000/0
4-5- یافته ها و تحلیل های رگرسیون چند متغیره تحقیق
در این بخش از تحلیل به بررسی روابط چندگانه بین متغیرها پرداخته می شود و هدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهای مستقل در تبیین شکل گیری قشربندی اجتماعی می باشد. به سخن دیگر با استفاده از رگرسیون چند متغیره ، به تعیین و پیش بینی درصد واریانس شکل گیری قشربندی اجتماعی پرداخته می شود ، که در تحلیل این کار از طریق وارد کردن متغیرهای مستقل مهم (به غیر از متغیرهای زمینه ای) در رگرسیون چند متغیره و برآورد میزان آن انجام داده می شود.
در روش تحلیل رگرسیون آماره های زیر مورد تحلیل قرار می گیرد :
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.