رشد و توسعه اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی

4
منیع: وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

2 – 28 – بررسی وضعیت کشاورزی استان همدان
کشاورزی به عنوان مهترین فعالیتهای اقتصادی همه کشورهای جهت از سالیان گذشته تاکنون بوده است. در بسیاری از کشورهای بخش در حال توسعه،‌ کشاورزی بخش غالب اقتصاد ملی به شمار می رود، به طوری که رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آنها دارد. به عبارت دیگر، توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد. به طور کلی از دیدگاه توسعه اقتصادی، نقش کشاورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد جریان رشد و توسعه نمایان تر است.
استان همدان با 19494 کیلومتر وسعت حدود 2/1 از وسعت کل کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت محصولات سالانه و دائمی کشاورزی در استان همدان در سال 1389 معادل 699/5 هزار هکتار می باشد که از این مقدار 1/633 هزار هکتار آن (حدود 90/5 درصد) مربوط به محصولات زراعی و 4/66 هزار هکتار آن (حدود 5/9 درصد) نیز به محصولات باغی اختصاص دارد.
استان همدان در سال زراعی 89 – 1383 با اختصاص 5 درصد از اراضی زیر کشت کشور دارای 1/633 هزار هکتار اراضی زیر کشت می باشد که 1/389 هزار هکتار آن کشت دیم و 244 هزار هکتار آن نیز به کشت آبی تعلق دارد که به ترتیب حدود 5/61 و 5/38 درصد از اراضی زیر کشت را به خود اختصاص داده اند. همچنین در این سال 14% از باغ و قلمستان موجود در کشور در استان همدان واقع شده که حدود 4/66 هزار هکتار باغ و قلمستان را شامل می شود که از این میزان 21/3 هزار هکتار آن (حدود 48 درصد) به صورت دیم و مابقی نیز (حدود 2/95 درصد) آبی می باشد.
در سال 1389 میزان کل تولیدات بخش کشاورزی استان (با احتساب محصولات فرعی) حدود 5120 هزار تن می باشد که ارزشی در حدود 22567735 میلیلون ریال را به خود اختصاص داده است. تولیدات بخش کشاورزی در سه بخش زراعت، باغبانی و دام و طیور و آبزی پروری انجام می گیرد که بیشترین میزان آن تولیدات بخش دام، طیور و آبزی پروری انجام می گیرد که بیشترین میزان آن مربوط به بخش زراعت با 2/78 درصد از کل تولیدات کشاورزی استان است. پس از ان تولیدات بخش دام و طیور و آبزی پروری با حدود 45/11 درصد از کل میزان تولید بخش کشاورزی بیشترین ارزش را داراست و در آخر بخش باغبانی با سهم 35/10 درصد از میزان تولید قرار دارد.
عمده محصوات تولیدی بخش زراعت استان در سال 13889 به ترتیب عبارت است از سیب زمینی، گندم، یونجه، جو، خیار، گوجه فرنگی و سیر بوده که جمعاً میزان 6/3056 هزار تن با ارزشی حدود 9462970 میلیون ریال و سهمی معادل 7/59 درصد از کل میزان تولید بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داده اند.
همچنین میزان کل محصولات عمده باغی استان در سال 1389 معادل 504 هزار تن که به ترتیب وزن شامل انگور، سیب، هلو، شلیل، گردو و محصولات گلخانه ای بوده است.
در بخش دام و طیور و آبزی پروری در سال 1389 مجموعاً میزان تولید استان 1000 تن بوده که محصولات شاخص این بخش از نظر وزنی به ترتیب: شیر خام، ‌گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ بوده است.
در مجموع در سال 1389 در استان همدان 752 واحد فعال در امور آبزی پروری، 2021 واحد پرورش زنبور عسل، 353 گاوداری صنعتی،‌106 دامداری دام سبک و 687 واحد صنعتی پرورش طیور فعال بوده است. در این سال مازاد بر مصرف محصولات عمده تولید بخش کشاوری استان (شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، گندم، سیب زمینی، یونجه، سیر، گردو، انگور و محصولات دارویی) در مجموع حدود 2275928 تن بوده است که بیشترین مقدار آن مربوط به سیب زمینی 871 هزار تن و کمترین آن مربوط به محصولات دارویی 7600 تن می باشد که این مازاد بر مصرف به خارج از استان و بعضاً به سایر کشورها صادر شده است.
تا پایان سال 1389 جمع کل واحدهای فعال موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی استان همدان 133 فقره با 1223677 تن ظرفیت اسمی بوده است که 39 درصد محصول و 61 درصد مواد اولیه تولید نموده و منجر به اشتغال 1755 نفر گردیده اند. این واحدها در رشته های باغی، زارعی، دام و طیور و شیلات فعالیت نموده که بیشترین تعداد آن را رشته زراعی با 58 فقره و اشتغال زایی 516 نفر به خود اختصاص داده است.
2 – 29 – بررسی روند درآمد سرانه
بر اساس نتایج بدست آمده توسط مرکز آمار ایران ؛ متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانواده روستایی در ایران در سال 1392 برابر 120955278هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 1391 حدود 4/19 درصد افزایش داشته است. سهم هر یک از منابع درآمدی در کل درآمد به صورت زیر است: 4/27 درصد مشاغل مزد و حقوق بگیری؛ 3/29 درصد مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی و 3/43 درصد سهم منابع درآمدی متفرقه می باشد.
جدول زیر سهم هر کدام از منابع درآمدی یک خانوار روستایی در سال 1391 و 1392 و نمودار ترکیب منابع درآمدی سال 1392 آن را نشان می دهد.
جدول 2 – 4 – ترکیب منابع درآمدی خانوار روستایی
1391
1392
رشد 92 نسبت به 91 (درصد)
درآمد کل
96508650
118312000
5/22

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.