دانلود پایان نامه علف های هرز و مراحل اجرا

60 14/7 69/0 5/54 17/1 8/0 6/17 470 لومی رسی 9/0 9/5 9/0 56/2
3-4-2- طرح آزمایشی و مراحل اجرای آن
عملیات تهیه زمین شامل شخم عمیق و کشت پاییزه بود. این آزمایش در قالب طرح آزمایشی اگمنت (در 3 بلوک) اجرا شد. سه نمونه که دارای بذر بیشتری بودند به عنوان شاهد استفاده شدند و کشت در اوایل آبان بصورت ردیفی انجام شد. به منظور تصحیح اثر بلوک ها در آزمون یکنواختی زمین، در هر بلوک، از 3 نمونه شاهد بصورت تصادفی استفاده شد. بذور هر جمعیت بر روی یک خط و در عمق 5-3 سانتی‌متری کشت گردید. فاصله خطوط از همدیگر 60 سانتیمتر و فاصله بین بلوک ها 1 متر در نظر گرفته شد. مبارزه با علف های هرز پس از سبز شدن و در چند مرحله بصورت دستی انجام گرفت.
شکل3-1-نمایی از مزرعه تحقیقاتی

3-5- استخراج DNA ژنومی
برای انجام استخراج DNA از روش CTAB تغییر یافته نمونههای برگی قبل از آب شدن یخ نمونهها استفاده گردید. برای تهیه 100 میلی لیتر بافر استخراج CTAB دو درصد، اجزاء جدول (3-4) در 20 میلی لیتر آب مقطر حل شده و با استفاده از اسید کلردریک یک مولار pH آن به 8 رسید. سپس دو گرم هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید را در مقداری آب مقطر گرم شده حل کرده و به محلول قبلی افزوده گردید. در نهایت حجم محلول به 100 میلی لیتر رسید. مراحل استخراج دی ان آ به شرح زیر است.
جدول 3-4 اجزاء تشکیل دهنده بافر استخراج DNA
اجزاء بافر مقدار غلظت نهایی
Tris-HCl 211/1 گرم 100 میلیمولار
NaCl 19/8 گرم 4 مولار
EDTA 744/0 گرم 2/0% (حجمی/حجمی)
CTAB 2 گرم 2% (وزنی/حجمی)
2-مرکاپتواتانول میکرولیتر 5/0 مولار
– قبل از شروع کار بافر CTABدر بن ماری 65 درجه سانتی گراد گرم شد.
– 100 میلی لیتر برگ تازه، سالم و تمیز در نیتروژن مایع در هاون چینی کاملأ کوبیده و به شکل پودر درآورده شد. هاون وکوبه آن (دست کم در موضع تماس با برگ) پیش از این عمل بایستی سرد باشد. این توصیه جهت غیر فعال کردن نوکلئازهای موجود در محیط است و با افزودن اندکی نیتروژن مایع یا گذاشتن در فریزر انجام پذیر است.
– پودر برگ را در گوشه هاون جمع کرده و بلافاصله پیش از آب شدن یخ آن، 800 میکرولیتر بافر CTAB به هاون اضافه و خوب با پودر برگ مخلوط گردید.
– محتویات هاون به تیوب 5/1 میلی لیتر منتقل شد و به مدت نیم ساعت در دمای 60 درجه سانتی گراد در بن ماری نگهداری شد(در طول این مدت چند بار به آرامی تیوب ها برگردانده شد).
– هم حجم نمونه (800 میکرولیتر) محلول ایزوآمیل الکل/ کلروفرم (به نسبت24:1) در دمای اتاق اضافه شد.
– به آرامی و چندین بار تیوب ها برگردانده شد تا محتویات تیوب به طور یکنواخت مخلوط شود.
– 10 دقیقه در دمای اتاق و دور 13000 سانتریفوژ گردید.
– بخش زلالی فوقانی (در حدود 500-600 میکرولیتر) برداشته و در تیوب دیگری ریخته شد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.