رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های نر قزل …

جدول ۳-۱ :نیازهای روزانه برههای پرواری با میانگین وزنی ۳۰ کیلوگرم و افزایش وزن ۲۵۰ گرم در روز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

جدول ۳-۲ :اجزا و ترکیب جیره (بر حسب ماده خشک) برههای پرواری با میانگین وزنی ۳۰ کیلوگرم و افزایش وزن۲۵۰ گرم در روز………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

جدول ۴-۱: میانگین وزن آغازین (Initial BW)، وزن پایانی (Final BW)، وزن متابولیکی (MBW)، میانگین افزایش وزن روزانه (ADG)، میانگین مصرف خوراک روزانه (ADFI)، پسمانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR) در برههای گروهبندی شده، بر پایه پس مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR)………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول ۴-۲: فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و نمونههای پس از کشتار در برههای گروه‎بندی شده بر پایه RFI، FCRو aFCR…………………………………………………….51

جدول ۴-۳- مقایسه فعالیت آنزیمی مجموعه زنجیره تنفسی (I-V) نمونه‌های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار (آزمون t-test جفتی)…………………………………………………………………………………………………………۶۳

فهرست نگاره‌ها
عنوان صفحه

نگاره ۱-۱: ساختار شماتیک میتوکندری…………………………………………………………………………………………………….۸
نگاره ۱-۲: ساختار شماتیک زنجیره انتقال الکترون و جایگاه قرارگیری آن بر غشا درونی میتوکندری……۹
نگاره ۳-۱: نمایی از سالن و قفسهای پرورش (الف) و یک قفس انفرادی دارای آخور و آبخوری جداگانه (ب)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
نگاره ۳-۲: الف- نمونهبرداری از ماهیچه (بیوپسی)، ب- بخیه ساده پس از نمونه‎برداری………………………..۳۱
نگاره ۳-۳: همبستگی مقدار جذب نور در طول موج ۵۹۵ نانومتر با غلظت پروتین……………………………… ۳۵
نگاره ۳-۴: ساختار و کنش مجموعهآنزیمی I زنجیره تنفسی…………………………………………………………………. ۳۶
نگاره ۳-۵: ساختار Complxe II زنجیره تنفسی میتوکندری…………………………………………………………………..۳۷