پژوهش – رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های …

۴-۲-۲- فعالیت آنزیمی مجموعه II در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار

۴-۲-۲-۱- نمونههای گوشت پیش از کشتار

همانند مجموعه آنزیمی I، فعالیت مجموعه آنزیمی II (واحد در میلی گرم پروتین میتوکندریایی) در نمونههای گوشت پیش از کشتار همبستگی بالایی (۹۱/۰-=r) با RFI (نگاره ۴-۷) و همبستگی پایینی با FCR (33/0-=r) (نگاره ۴-۸) و aFCR (31/0-=r) (نگاره ۴-۹) داشت.

۴-۲-۲-۲- نمونه‌های گوشت پس از کشتار

همچون نمونه‌های گوشت پیش از کشتار، فعالیت مجموعه آنزیمی II (واحد در میلی گرم پروتین میتوکندریایی) در نمونههای گوشت پس از کشتار همبستگی بالایی (۹۲/۰-=r) با RFI (نگاره ۴-۷) و همبستگی پایینی با FCR (36/0-=r) (نگاره ۴-۸) و aFCR (33/0-=r) (نگاره ۴-۹) داشت.
نگاره ۴-۷: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با RFI.
نگاره ۴- ۸: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با FCR.
نگاره ۴- ۹: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با aFCR.

۴-۲-۳- فعالیت آنزیمی مجموعه III در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار

۴-۲-۳-۱- نمونههای گوشت پیش از کشتار

فعالیت آنزیمی مجموعه تنفسی III، بالاترین سطح همبستگی (۹۷/۰-=r) را با RFI، نسبت به دیگر مجموعههای آنزیمی نشان داد (نگاره ۴-۱۰)، همچنین فعالیت مجموعه آنزیمی III همبستگی پایینی با FCR (33/0-=r) (نگاره ۴-۱۱) و aFCR (30/0-= r) داشت (نگاره ۴-۱۲).

۴-۲-۳-۲- نمونه‌های گوشت پس از کشتار

همچون نمونههای گوشت پیش از کشتار، فعالیت آنزیمی مجموعه III، همبستگی بالایی (۹۷۵/۰-=r) با RFI، (نگاره ۴-۱۰) و همبستگی پایینی با FCR (37/0-=r) (نگاره ۴-۱۱) و aFCR (34/0-=r) داشت (نگاره ۴-۱۲).
نگاره ۴-۱۰: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با RFI.
نگاره ۴- ۱۱: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با FCR.
نگارهی ۴- ۱۲: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با aFCR.

۴-۲-۴- فعالیت آنزیمی مجموعه IV در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار

۴-۲-۴-۱- نمونههای گوشت پیش از کشتار

فعالیت آنزیمی مجموعه IV، همبستگی بالایی (۹۲/۰-=r) با RFI، (نگاره ۴-۱۳) و همبستگی پایینی(۲۷/۰-=r) با FCR (نگاره ۴-۱۴) و aFCR(25/0-= r) داشت (نگاره ۴-۱۵).

۴-۲-۴-۲- نمونه‌های گوشت پس از کشتار

همانند دیگر مجموعههای آنزیمی، همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV با RFI بین هر دو نمونه (نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار) نزدیک به هم پیشبینی میشد، در حالی که همبستگی فعالیت مجموعه آنزیمی IV در نمونه‌های پس از کشتار با RFI، فراتر از (۹۷/۰-=r) مقدار این همبستگی در نمونه‌های گوشت پیش از کشتار بود (نگاره ۴-۱۳). فعالیت مجموعه آنزیمی IV، همبستگی پایینی با FCR (33/0-=r) (نگاره ۴-۱۴) و aFCR (30/0-=r) داشت (نگاره ۴-۱۵).
نگاره ۴-۱۳: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با RFI.
نگاره ۴- ۱۴: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با FCR.
نگاره ۴- ۱۵: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با aFCR.

۴-۲-۵- فعالیت ATP سینتاز (COX V)

۴-۲-۵-۱- نمونه‌های گوشت پیش از کشتار

فعالیت آنزیمی مجموعه V، همبستگی بالایی (۹۳/۰-=r) با RFI، (نگاره ۴-۱۶) و همبستگی پایینی با FCR (41/0-=r) (نگاره ۴-۱۷) و aFCR (38/0-= r) داشت (نگاره ۴-۱۸).

۴-۲-۵-۲- نمونه‌های گوشت پس از کشتار

همانند نمونه‌های گوشت پیش از کشتار، فعالیت آنزیمی مجموعه V، همبستگی بالایی (۹۳/۰-=r) با RFI، (نگاره ۴-۱۶) و همبستگی پایینی با FCR (41/0-=r) (نگاره ۴-۱۷) و aFCR (37/0-=r) داشت (نگاره ۴-۱۸).
نگاره ۴-۱۶: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه V زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار (×) و پس از کشتار (●) با RFI.