شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

3-9- مدل تحلیلی تحقیق
در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است:
روش استفاده شده برای آزمون سه فرضیه اول
در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه سه فرضیه اول از مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است:
lnMVPSit = a0 + a1EPSit + a2BVPSit + a3DPSit+ εit
lnMVPSit = a0 + a1LEVit + a2BVPSit +a3DPSit+εit
lnMVPSit = a0 + a1Tobins Qit + a2BVPSit +a3DPSit+εit
روش استفاده شده برای آزمون فرضیه اصلی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن
به منظور آزمون فرضیه فرعی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن طبق شروط نمونه حاضر سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ انتخاب گردید و سپس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین این سه صنعت پرداخته شد.
3-10- آزمون فرضیه ها
در چارچوب مدل تحقیق به ازای فرضیه های تحقیق، فرضیه های آماری بشرح زیر طبقه بندی شده است: فرضیه اول : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
در این پژوهش، فرضیه صفر و فرضیه مقابل بشرح زیر خواهد بود: .
: بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد
: بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
در این پژوهش فرضیه صفر و فرضیه مقابل بشرح زیر خواهد بود:
: بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.
: بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

  دانلود تحقیق با موضوع نوع قرارداد و مورد معامله

فرضیه سوم : بین نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
بر مبنای فرضیه فوق فرضیه های آماری تحقیق بشرح زیر طبقه بندی می شود:
: بین نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.
: بین نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.