دانلود پایان نامه درمورد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و فرآیند ارزیابی عملکرد

ب) از بعد رضایت سرویس): تعداد پرسنل- تعداد شبکه های کامپیوتری متصل- تعداد حساب پس انداز- تعداد کل حسابها
خروجی ها: زمان کل سرویس- زمان انجام اعتبارات- زمان دریافت سپرده- زمان سپرده های ارزی
Sherman & Ladino (1995) ورودی ها: خدمات مشتری- خدمات فروش- پرسنل تمام وقت –هزینه ها (به غیر از پرسنل و اجاره) – فضای چهار -طرف (پا گرد) شعبه
خروجی ها:- سپرده وصولات و چک پولها- چک های بانکی، چک مسافرتی، سندهای قرضه فروخته شده، فک- رهن و کوپن ها- مانده سپرده های شعب- وامها- حسابهای جدید – مدت دار – پس انداز دفترچه های سپرده
Avkiran (1995) ورودیها: تعداد کارکنان معادل تمام وقت- رفتار کارکنان- متوسط درآمد خانوار- تعداد صنایع کوچک- حضور رقبا
خروجی ها: تعداد کل حسابهای سپرده جدید- تعداد کل حسابهای وامی جدید- تعدادکل ارجاعات جدید- مراکز سرمایه گذاری- درآمد حق الزحمه
Saha & Ravisankar (2000). ورودیها:هزینه بهره- هزینه منقول- هزینه های غیر منقول- داراییهای ثابت
خروجی ها: حساب سپرده ها- اعتبارات (وامها)- سرمایه گذاریها- درآمد بدون بهره- سود ناخالص- درآمد کل
Fukuyama & Weber (2002) ورودیها: تعداد کارکنان، سرمایه، سپرده ها
خروجی ها: وامهای اعطایی، سایرسرمایه گذاری ها
Hasan & Sirén (2003) ورودیها: تعداد کارکنان، داراییهای ثابت، منافع قابلاستفاده برای وام دهی
خروجی ها: وامهای کوتاه مدت، وام های بلند مدت، سایر دارایی های مولد،
مومنی (1385 ) مدل 1: ورودی ها: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق
مدل 2: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپردهها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق، کارمزدهای دریافتی، سپرده های دیداری
مدل 3: ورودی ها: هزینه های بهره ای، هزینه های غیر بهره ای
خروجی ها: درآمد های بهره ای، درآمدهای غیر بهره ای
(منبع: صالحی و همکاران، 1390)
2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد:
هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی و فعالیت‌های ذیل در آن ضروری می باشد.
تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها
تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه
استانداردگذاری و تعیین و ضعیت مطلوب هر شاخص
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ی ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده (رحیمی، 1385، ص ص 42-41).
2-2-4-1) مزایای سنجش عملکرد:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.