دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره …

۵-۱- تفاوت در بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………………………….۶۵
۵-۲- پس‌مانده خوراک مصرفی و فراسنجه‌های وابسته به آن…………………………………………………….۶۵
۵-۳- نسبت تبدیل خوراکونسبت تبدیلخوراک تصحیح شدهو فراسنجه‌های وابسته به آن……..۶۶
۵-۴- نبود تفاوت در پس‌مانده خوراک مصرفی، بین گروه‌های FCR و aFCR، همچنین نبود تفاوت در FCR (و aFCR) بین گروه‌های RFI، و وجود تفاوت در FCR (یا aFCR) بین گروه‌های FCR (یا aFCR)……………………………………………………………………………………………………..67
۵-۵- فعالیت آنزیمی مجموعه‌های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک………………………………………….۶۷
۵-۶- نبود اثر پدری یکسان در بره‌های مورد پژوهش و اثر آن بر فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۷- فعالیت آنزیمی مجموعه‌های زنجیره تنفسی نمونه‌های گوشت پیش و پس از کشتار………۷۰
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول ۲-۱- روش‌های بازدهی خوراک، فروزه‌های مربوط به بازدهی خوراک…………………………………………۱۴