شرکت های پذیرفته شده و بازار اوراق بهادار

فرضیه چهارم که از سه فرضیه فرعی تشکیل گردیده است بشرح ذیل می باشد:
فرضیه فرعی (4-1) : تفاوت معنی داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی (4-2): تفاوت معنی داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی (4-3): تفاوت معنی داری بین نسبت Q توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون مشاهده می شود که تمامی فرضیه های فرعی فوق تایید می شوند.
5-3 بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این است که از بین متغیرهای مستقل، اهرم مالی و کیوتوبین رابطه معنا داری با قیمت سهام دارند، این مساله بدین معناست که استفاده از این متغیرها جهت پیش بینی قیمت سهام می تواند مفید باشد. با بررسی نتایج تحقیق مشخص شد که رابطه برخی از متغیرها با روابط تئوری ارائه شده و تحقیقات پیشین متفاوت است که این تفاوت ممکن است به علت عدم کارایی بازار اوراق بهادار تهران و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال های اخیر باشد. به عنوان نمونه در تحقیقی که توسط صالح نژاد و غیور در سال 1389 انجام گرفت مشخص شد که نسبت های بدهی تاثیری بر قیمت سهام ندارند، در حالی که ننتایج بدست آمده تحقیق حاضر نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی و قیمت سهام که در این مورد نیز عواملی نظیر تفاوت در زمان تحقیق، نمونه آماری و همچنین عدم تفکیک شرکت ها در صنایع جداگانه می تواند دلیل تفاوت در نتایج بدست آمده باشد. در مورد سایر متغیرها نتایج تحقیق هم سو با نتایج بدست آمده پژوهش های پیشین است.برای مثال هاشمی و بهزاد فر در سال 1390به این نتیجه رسیدند که سود هر سهم در سطح اطمینان 95./ . در تبیین قیمت شرکت های نمونه موثر است و یا در تحقیق انجام شده توسط چن و ژانگ در سال 2007 ،نتایج حاکی از ان بود که بین کیو توبین و قیمت سهام رابطه معنا داری وجود دارد.
5-4 پیشنهادها بر مبنای نتایج تحقیق
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام تحقیق و با توجه به اینکه مساله قیمت سهام برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت ویژه است، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود:
از آن جا که فرضیه های مبتنی بر وجود رابطه بین اهرم مالی و قیمت سهام، کیوتوبین و قیمت سهام، مورد تاید قرار گرفته است لذا سرمایه گذاران و تحلیل گران می توانند جهت پیش بینی قیمت سهام شرکت ها که امری مهم در سرمایه گذاری است استفاده نمایند.بر اساس این پژوهش شرکت هایی که بدهی بالاتری دارند بدلیل وجود رابطه ی منفی بین اهرم مالی و قیمت سهام ارزش بازار سهام آنها در سال آتی کاهش چشم گیری خواهد داشت. همچنین می توان چنین استنتاج نمود که شرکت هایی که فرصت رشد سرمایه گذاری بالاتری دارند بدلیل وجود رابطه مثبت بین کیوتوبین و قیمت سهام، ارزش بازار سهام آنها در سال افزایش خواهد داشت.
به دلیل تایید رابطه بین متغیر کنترلی سود تقسیمی و ارزش دفتری با قیمت سهام ، استفاده کنندگان می توانند از این متغیر نیز برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ها و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده نمایند. چرا که متغیرهای ذکر شده دارای تاثیر مثبت و معنا داری بر ارزش بازار سهام آتی شرکت دارند و احتمال افزایش ارزش شرکت با افزایش متغیر های فوق بیشتر می شود.
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در این قسمت پیشنهادهایی که برای تحقیقات آتی قابل طرح است ارائه می شود:
برای متغیر کنترلی تحقیق، از سود تقسیمی و ارزش دفتری استفاده شده است که پیشنهاد می شود از سایر معیارها استفاده شود و یا متغیر های کنترلی بیشتری به تحقیق اضافه شود.
پیشنهاد می شود محققان آینده دوره زمانی پژوهش را افزایش دهند و پژوهش را در دوره زمانی طولانی تر مثلا 10 ساله انجام دهند تا قابلیت اطمینان نتایج افزایش یابد.
تحقیق حاضر با استفاده از روش داده های تلفیقی ایستا انجام شده است، انجام موضوع تحقیق با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا که متغیرهای توضیحی تاخیری را به الگوی رگرسیون اضافه می نماید می تواند نتایج دقیق تری به همراه داشته باشد.
5-6 محدودیت های تحقیق
تاثیر شرایط محیطی و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین پرداخت یارانه و سایر دستورالعمل های متعدد دولتی که ممکن است باعث انحراف در قیمت واقعی سهام شوند.
عدم دسترسی به سایت های معتبر جهانی.
عدم وجود اطلاعات کافی و قابل اتکا برای برخی شرکت‌ها، و حذف برخی از آنها.
منابع و ماخذ
الف- منابع فارسی:
افشاری،حسین. “بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.
ابراهیمی،محمد و سعیدی،علی،”تاثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،1389،دوره 17،شماره 62،صص 16-1
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.