رفتار حرفه ای

الزام اصول و روابط حرفه ای در تطبیق با آیین رفتار حرفه ای به‌عنوان متغیرهای پژوهش در نظر گرفته شده است که در شکل ۳-۱ قابل مشاهده می باشد.

شکل ۳-۱: متغیرهای پژوهش (منبع: محقق ساخته)
۳ -۶- جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشجویان سال اول و آخر دوره کارشناسی حسابداری در دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاههای آزاد واحد خوراسگان،واحد مبارکه و واحد نجف آباد می باشد.

۳-۷- حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
در تحقیق حاضر برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران با حجم جامعه ۸۴۳ با برآورد واریانس و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری احتمالی-تصادفی استفاده گردید.(فرمول و محاسبات فصل اول بخش ۱-۸-۱ )
۴۰۰ پرسشنامه میان دانشجویان سال اول و آخر به صورت مساوی و درمیان جنسیت های متفاوت توزیع گردید که در این بین ٣٧٨ مورد(۱۹۰ مرد، ۱۸۸ زن- ۱۸۹ سال اول، ۱۸۹ سال آخر) آن پاسخ داده شد. با توجه به میزان نمونه آماری، میزان برگشت حدود ٩۴ درصد است.
حجم نمونه این پژوهش با مراجعه به دانشگاه های اشاره شده در بخش جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه مربوط همراه با توضیحات لازم جهت پر کردن ارائه شد.

۳-۸- ابزار جمع آوری داده ها
سوالات پرسشنامه این پژوهش متغیر هایی با مقیاس ترتیبی هستند یعنی در آن نمرات تعلق گرفته به پاسخ ها، بیان کننده شدت و ضعف آن صفت هستند و نتیجه اندازه گیری پرسشنامه به صورت کمی نیز به شکل عدد بیان می شود. نمره هر سوال پرسشنامه نیز بوسیله ارزش گزینه پاسخ انتخاب شده، به صورت یک عدد مشخص می شود. پرسشنامه این پژوهش بر اساس مقیاس۵ گزینه‌ای لیکرت درجه‌بندی شده است که براساس طیف نظری “کاملا مخالف، مخالف، نه موافق و نه مخالف، موافق و کاملا موافق” می‌باشد که بصورت زیر نمره گذاری و استفاده گردید.
الگوی اول
کاملا موافقم
موافقم
نه موافق و نه مخالف
مخالفم
کاملا مخالفم
۱
۲
۳
۴
۵

الگوی دوم
کاملا موافقم
موافقم
نه موافق و نه مخالف
مخالفم
کاملا مخالفم
۵
۴
۳
۲
۱

از مجموع ۱۷ سوال پرسشنامه، سوالات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰،۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ از الگوی اول و مابقی از الگوی دوم تبعیت می کند. پرسشنامه توزیع شده دربین دانشجویان در پیوست شماره یک قابل مشاهده می باشد.
سپس متناسب با تعداد سؤالات مربوط به هر فرضیه برای تک‌تک پاسخگویان مجموع نمره محاسبه گردیده است.

۳-۹- روایی پرسشنامه
در علوم انسانی و رفتاری بیشترپژوهش ها براساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را دربرمی گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض شود به طور کلی می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیرو تفسیر، روایی و پایایی۲۳ برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجرشود. در بین این ویژگی ها روایی و پایایی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
زمانی آزمون دارای روایی است که سوالات آزمون محتوای کامل صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است را در بر گیرد. مثلا فردی که در موضوعی خاص تبحر دارد و صاحب تجربه است می تواند تعیین کند که این پرسشنامه اهداف مهم و محتوای آن موضوع را شامل می شود یا نه، چون روایی محتوا جنبه عقلی و منطقی دارد و نتیجه را نمی توان به صورت یک ضریب عددی تعیین نمود و بر اساس روشهای آماری صورت نمی گیرد. به منظور حصول اطمینان ار روایی پرسشنامه، سوالهای پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران در چند مرحله اصلاح و نهایی شد.

  امولسیفایرها

۳-۱۰- اعتبار یا پایایی
منظور از اعتبار آزمون، دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن است. منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده توسط فرد در این پرسشنامه تا چه حدی میتواند بیانگر نمره حقیقی وی باشد. کمترین صورت تحلیل اعتبار از طریق آلفای کرونباخ بدست می آید که فرمول آن چنین است:
a = (n / (n-1))*(1-(si2 / (st2 )))

که در آن si2 واریانس سوال i ام، n تعداد سوالهای تست، st2 واریانس کل تست یا به عبارت دیگر واریانس ستون (مجموع امتیازات سوالها در ماتریس داده ها) است. روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سوالات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت۲۴ نیز قابل استفاده می باشد.در هر پژوهش و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه و تنظیم می شود، بایستی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا از یک سویه نبودن سوالات اطمینان حاصل گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می شود انجام می پذیرد. ضریب روائی کرونباخ برای پذیرش مقیاس های نگرش سنج، میزان بیش از ۷۰% می باشد.
۳-۱۱- روشهای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت تشریح و تلخیص داده های جمعآوری شده از آمار توصیفی (میانگین، دامنه و میانه) و برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده است.پس از گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، اطلاعات پرسشنامه در نرم افزار Excel وارد شده و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه میانگین دو جامعه و معنی دار بودن اختلاف مانگین جامعه ها از آزمون من-ویتنی۲۵ و آماره Z استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش،
نرمافزارspss به کار گرفته شده است.
۳-۱۱-۱ آمار ناپارامتریک۲۶
آمار استنباطی به دو گروه تقسیم می‌شود:
آمار پارامتریک
آمار پارامتریک به فرض‌هایی نظیر حداقل فاصله‌ای بودن مقیاس‌ها توزیع نرمال نمره‌ها، و یکسان بودن واریانس جامعه‌ها نیاز دارد.
آمار ناپارامتریک
آمار ناپارامتریک به فرض‌های آمار پارامتریک نیاز ندارد و فرض‌های آنها بر پایه مقیاس‌های اندازه‌گیری سطوح پایین‌تری نظیر مقیاس‌های اسمی ورتبه‌ای قرار دارد.
در صورتی که توزیع نرمال باشد از آزمون های پارامتریک استفاده می شود زیرا در توزیع نرمال توان آزمون بیشتر است و نتیجه آزمون از یک نمونه به نمونه دیگر تفاوت نمی کند، اما در جمعیت های با توزیع غیرنرمال و کوچک از آزمون های ناپارامتریک استفاده می شود. آزمون های ناپارامتریک درباره توزیع های جامعه و واریانس آن فرض خاصی نمی کند.
دلائل استفاده از آزمون های ناپارامتریک به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال نباشد
اختلاف پراکندگی زیاد باشد
اندازه نمونه کم باشد ( حسینی، ۱۳۸۳)

۳-۱۱-۲ آزمون من- ویتنی
زمانی که در یک پژوهش هدف مقایسه یک متغیر در دو گروه متفاوت است و درصورت عدم برقراری فرض نرمال بودن داده ها می توان از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده کرد. در تحلیل  نتایج آزمون من-ویتنی می‌توان گفت که چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از میزان خطا باشد، وجود تفاوت بین دو نمونه استنباط می‌شود. از آن‌جا که این آزمون معمولا در سطح خطای ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، برای رسیدن به این نتیجه باید سطح معنی‌داری کم‌تر از ۰.۰۵ باشد. شرایط استفاده از آزمون من-ویتنی به صورت زیر می باشد:
ناپارامتری
آمار ناپارامتریک به فرض‌های آمار پارامتریک نیاز ندارد و فرض‌های آنها بر پایه مقیاس‌های اندازه‌گیری سطوح پایین‌تری نظیر مقیاس‌های اسمی ورتبه‌ای قرار دارد.
دو نمونه مستقل
وقتی نمونه گیری ها در دو یا چند جامع متفاوت و یا در یک جامعه اما در زمانهای گوناگون و با شرایط مختلف، انجام شده باشند این نمونه ها را مستقل می گویند
مقیاس رتبه ای
این مقیاس همان مقیاس اسمی است که به طبقه بندی نامگذاری و علاوه بر آن مرتب نمودن طبقات می پردازد. در این مقیاس اعداد صرفا به منظور رتبه بندی به کار برده می شوند. مقیاس ترتیبی به منظور مرتب کردن افراد یا اشیا از بالاترین به پایین ترین ( بر اساس ویژگی های اندازه گیری ) به کار برده می شوند. اعداد به کار رفته در آن بیان کننده کیفیت هستند
این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه مستقل است.
عدم نرمال بودن توزیع داده ها (حسینی، ۱۳۸۳)

  مقاله دربارهسازمان تجارت جهانی

۳-۱۲- خلاصه فصل سوم
پژوهشگر پس از تبیین و تنظیم موضوع، باید روش پژوهش خود را انتخاب کند. انتخاب مناسب ترین روش پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این فصل روش شناختی پژوهش ارائه گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر مبتنی بر شش فرضیه عنوان شده در فصل می باشد. تعداد ۴۰۰ پرسشنامه جهت آزمون فرضیه ها توزیع گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون من-ویتنی و آماره Z استفاده گردیده است. در فصل بعد فرضیه های پژوهش در قالب فرض های آماری با استفاده از روش های آماری بیان شده در فصل حاضر مورد آزمون قرار می گیرند و با توجه به نتایج به دست آمده نسبت به رد شدن و یا رد نشدن فرضیه های پژوهش تصمیم گیری خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

۴- ۱- مقدمه
در فصل سوم به معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه‌ها و گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد، تا بتوان تجزیه وتحلیل را انجام داد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، دامنه و میانه برای پاسخ های هر سوال محاسبه شده و سپس بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام شده تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. برای اینکار روشهای آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند.
در این فصل ابتدا آمار توصیفی ارائه شده است، در ادامه، با استفاده از آمار استنباطی اقدام به انجام آزمون آماری من – ویتنی گردیده است و در نهایت به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.

۴-۲- متغیرهای پژوهش
نوع متغیرهای پژوهش در جدول ۴-۱ اورده شده است:

جدول ۴-۱: متغیرهای پژوهش
عنوان
نوع متغیر
اخلاق حسابداری
وابسته
درستکاری و بی طرفی
مستقل
رازداری
مستقل
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
مستقل
استقلال عمل
مستقل
رعایت رفتار حرفه ای
مستقل
التزام اصول و ضوابط
مستقل

۴-۳ – آمار توصیفی
در ابتدا آمارهای توصیفی را بررسی شده است. آمارهای توصیفی به صورت زیر هستند:
الف) میانگین۲۷:
رایج ترین اندازه مرکزی میانگین حسابی است که میانگین جامعه را براورد می کند.البته باید توجه داشت میانگین نسبت به مقادیر بسیارکوچک و بسیار بزر
گ حساس است و درصورتی معتبر است که مقدار واریانس کم باشد.
ب) میانه۲۸:
میانه نقطه میانی توزیع است. به عبارت دیگر نقطه ای است که نیمی از مشاهدات از آن کمتر و نیمی از مشاهدات از آن بیشتر است. میانه در مقابل اثر مقادیر بسیارکوچک و بسیار بزرگ استوار است.
میانه نقطه میانی داده های مرتب شده است.
ج) دامنه۲۹:
تفاوت بزرگترین و کوچک ترین مقادیر در نمونه است.

  پایان نامه حقوق :دریاچه ارومیه

جدول ۴-۲: آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
آماره توصیفی
میانگین
دامنه
میانه
تعداد
۱۸۹
۱۸۹
۱۸۹
۱۸۹
۱۸۹
۱۸۹
متغیرهای پژوهش
سوال
سال اول
سال آخر
سال اول
سال آخر
سال اول
سال آخر
درستکاری و بی طرفی
۱
۳.۳
۳.۴۷
۳
۳
۳
۳

۲
۴.۳۶
۴.۴
۲
۲
۵
۵

۳
۳.۲۴
۳.۲۳
۳
۳
۳
۳

۴
۲.۰۷
۲.۰۸
۵
۴
۲
۲
رازداری
۵
۴.۰۹
۴.۱
۲
۲
۴
۴

۶
۲.۳
۳.۲۳
۴
۳
۲
۳

۷
۳.۳۱
۳.۲۱
۴
۴
۳
۳
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
۸
۴.۶۲
۴.۵۱
۴
۴
۵
۵

۹
۴.۰۵
۳.۹۵
۲
۴
۴
۴
استقلال
۱۰
۴.۱۳
۳.۹۴
۳
۳
۵
۵

۱۱
۴.۱۳
۳.۹۴
۳
۳
۵
۵

۱۲
۳.۱۳
۳.۵۱
۳
۳
۳
۴
رعایت رفتار حرفه ای
۱۳
۳.۷۲
۳.۷۱
۳
۳
۴
۴

۱۴
۳.۱۷
۳.۱۵
۳
۳
۳
۳

۱۵
۳.۳۳
۳.۳۳
۳
۳
۳
۳
التزام به اصول و ضوابط حر فه ای
۱۶
۲.۲۵
۲.۳۷
۴
۴
۲
۲

۱۷
۳.۸۸
۴.۰۳
۴
۴
۴
۴
منبع: یافته های پژوهش

با توجه به مقادیر جدول ۴-۲ که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را طی سال های مختلف نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از روی مقدار پارامتر پراکندگی دامنه استنباط کــرد، همچنین از روی فاصله پارامترهای مرکزی میانگین و میانه می‌توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.

۴-۴- تحلیل روایی پرسشنامه
همانطو که در فصل ۳ نیز اشاره شد در علوم انسانی و رفتاری بیشتر پژوهش ها بر اساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض کنیم، می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به منظور حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، سوالهای پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران در چند مرحله اصلاح و نهایی شد.

۴-۵- تحلیل پایایی پرسشنامه
منظور از اعتبار آزمون، دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن است. معمول ترین روش ضریب آلفای کرونباخ مقداری بین صفر و یک می باشد که هر چه مقدار آنها به عدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنده

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید