دسترسی به اطلاعات و ارزش بازار شرکت

VOCSILOY: ارزش بازار سهام عادی در پایان سال
EMVOPSILOY: برآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پایان سال
BVLTLILOY: ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت در پایان سال
BVCLILOY: ارزش دفتری بدهی‌های جاری در پایان سال
BVTAILOY: ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال است.
محاسبه Q ساده آسان است، زیرا اطلاعات مورد نیاز را می‌توان از متن صورت‌های مالی اساسی و همچنین با استفاده از آمار معاملات روزانه بورس (قیمت سهام) به دست آورد. افزون بر این، با توجه به ساختار ساده سرمایه در شرکت‌های ایرانی به لحاظ عدم وجود اوراق قرضه و سهام ممتاز، محاسبه این نسبت سادهتر می‌گردد. اما ایرادی که بر این نسبت وارد است، استفاده از ارزش‌های تاریخی است.
2- Q استاندارد
در این روش، شاخص Q از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌های آن به دست می‌آید.
که:
SVTA : ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت است.
Qاستاندارد، اندازه‌گیری مناسب و استانداردی از Q توبین ارائه می‌دهد، زیرا از بهترین برآوردهای ارزش بازار استفاده می‌کند. حُسن این روش آن است که Q به دست آمده حد وسطی در بین سایر Qهای محاسبه شده می‌باشد. عیب این روش پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها در مخرج کسر می‌باشد.
3- Q لیندنبرگو راس:
در این روش شاخص Q از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.
که:
MVLTL: ارزش بازار بدهی‌های بلند‌مدت شرکت است.
در این روش افزون بر وجود مشکلات ناشی از محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلند‌مدت شرکت نیز اضافه شده است. از طرفی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلند‌مدت شرکت می‌تواند دشوار و در برخی موارد غیر ممکن باشد.
4- Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده
در این روش نیز شاخص Q از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.
که:
: ارزش بازار بدهی‌های بلند‌مدت شرکت با استفاده از برآورد لیندنبرگ و راس تعدیل شده،
: ارزش برآوردی جایگزینی دارایی‌های شرکت با استفاده از تکنیک لیندنبرگ و راس تعدیل شده است.
در این روش، Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده است. برای محاسبه Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده با مشکلات موجود در محاسبه Q لیندنبرگ و راس سروکاری نداریم، زیرا ساختار Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده به شکلی است که اطلاعات مورد نیازش را به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی COMPUSTAT دریافت می‌کند. افزون بر این، Q‌ لیندنبرگ و راس تعدیل شده برآوردهایی را برای شرکت ارائه می‌دهد که نیازی به برآورد بهای جایگزینی ندارد. بنابراین، معمولا زمانی که بهای جایگزینی در دسترس نیست از این Q استفاده می‌شود.
5- Q لی وی لن و بادرنت
در این روش نسبت Q به صورت زیر محاسبه می شود:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.