دانلود پایان نامه دیدگاه ابن سینا و مقایسه و تطبیق

در کلام فیلسوفان مسلمان زیبایی به عنوان غایت فی نفسه مورد بررسی قرار نمی‌گرفت بلکه در نظر ایشان، مهم تبیین مناسبات میان این فعالیت‌ها با غایات عقلانیِ محض بود. به ویژه درباره شعر و خطابه، تاکید فلسفه اسلامی بر آن‌ها تاکید عمل گرایانه و سیاسی بود و به شعر و خطابه، به عنوان ابزاری در نظر گرفته و آن را برای انتقال حقایق متن فلسفه به عامه مردم، که توانایی‌های عقلانی آن‌ها محدود فرض می‌شد، به کارمی‌بردند.
هنگام بحث در مورد زیبایی در اسلام باید توجه داشت که در فلسفه از مهمترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های موجود، عنصر ایمان است که قالب شکل و محتوا را به کل تغییر داده است.
در بررسی زیباشناسانه‌ای که در باب اقسام زیبایی معمول است، زیبایی به دو قسم معرفت شناختی و هستی شناختی تقسیم می‌شود که هریک از این اقسام ویژگی‌ها و تعاریف منحصر به خود را دارا هستند که بالطبع موارد وموضوعاتی که این اقسام را مورد بررسی قرار می‌دهند متفاوت هستند ممکن است در این بخش از نوشته این پرسش به ذهن خطور کند که با توجه به اقسام زیبایی پایان نامه معرفت شناختی است یا هستی شناسی؟ توضیح این که اگر زیبایی را وجود شناسانه مورد بررسی قراردهیم باید به ریشه‌های وجودی زیبایی بپردازیم به این که در یک وجود عناصر زیبایی چیست و چگونه شکل گرفته است؟ اما اگر نگاه معرفت شناسانه به زیبایی داشته باشیم تعریف از زیبایی ارتباطی با عناصر زیبایی نخواهد داشت و به عناصر معرفت شناسانه زیبایی می‌پردازیم. حال سوال این است که ابن‌سینا به کدام یک از این دو نوع پرداخته و اصولا زیبایی در نظر ابن‌سینا معرفت شناسانه است یا وجود شناسانه؟
پاسخ این است که در آثار ابن‌سینا هم به زیبایی معرفت شناسانه پرداخته شده است که درکتاب فن شعر و مبحث خیال به آن می‌پردازدو هم به زیبایی هستی شناسانه پرداخته شده است که در رساله عشق و موسیقی به آن می‌پردازد.
نکته قابل توجه در این نوشته این است که در این رساله به مبحث زیبایی از دیدگاه ابن‌سینا پرداخته شده که در یک جا معرفت شناسانه و در یک جا هستی شناسانه است. وهدف در این رساله تبیین زیبایی در کلام ابن‌سینا است. و فارغ از این که زیبایی در کدامین قسم در کلام وی بررسی شده است، عنصر و تعریف زیبایی به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که در نظر خود فیلسوف نیز این جدایی صورت نگرفته و به صورت مطلق زیبایی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
نکته دیگری که در بررسی نظرات ابن‌سینا باید به آن توجه داشت این است که ابن‌سینا فیلسوفی مسلمان بوده و عنصر ایمان را در جای جای نظرات وی می‌توان مشاهده کرد و این نکته به خوبی نمایان است که نگاه وی به خلقت و وجود به خاطر صرف الوجود بودن اشیا و جهان نیست و برخلاف فلاسفه یونان که وجود را بنای اصلی خلقت می‌دانستند ابن‌سینااساس تفکرات و نظرات خود را خدا قرار داده است. بنابراین در تعریف این فیلسوف از زیبایی توضیحات و تعاریفی را می‌بینیم که کاملا متفاوت با تعاریفی است که دیگر فلاسفه بیان کرده‌اند. که به طور مفصل در جایگاه مناسب به آن پرداخته می‌شود.
حال سوال این است که آیا می‌توان در دستگاه فکری ابن‌سینا به یک قاعده کلی در رابطه با زیبایی رسید؟ وایا اساسا قاعده‌مند است؟
مراد از زیبایی در نظر ابن‌سینا با توجه به مبانی فلسفی او چیست؟
ریشه‌ها و مسیر ادراک زیبایی در نظر ابن‌سینا کدام است؟
نکته:
باید توجه داشت که آن چه در این پایان نامه لحاظ شده تطبیقی نیست و هیچ گونه مقایسه‌ای در آن صورت نگرفته است و صرفا به تحلیل نظرات ابن‌سینا پرداخته شده تا پایه و اساسی باشد برای مقایسه و تطبیق با دیگر نظرات که در این موضوع به بررسی پرداخته اند.
اهداف
اهدافی که در این پایان نامه دنبال می‌شود:
مشاهده می‌شود به علت فرهنگ و مبانی فلسفی فکری که در غرب مطرح می‌شود عناوینی مثل زیبایی نیز طبق همان مبانی تبیین می‌شود که تطبیق آن بر دیگر فرهنگ‌ها به خاطر تفاوت در فرهنگ و مبانی فلسفه صحیح نیست. لذا باید دقت داشت که جایی که مبانی متفاوت است تعریف از زیبایی نیز متفاوت می‌شودو تعریف باید طبق همان مبانی مورد بررسی قرار گیرد.
در این پایان نامه دنبال این هستیم که باتوجه به مبنای فلسفی ابن‌سینا زیبایی را تبیین کنیم
به طور کلی می‌توان اهداف را در چند بند زیر بیان کرد:
این پژوهش برگ جدیدی به مجموعه زیبا شناسی ابن‌سینا می‌افزاید
با فهم صحیح وتبیین کامل و جامع از زیبایی در کلام ابن‌سینا، دیگر معیار ما برای ارزش گذاری نظر ابن‌سینا نمی‌تواند روش غربی کانتی و هگلی باشد. و معیار و روش جدیدی لازم است.
تبیین اثر پذیری ابن‌سینا از افلاطون و ارسطو و افلوطین در نظرات زیبایی‌شناسی و در نتیجه نظرات در باب زیبایی.
پژوهش عمیق‌تر در زیبایی‌شناسی حسی ابن‌سینا و اشنای با مبانی زیباشناسی ابن‌سینا.
پیشینه تحقیق
1 . پایان نامه ” باز سازی دیدگاه ابن سینا در مورد فلسفه هنر و زیبایی” تألیف هادی ربیعی که از سه منظر معنی شناختی، وجود شناختی و معرفت شناختی، زیبایی و هنر را با تأکید بر دیدگاه ابن سینا توصیف و تحلیل می کند
2 پایان نامه ای با عنوان عشق در فلسفه ابن سینا که رساله دکتری احسان اله مویدی است وبه تبیین نظرات ابن سینا در این باب پرداخته است.
3 پایان نامه ای با عنوان بررسی قوه خیال از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا از حسن متفکر که به بیان ارا ء این دو متفکر می پردازد که خیال در نظر ابن سینا مجرد است و در نظر ملاصدرا مجرد است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.