شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

فرضیه 1 : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 2 : بین اهرم مالی و ارزش بازارسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه3 :. بین نسبت Q توبین شرکت و ارزش بازارسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 4 : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت Q توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
3-5- روش آزمون فرضیه ها
مقدار (P-Value) یک آزمون آماری، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه می گیرد. نتیجه ای که از آزمون مبتنی بر (P-Value) به دست می آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تصمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (P-Value) بدین صورت است که اگر باشد گزینه H1 را نتیجه می- گیریم و بالعکس اگر باشد گزینه H0 را نتیجه می گیریم لذا در جداول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن اگر میزان (P-Value) محاسبه شده از 0.05 کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود (طالب زاده مقدم، 1390).

  تحقیق رایگان درمورد رحمت الهی و استوارت

3-6- جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس ضوابط زیر انتخاب شده است:
شرکت ها بین سالهای مالی 1386 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشند.
اطلاعات مالی شرکت ها در دسترس باشد.
سال مالی آنها به 29 اسفند ماه ختم شود.
در هر صنعت حداقل 10 شرکت فعال موجود باشد.
شرط چهارم نمونه فوق برای فرضیه چهارم به همراه فرضیات فرعی آن کاربرد دارد زیرا در این فرضیات برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیاز به صنایع متفاوت می باشد.
تعداد نمونه محاسبه شده با توجه به فیلتر های فوق برای فرضیات اول الی سوم تحقیق 93 شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با توجه به وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را شامل می شود و قلمرو مکانی بازار سرمایه کشور – مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – است که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
3-7- روش جمع آوری منابع و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف) منابع کتابخانه ای: برای تدوین فصل دوم شامل بررسی مفاهیم نظری، مرور نتایج تحقیقات پیشین و نیز معرفی مدل های مفهومی و آماری مورد استفاده در این زمینه، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع و اینترنت استفاده شده است.
ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس: داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام با استفاده از نرم افزار بورس (ره آورد نوین) استخراج گردیده است.
ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: در مرحله جمع آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده های مرتبط با بازار سهام که از نرم افزار اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیما وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 17 و EViews 6 برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.