فرصت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس ها ی اوراق بهادار امری عادی و روزمره است.قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون و برون سازمانی بوده و با هر کدام به نحوی دچار نوسان و تغییرات می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات سود هر سهم، کیو توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
.
1-5- سؤال تحقیق
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حل یک مساله اصلی سازماندهی شود (خاکی، 1389).
مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
با توجه به سوال فوق فرضیه های پژوهش و روش انجام تحقیق تشریح می گردد.
1-6- فرضیههای تحقیق
فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن پزوهشگر راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند و به خصوص رابطه بین متغیرهای موجود را پیش بینی می کند.(خلعتبری،1387)
به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده است:
فرضیه 1 : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 2 : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه3 :. بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 4 : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
1-7- روش اجرای تحقیق
1-7-1- روش تحقیق و گردآوری دادهها
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی قرار دارد و به بررسی ارتباط سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین با قیمت سهام شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
قلمرو زمانی: داده های این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را شامل می شود.
قلمرو مکانی: بازار سرمایه کشور – مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – است.
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف) منابع کتابخانه ای
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.