دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار و آمار استنباطی

1-7- روش تحقیق
برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:
مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار ای وی یوز مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با استفاده از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
در این تحقیق از روش اقتصادسنجی پنل دیتا استفاده می‌شود .این روش‌ برای مواقعی که دو گروه داده‌های سری‌های زمانی و مقطعی وجود دارد بسیار مناسب می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سوالات تحقیق از نرم افزار Eviews ورژن 7 و روش تجزیه و تحلیل پانل دیتا استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون همبستگی استفاده خواهد شد.
1-9-مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به مفاهیم ارایه شده مدل مفهومی پژوهش این پژوهش در زیر آمده است.

  خاشگری دانش آموزان و فرایندهای شناختی

1-10- تعریف متغیرها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
متغیرهای وابسته:
NIA: نسبت سود خالص به مجموع دارایی‏ها (ونجوان، 2013)
OIA: نسبت سود عملیاتی به مجموع دارایی‏ها (ونجوان، 2013)
متغیرهای مستقل:
متغیرهای مربوط به مالکیت

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.