دانلود پایان نامه درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط با مشتری

ra = ضریب پایایی کل آزمون
j = تعداد بخش های آزمون
= واریانس نمرات هر بخش از آزمون
= واریانس نمرات کل آزمون
جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
نام متغیر تعدادسوالات مقدارآلفای کرونباخ
تمرکز بر مشتریان کلیدی 4 864/0
سازمان CRM 4 834/0
مدیریت دانش 3 842/0
CRM مبتنی بر فناوری 4 932/0
مدیریت ارتباط با مشتری 15 958/0
عملکردتجاری 9 91/0
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد. استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی:
به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کرد ن، تهیه جدول، رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود (خاکی،1387). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردد (حافظ نیا،1383). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود.
آمار استنباطی:
گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد. در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا،1383) آنچه در این تحقیق جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است استفاده از روش هبستگی پیرسون می باشد.در این پژوهش از نرم افزار SPSS19 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.

  تحقیق درمورد الگوریتم ژنتیک و مفاهیم اولیه

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد بررسی قرارمی‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی درصد

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.