شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های پذیرفته شده

2009
دیمیترپولس و استریو
ارتباط صورت های مالی با ارزش و اثر آن ها بر روی قیمت سهام
با بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) اهمیت فزاینده ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت، اما اهمیت اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.
2010
یوماتلو
ارتباط اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری
در این پژوهش از داده هایی تابلویی با روش اثرات ثابت برای تخمین مدل خطی چند متغیره برای شرکت های تولیدی در کشور ترکیه استفاده شده است.
یافته ها حاکی از این مطلب است که اهرم مالی تاثی منفی بر تصمیمات سرمایه گذاری دارد و شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، رغبت کمتری به سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای از خود نشان می دهد.
2-4- خلاصه فصل
این فصل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت .پس از تشریح مبانی نظری پژوهش، پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت.
3-1- بخش اول: کلیات روش تحقیق
3-2- مقدمه
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، 1389).
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله های خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید (صائبی و شیرازی، 1384).
در این تحقیق که به واسطه مفید واقع شدن نتایج آن بر تصمیمات سرمایه گذاری در کشور تحقیقی کاربردی محسوب می شود، به بررسی تاثیر سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
3-3- طرح مسئله تحقیق
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حل یک مساله اصلی سازماندهی شود (خاکی، 1389).
مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
با توجه به سوال فوق فرضیه های پژوهش و روش انجام تحقیق تشریح می گردد.
3-4- تدوین فرضیه های تحقیق
بیان مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود (خاکی، 1389).
به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده است:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.