شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

: ارزش بازار پایان سال سهام عادی
: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال
: ارزش دفتری پایان سال کل دارایی های شرکت
لازم به ذکر است چون درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران سهام ممتاز نداریم بنابراین متغیر PREFEVAL از صورت کسر حذف می گردد.
1-8-2- متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، 1390). ارزش بازار سهام، به عنوان قیمت معاملاتی سهام است.
1-8-3- متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر موارد زیر است:
1-8-3-1- سود تقسیمی
سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده است (بهرام فر و مهرانی، 1383). به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. www papyrus.ir
1-8-3-2- ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.
1-9- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس در انجام تحلیل ها و تصمیمات مالی خود می توانند با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، نسبت به تخمین و برآورد وضعیت بازده سهام شرکت ها اقدام نمایند و در نهایت پر بازده ترین سهم را با در نظر گرفتن ریسک آن شناسایی و استفاده کنند. سرمایه گذاران و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار می توانند از یافته های تحقیق بهره مند شوند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدفهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و برخی از واژه‌های کلیدی تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح میشود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به معرفی متغیر وابسته به تفصیل پرداخته و سپس متغیرهای مستقل و کنترل تبیین و تشریح میشود. در ادامه، خلاصهای از پژوهش‌های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان میشود.
2-2- مبانی نظری تحقیق
متغیر وابسته:
در این تحقیق متغیر وابسته قیمت سهام می باشد، قیمت نشان دهنده درک فروشنده و مشتری از ارزش محصول است (چه، 2008).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.