دانلود پایان نامه درمورد مدیریت دانش و عملکرد و تمرکز بر مشتری

نمودار 4-9) هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری
با توجه به نمودار و جدول (4-9) مشاهده می شود که متغیر عملکرد تجاری دارای کمترین مقدار1، بیشترین مقدار 5 ، میانگین 4530/3 ، انحراف معیار 13611/1 و واریانس 291/1 می باشد.
4-4) فرضیه های تحقیق:
1.تمرکز بانک ها بر مشتریان کلیدی با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
جدول 4-10) ضریب همبستگی بین تمرکز بر مشتریان کلیدی و عملکرد تجاری بانک ها
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی(R) ضریب تعین(R2) سطح معنی داری نتیجه
تمرکز بر مشتریان کلیدی و عملکرد تجاری 146 798/0 636/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول (4-10) مشاهده می شود که مقدار 05/0 >000/0 Sig = می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تایید می شود و رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تمرکز بر مشتریان کلیدی و عملکرد تجاری 8/79 + درصد می باشد. که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر تمرکز بر مشتریان کلیدی و عملکرد تجاری بانک ها می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر تمرکز بر مشتریان کلیدی و عملکرد تجاری برابر با 636/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر تمرکز بر مشتریان کلیدی (متغیر مستقل) به میزان 6/63 درصد می تواند متغیر عملکرد تجاری بانک ها (متغیر وابسته) را پیش بینی کند.
2.سازمان CRM در بانک ها با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
جدول 4-11) ضریب همبستگی بین سازمان crm و عملکرد تجاری بانک ها
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی(R) ضریب تعین(R2) سطح معنی داری نتیجه
سازمان crm و عملکرد تجاری 146 777/0 603/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول (4-11) مشاهده می شود که مقدارسطح معناداری کمتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تایید می شود و رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سازمان crm و عملکرد تجاری 7/77 + درصد می باشد. که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر سازمان crm و عملکرد تجاری بانک ها می باشد. ازسویی ضریب تعین بین دو متغیر سازمان crm و عملکرد تجاری برابر با 603/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر سازمان crm به میزان 3/60 درصد می تواند متغیر عملکرد تجاری بانک ها را پیش بینی کند.
3-مدیریت دانش در بانک ها با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
جدول 4-12) ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و عملکرد تجاری بانک ها
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی(R) ضریب تعیین(R2) سطح معنی داری نتیجه
مدیریت دانش و عملکرد تجاری 146 71/0 504/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول (4-12) مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری کمتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تایید می شود و رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد تجاری 71 + درصد می باشد. که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد تجاری بانک ها می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد تجاری برابر با 504/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر مدیریت دانش به میزان 4/50 درصد می تواند متغیر عملکرد تجاری بانک ها را پیش بینی کند.
4.crm مبتنی برفناوری به کار رفته در بانک ها با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
جدول 4-13) ضریب همبستگی بین crm مبتنی بر فناوری و عملکرد تجاری بانک ها
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی(R) ضریب تعیین(R2) سطح معنی داری نتیجه
crm مبتنی بر فناوری و عملکرد تجاری 146 572/0 327/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول(4-13) مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری کمتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تایید می شود و رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر crm مبتنی بر فناوری و عملکرد تجاری 2/57 + درصد می باشد. که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر crm مبتنی بر فناوری و عملکرد تجاری بانک‌ها می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر crm مبتنی بر فناوری و عملکرد تجاری برابر با 327/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر crm مبتنی بر فناوری به میزان 7/32 درصد می تواند متغیر عملکرد تجاری بانک ها را پیش بینی کند.

  دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.