دانلود پایان نامه مشخصات جمعیت شناختی و کیفیت ادراک شده

متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‏گیری آن ها و مدل های آماری جهت آزمون فرضیات
متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش، مخارج تبلیغاتی، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات پولی و ترفیعات غیرپولی هستند.
متغیر اصلی یا وابسته
متغیر اصلی یا وابسته کیفیت ادراک شده، شناخت برند، تداعی برند و وفاداری برند می‏باشد. بر ارزش ویژه برند یک محصول عوامل متعددی مؤثر است. با توجه به محدود بودن پژوهش تنها به تعدادی از این عوامل پرداخته شده است.
چگونگی جمع‏آوری داده‏ها
در این پژوهش برای جمع‏آوری اطلاعات از مقالات داخلی و خارجی، تئوری‏های مرتبط با موضوع در کتاب‏ها و همچنین از سایت‏های اینترنتی معتبر استفاده شده است. به منظور بررسی مدل مورد نظر داده‏های موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع‏آوری و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان است. روش نمونه‏گیری مورد استفاده در این تحقیق نمونه‏گیری طبقه‏بندی است. انتخاب نمونه از میان مشتریان فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان انجام خواهد شد.
روش‏های آماری
در این پژوهش، محقق درصدد بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر ایجاد ارزش ویژه برند و ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان ارزش ویژه برند می‏باشد که بدین منظور از روش‏های آماری (آمار توصیفی و آمار استنباطی) استفاده شده است.
الف) آمار توصیفی
در این بخش از شاخصهایی جدول توزیع فراوانی و نمودار جهت نشان دادن وضعیت دادههای آزمودنی استفاده شد.
ب) آمار استنباطی
جهت تحلیل فرضیههای این تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای آماری پژوهش حاضر ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامهها استخراج و سپس در دو بخش روش‏های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندهگان و میزان اثرگذاری نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش روش‏های استنباطی به منظور بررسی فرضیههای تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز از نرم‏افزار آماریSPSS 21 استفاده شده است.
: تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه
این فصل به ارائه یافته های پژوهش می‏پردازد. ابتدا داده‏ها به صورت توصیفی بیان شده است. سپس، تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها ارائه شده است. دربخش توصیفی مشخصات جمعیت شناختی و وضعیت آزمودنی‏ها درباره هر سوال بیان شده است. در بخش تحلیلی، فرضیه‏ها و پرسش‏های پژوهش با استفاده از آزمون‏های مناسب آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
توصیف داده‏ها
در این بخش با هدف ارائه تصویری روشن از جامعه پژوهش و وضعیت پاسخ هر پرسش جامعه آزمودنی و داده‏ها توصیف می‏گردد.
وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب نوع فروشگاه
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.