تحقیق دانشگاهی – رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های …

نگاره ۳-۶: ساختار و کنش Cox III در زنجیره انتقال الکترون و چرخه Q……………………………………………..40

نگاره ۳-۷: ساختار و کنش Cox IV………………………………………………………………………………………………………….42

نگاره ۳-۸: ساختار، زیر مجموعهها و زیر واحدهای ATP سینتاز میتوکندریایی……………………………………..۴۴

نگاره ۳-۹: مسیرهای واکنشی در اندازهگیری فعالیت Cox V………………………………………………………………….45

نگاره ۴-۱: همبستگی پسماندهی خوراک مصرفی ((RFI با میانگین وزن متابولیکی بدن ، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی روزانه……………………………………………………………………………….۴۷

نگاره ۴-۲: همبستگی نسبت تبدیل خوراک با میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

نگاره ۴-۳: همبستگی نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده با میانگین وزن متابولیکی بدن میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه……………………………………………………………………………………………..۵۰

نگاره ۴-۴: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

نگاره ۴- ۵: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………53

نگاره ۴- ۶: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….53

نگاره ۴-۷: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

نگاره ۴- ۸: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

نگاره ۴- ۹: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….55

نگاره ۴-۱۰: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. …………………………………………………………………………………………………………………………………56