دانلود پایان نامه درمورد روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری

شافعی تحقیقی با عنوان “ارائه ی مدلی ساختاریافته از سنجه های ارزیابی عملکرد مدیریت بازاریابی در شرکت های تولیدی صنعتی: مطالعه ای در شرکت های مواد غذایی”، در سال (1391) انجام داد. براساس نتایج بدست آمده مهمترین سنجه نظام بازاریابی شرکتهای تولیدی در صنعت مواد غذایی، عوامل مرتبط با سنجش بازار و نوآوری تعیین گردیدند. در میان متغیرهای فرعی نیز سنجه ارزیاب سهم بازار، بیشترین اهمیت را دارا می باشد.
وو و لو در سال (2012) تحقیقی با عنوان رابطه بین CRM، RM و عملکرد تجاری در صنعت هتلداری تایوان انجام دادند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بازاریابی رابطه مند (RM) ، و عملکرد تجاری هتل ها دارد. و جهت دستیابی به عملکرد بالاتر، انواع مختلف هتلها باید قبل از بکارگیری استراتژی های CRM، اولویتهای اصلی و مهم خود را شناسایی نمایند (wu & lu, 2012).
چانگ و همکارانش در سال (2010) مطالعه ای تحت عنوان “چگونه CRM می تواند عملکرد سازمانی را دگرگون سازد؟ با نقش تعدیل گر توانایی بازاریابی” انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که توانایی بازاریابی، ارتباط بین بکارگیری تکنولوژی CRM و عملکرد را تعدیل می سازد. علاوه بر این فرهنگ سازمانی مستری محور و سیستم مدیریت بکارگیری تکنولوژی CRM را سهولت می بخشد (Chang et al., 2010).
“بکارگیری نرم افزار crm و عملکرد تجاری”، عنوان تحقیقی است که انگ و باتل در سال (2006) انجام دادند. نتایج بررسی ها نشان داد که میزان رضایت شرکتها از عملکرد نرم افزار در برآورده ساختن انتظارات شرکتها در رابطه با حفظ مشتری، به طور قابل توجهی در پیش بین سودآوری نقش دارد. همچنین مطالعات نشان داد که بکارگیری هوشمندانه نرم افزار crm در بهبود عملکرد تجاری شرکتها نقش قابل توجهی دارد (Ang & Buttle, 2006).
زین الدین در سال 2005 در کشور سوئد پژوهشی با عنوان «کیفیت و مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک استراتژی رقابتی در صنعت بانکداری سوئد» صورت دادند.در این پژوهش تاثیر کیفیت و مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک بانک می تواند از طریق برقراری رابطه با مشتریان، ارزشی فراتر از محصول اصلی برای مشتریان ایجاد نماید. این ارزش شامل عناصر ملموس و ناملموس اضافه شده به محصول اصلی است که باعث ایجاد و افزایش حیطه محصول می شود.
تحقیقی با عنوان ” نظام های CRM واثرات آن بر روی عملکرد بازرگانی ” در سال 2008 توسط آفل برروی صنایعی متوسط و کوچک مانند نرم افزار و فناوری اطلاعات و کشاورزی و داروسازی در دو کشور هند و انگلیس انجام داد، چنین نتیجه می گیرد که کشور انگلیس نسبت به کشور هند پیشگام به اجرا و پیاده سازی CRM است، صنایع کشور هند نسبت به مزایای اجرای این استراتژی آگاهی دارند، اما با شک و تردید به برگشت سرمایه پس از اجرا و پیاده سازی آن می نگرند (Aphale, 2008, p62).
تحقیقی با عنوان” CRM کلید عملکرد بازرگانی برتر” توسط فریلند انجام شد و به این نتیجه رسید که بسیاری از شرکتها زمان و منابع برای ایجاد قابلیت های لازم برای تقویت روابط مشتری به منظور بهبود عملکرد بازرگانی ندارند (Freeland,2003,p6).
تحقیقی با عنوان “رویکرد فرآیند گرا بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی” در سال 2010 توسط کرامتی و همکاران انجام شد، که این تحقیق با ارائه چهار چوب فرآیند گرا به بررسی ارتباط بین منابع CRMو قابلیت پردازش آن و عملکرد سازمانی می پردازد، نتایج نشان می دهد که فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری، بیشتر تحت تأثیر منابع زیر بنایی است تا منابع فن آورانه. درواقع بایستی گفت که شرکت ها با قابلیت فرآیند بهبود یافته، بهتر از عملکرد سازمانی منتفع می شوند (keramati et al,2010, p1181).

  دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت ارتباط با مشتری

3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت میگیرد (خاکی،1387). در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق، یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گرد آوری اطلاعات و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می شود. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود.
3-2) روش تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و براساس هدف، از نوع کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی، 1387).
3-3) جامعه و نمونه ی آماری
تعریف جامعه- بنابر نظر اغلب محققان- عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دلاور،1383). به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1383). جهت تعین روش تعین حجم نمونه و همچنین استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشند که این کار با آزمون کولموگروف- اسمیرنف آزمون می شود.
متغیر عملکرد تجاری توزیع نرمال می باشد
متغیر عملکرد تجاری توزیع نرمال نمی باشد
جدول3-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنف
تعداد آماره آزمون سطح معناداری
عملکرد تجاری 30 747/0 632/0
نتیجه گیری: با توجه به جدول(3-1) مشاهده می شود که مقدار Sig (سطح معنا داری) برای متغیر عملکرد تجاری به عنوان متغیر وابسته برابر632/0 بوده و چون این مقدار بیشتراز 05/0 می باشد. بنابراین نمی توان فرض صفر را رد کرد. در نتیجه نمونه دارای توزیع نرمال می باشد.
در تحقیق حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه شعب بانک صادرات استان گیلان. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به نتایج آزمون نرمالیته متغیر وابسته از فرمول جامعه محدود استفاده می شود.

  دانشگاه علوم پزشکی و راهبردهای مقابله

به این ترتیب حداقل حجم نمونه مورد نیاز 146نفرمی باشد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.