منابع مقالات علمی : رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره …

نگاره ۴- ۱۱: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

نگارهی ۴- ۱۲: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR……………………………………………………………………………………………………………………………….57

نگاره ۴-۱۳: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………..59

نگاره ۴- ۱۴: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………59

نگاره ۴- ۱۵: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

نگاره ۴-۱۶: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه V زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

نگاره ۴- ۱۷: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه Vزنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR………………………………………………………………………………………………………………………………….61

نگاره ۴- ۱۸: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه V زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR……………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فهرست کوتاه واژگان

نام به فارسی نام به انگلیسی کوتاه واژگان
میانگین افزایش وزن روزانه Average daily gain ADG