سهموی-گاوس

بنابراین برای توان‌ دمش کم، گرما تأثیری بر مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس ندارد و می‌توان از اثرات گرما بر خروجی لیزر چشم‌پوشی کرد. اما با افزایش توان دمش، به دلیل افزایش گرمای تولیدشده در میله، اختلاف دمای بین مرکز و سطح میله افزایش می‌یابد و باعث تقویت اثرات گرمایی نظیر پاشندگی گرمایی و تنش و کرنش گرمایی در میله می‌گردد که در نهایت منجر به قوی‌تر شدن عدسی گرمایی می‌شود. لذا با بررسی منحنی‌های توزیع شدت پرتو سهموی-گاوس، مشاهده می‌شود که با افزایش توان دمش، به تدریج قله‌های کناری منحنی توزیع شدت به طرف مرکز کشیده می‌شود. همچنین با توجه به شکل‌های (۳-۱۸) و (۳-۲۰) به وضوح مشاهده می‌شود که برای توان دمش ۵ وات، توزیع شدت مدل گرمایی در فاصله‌های ۵ و ۱۰ سانتی‌متری از کمر پرتو، به شدت تحت تأثیر عدسی گرمایی القایی با فاصله کانونی ۵.۶ سانتی‌متر قرار می‌گیرد، به طوریکه منحنی توزیع مدل گرما هیچ شباهتی با منحنی توزیع شدت مدل بدون گرما ندارد. بررسی لکه‌های لیزری شکل های (۳-۱۹) و (۳-۲۱) نیز به وضوح نشان می‌دهد که با افزایش توان دمش، نقاط نورانی کناری لکه‌ به تدریج از بین می‌رود، ولی نقاط نورانی مرکزی لکه روشن‌تر می‌شود، لذا برای توان دمش ۵ وات، تفاوت فاحشی بین لکه لیزری مدل گرما و مدل بدون گرما دیده می‌شود. بنابراین نتایج و محاسبات نشان می‌دهد که اگر دمش با توان بالا صورت گیرد، گرمای زیاد تولید شده در میله لیزری و اثرات ناشی از آن، به شدت بر تولید و کیفیت پرتوهای سهموی-گاوس تأثیرگذار است.

شکل ۳-۱۶: از بالا به پایین) توزیع شدت پرتوهای سهموی-گاوس برای a=1 در فاصله ۲ سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش ۱، ۳ و ۵وات.خطوط نقطه چین مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس و خطوط ممتد برای مدل بدون گرما.

شکل ۳-۱۷: سمت چپ از بالا به پایین) لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله ۲ سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش ۱، ۳ و ۵وات. سمت راست: لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله ۲ سانتی‌متری از کمر برای مدل بدون گرما برای a=1.

شکل ۳-۱۸: از بالا به پایین) توزیع شدت پروهای سهموی-گاوس برای a=1 در فاصله ۵ سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش ۱، ۳ و ۵وات. خطوط نقطه چین مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس و خطوط ممتد برای مدل بدون گرما.

شکل ۳-۱۹: سمت چپ از بالا به پایین) لکه لیزری مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس در فاصله ۵ سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش ۱، ۳ و ۵وات. سمت راست: لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله ۵ سانتی‌متری از کمر برای مدل بدون گرما برای a=1.

شکل ۳-۲۰: از بالا به پایین) توزیع شدت پروهای سهموی-گاوس برای a=1 در فاصله ۱۰ سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش ۱، ۳ و ۵وات.

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *