ریسک و قراردادهای متقابل و ریسک فروش محصول پسته

2-6-1-8- شرکت پسته ایرانیان
این شرکت در سال 1385 در شهرستان رفسنجان آغاز بکار نموده است . این شرکت دارای یک سایت بزرگ در زمینه فرآوری، سورت، بسته بندی و آزمایشگاهی می باشد و با ایجاد ساختمان ها وتاسیسات مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی سالانه 40% پسته تولیدی استان را جذب و بازاریابی می نماید و با عرضه یا عدم عرضه، کشش تقاضای بازار را مدیریت نموده و حاشیه سود خود وبازار را کنترل می نماید. این شرکت انواع پسته ومغز پسته را از کشاورزان تحویل گرفته و با داشتن تجهیزات مدرن و استاندارد نسبت به فرآوری، سورت و بسته بندی آن اقدام نموده(البته پسته خشک را خریداری می نماید) و انواع پسته را در انبارهای متعدد( 30000 هزار تن فضای انبار با استانداردهایHaccp و Iso9002 ) نگهداری و بازاریابی و شناختی که از بازار مصرف دنیا دارد، بنا به نیاز هر منطقه از جهان نوع پسته مصرفی را صادر می نماید (بمی ناصری، محمد، 1390).
2-7- ریسک فروش محصول پسته:
ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب. در تئوری ریسک ، اصطلاحاتی نظیر عدم قطعیت یا نامشخص بودن وضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود. مفهوم ریسک، در تئوری احتمالات ریشه داشته و بالطبع از بخت آزمایی و شرط بندی نشأت گرفته است. به طور کلی هر تلاش و هر حرکت بشری، ریسکهای را در بر دارد. در زندگی روزانه، بعضا با موقعیتای متغیر رو به رو می شویم که اغلب در بر گیرنده فاکتورهای نا شناخته، غیر منتظره، خوشایند یا ناخوشایند و غالباً غیر قابل پیش بینی می باشند.
تعاریف دیگری از ریسک :
ریسک، احتمال وقوع یک خسارت (ضرر) است.
ریسک، انحراف در پیشامد هایی می باشد که باید در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد.
ریسک، یک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعیین می کند.
ریسک، عبارتست از واریانس توزیع احتمال وقوع تمامی پیامدهای ممکن یک عمل با مسیر ریسک زا.
ریسک، امکان تحمل ضرر و آسیب است.
تعریف استاندارد AS/NZS-4360 از ریسک به صورت زیر است:
“شانس روی دادن واقعه ای که بر اهداف تأثیر خواد داشت.”
تعریف استاندارد ISO/IEC Guide73: “ریسک به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامدهای آن تعریف می شود.”
پریتچارد دو تعریف از ریسک ارائه می دهد: تأثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تأثیر بگذارند. و همینطور، میزان قرار گرفتن در معرض رویدادهای منفی وپیامد های محتمل این رویدادها.
نویل توربیت تعریفی متفاوت از ریسک ارائه داده است:
” ریسک چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد ودر صورت وقوع، اثر نامطلوبی بر پروژه خواهد داشت.” در توضیح این تعریف آورده شده که ریسک دارای احتمال کمتر از یک و بالاتر از صفر می باشد. یعنی اگر ریسکی دارای احتمال صد در صد باشد دیگر ریسک نیست و به آن، فعالیت قطعی یا چیامد اطلاق می گردد. همچنین ریسک صفر درصد، بدین معنی است که چیزی وجود ندارد و قابل پیگیری نیست. در مورد عبارت اثر نامطلوب نیز می توان گفت که اثر مطلوب هم ممکن است در پروژه وجود داشته وجود داشته باشد که به آن ریسک مثبت اطلاق می شود(عوض خواه، محبی 1389، 14-13).
2-7-1- انواع ریسک:
ریسک ها به سه شکل طبقه بندی می گردند: فعال یا غیر فعال، داخلی یا خارجی، پنهان یا غیر پنهان.
از نظر نوع تاثیر نیز ممکن است تاثیرشان به صورتی باشد که تا پایان طرح ( به صورت ممتد و متوالی ) همراه ما باشند ( بلند مدت ) و یا اینکه تاثیرشان آنی و مقطعی ( کوتاه مدت ) باشد.
ریسک های فعال آن دسته از ریسک هایی هستند که به صورت بالفعل وجود داشته و رویارویی با آنها اجتناب ناپذیر است اما ریسک های غیر فعال با توجه به نامشان بالقوه بوده و تحت موقعیت و شرایطی خاص بروز می نمایند. ریسک های داخلی آنهایی هستند که از منابع درون سازمانی نشات گرفته و برروی خروجی و نتیجه کار می توانند تاثیر گذار باشند، که کنترل ورودی و خروجی آنها توسط سازمان قابل کنترل است، ریسک های خارجی نیز آن دسته از ریسک هایی هستند که از منابع برون سازمانی نشأت گرفته اما برروی سازمان و اهداف پروژه تاثیر گذار می باشند که کنترل منشاء و منبع آنها از عهده سازمان خارج بوده و فقط می تواند با آنها تطابق پیدا کند، اما نتیجه و تاثیر این گونه ریسکها تا حدود زیادی در داخل سازمان قابل کنترل می باشد. ریسک های پنهان نیز آن دسته از ریسک هایی هستند که ممکن است تا زمان بروز، خود را نشان ندهند و از دید سازمان پنهان بمانند و با وقوع خود سازمان را با یک چالش غیر منتظره روبرو نمایند، اما ریسک های غیر پنهان آن دسته ازریسک هایی هستند که به صورت آشکار قابل شناسایی و تعیین اثر می باشند. ریسک ها ممکن است به شکل های مختلف در پروژه خود را نشان دهند: منفرد و پیوسته ریسک های منفرد، مجرد و تنها هستند و از هیچ ر یسک دیگری نشأت نگرفته و منشاء ریسک های دیگر نیز نمی باشند. اما ر یسک های پیوسته، آن ریسک هایی هستند که اثر هر یک باعث بروز ریسک دیگری می شود و این مسئله سلسله وار ادامه دارد(حکیم، حکیم، 1384).
2-7-2- ریسک و قراردادهای متقابل:
انعقاد قردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه قراردادها واین که ریسک چگونه ودر چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود. نحوه توزیع ریسک بسیار متفاوت است. بدین صورت که در برخی از این قراردادها طرفین برسر مبادله حجم مشخصی از محصول و برخی دیگر بر سر یک قیمت معیین از قبل تعیین شده توافق می کنند. گاهی ممکن است ملاک ارزش محصول باشد نه فقط قیمت ویا میزان تولید و در این صورت است که ریسک تولید را کشاورز و ریسک قیمتی را خریدار تقبل می کند(صداقت، 1385، 7).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.