دانلود پایان نامه قرآن کریم و آیات قرآن

«وَالمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاثَهَ قُروُءٍِ» ءٍ
زنان طلاق گرفته، باید سه قُرء درنگ کنند [و عده نگهدارنده].
این آیه، با توجه به فراگیر بودن واژه ی «المطلقات» در برگیرنده ی همه ی گونه های زنان است، چنانکه در واژه ی «النساء» گذشت.
نظر علامه طباطبایی: کلمه ی «تربص» هم به معنای «انتظار» می آید و هم به معنای «حبس»، و اگر در آیه ی مورد بحث، آن را مقید کرد به قید «بِأَنفُسِهِن» برای این بوده که بر مبنای تمکین به مردان دلالت کند، و بفهماند که عده ی طلاق چیست، و برای چیست، عده طلاق این است که: زن مطلقه در مدت عده به هیچ مردی تمکین نکند، و پذیرای ازدواج با کسی نشود، و اما اینکه عده برای چیست، و چه حکمتی در تشریع آن است؟ می فهماند برای این است که آب و نطفه ی مردان به یکدیگر مخلوط نشود، و نسب ها فاسد نگردد،
(و اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد که از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم، و اگر عده واجب نمی شد معلوم نمی شد چنین فرزندی، فرزند کدام یک از دو شوهر است).
تحقیق مطلب آن است که: دلالت این آیه تام و کامل نیست، زیرا حکم درنگ سه قُرء فراگیر بودن آیه را تنها در محدوده ی زنانی که عادت ماهانه دارند، اختصاص می دهد. قرءهای سه گانه، چه به معنای پاکی باشد، چنانکه درست همین است و روایات بر آن گواهند و نیز مناسب با ریشه ی این واژه، که همان جمع و یک جا بودن است زیرا در هنگام پاکی، خون در رحم جمع می گردد و چه به معنای قاعدگی باشد، چنانکه آن را در شمار معانیش آورده اند، تنها درباره کسی متصور است که قاعدگی و پاکی دارد و می توان برای وی سه پاکی و سه حیض در نظر گرفت، ولی کسی که پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمی شود، خواه برای رسیدن به سنّ قاعدگی و خواه برای گذشتن از سال های قاعدگی و یا به دلیل بیرون آوردن رحم و یا دیگر رخدادها و بیماری ها، نمی تواند در گستره عموم آیه باشد و این حکم، بر او جاری گردد، پس، اختصاص داشتن گزاره [=محمول]به برخی از گونهها و تصور نداشتن بقیه،خودگواه بر تخصیص موضوع خواهد بود که روشن است.
3-1-4- آیه 49 سوره احزاب
«یا ایهّاالذینَ آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عده تعتدونها»
ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست.
این آیه حکم زنان غیر مدخوله را میرساند که نیازی به عده نگه داشتن شان نیست.آنچه ذکر شد، مجموعه آیاتی بود که در مورد عده زنان در قرآن کریم آمده است. حال به سراغ احادیث رفته و دلالت آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
سنت،اجماع و عقل
3-2- احادیث عام
برخی از احادیث عام بوده و مانند آیات قرآن بطور کلی حکم عده را برای تمام زنان ذکر کرده اند. مانند:
3-2-1- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع)
«داود بن سرحان عن أبی عبدالله (ع) قال: «عدّه المطلّقه ثلاثه قروئِ أو ثلاثه أشهر إن لم تکن تحیض»
عده ی زنان طلاق گرفته، سه قرء یا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.
در این روایت، امام (ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه یا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگی آن، در برگیرنده ی همه ی زنان طلاق گرفته است. لذا چنین قاعده ای را می توان از این روایت برگرفت.
اگرچه می توان از پذیرش اطلاق آن سر باز زد؛ چراکه روشن است امام (ع) در صدد رساندن اندازه ی عده ی زنان طلاق گرفته است، حال آیا در همه ی گونه های زنان همین است، یا خیر، موضوع دیگری است که در صدد رساندن آن نیستند.
3-2-2- روایت صحیحه ی حلبی از امام صادق (ع)
صحیحه الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: «لاینبغی للمطلّقه أن تخرج ألّا بإذن زوجها حتّی تنقضی عدّتها؛ ثلاثه قروءٍ أو ثلاثه أشهر إن لم تحض».
برای زن طلاق گرفته، جز با اجازه ی شوهر، بیرون رفتن از خانه روا نیست، تا اینکه عده وی سر آید که سه قرء یا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.
چگونگی دلالت این روایت، از آنچه در روایت پیشین آورده ایم روشن می شود. پاسخ آن نیز آشکار گردیده است که امام (ع) در پی رساندن آن است که زن طلاق گرفته در هنگام عده، نباید از خانه بیرون رود، سپس اندازه ی آن را می فرماید، ولی اینکه هر زن طلاق گرفته ای بای عده نشیند یا خیر چیز دیگری است.
از همین جا، سخن درباره ی روایت محمد بن قیس، از امام باقر (ع) روشن می شود که فرمود:
محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال: «المطلّقه تعتدّ فی بیتها و لاینبغی لها أن تخرج حتی تنقضی عدّتها و عدّتها ثلاثه قروءِ أو ثلاثه أشهر إلّا أن تکون تحیض».
زن طلاق گرفته، در خانه اش عده می نشیند و او را نشاید که تا عده اش به سر نیامده از خانه بیرون رود. در این مسأله پس از اقامه دلیل بر عده نداشتن زن ناامید از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در این دو دسته است. حال، زنی را که رحم او بیرون کشیده شده، باید از این دو دسته به شمار آورد یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا می توان دلیلی یافت که طلاق زن بدون رحم، از طلاق های «بائن» است، تا مانند زن ناامید از قاعدگی و خردسال، عده ای بر او نباشد، یا خیر؟
3-3- احادیث خاص
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.