دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و توزیع جغرافیایی

واریانس تعدیل شده عموماً جهت ارزیابی تخمین‌گرهایی به کار گرفته می‌شود که قادر به محاسبه واریانس تخمین هستند.
ضریب تبیین
ضریب تبیین، خط رگرسیونی بین مقادیر اندازه‌گیری شده و برآوردشده است که برای ترجیح روش‌های درون‌یابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: مقدار مشاهده شده
: مقدار تخمین زده شده
: میانگین مقدار مشاهده شده
تفاوت آمار کلاسیک و زمین‌آمار
تفاوت اصلی آمار کلاسیک و زمین‌آمار در این است که در آمار کلاسیک، نمونه‌هایی که از جامعه گرفته می‌شود، عموماً به حالت تصادفی در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، فرض برآن است که نمونه‌ها مستقل از یکدیگرند و بنابراین وجود یک نمونه، هیچ اطلاعی از نمونه بعدی به دست نمی‌دهد. اما در زمین آمار، نمونه‌ها به حالت مستقل از یکدیگر در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه براساس این نظریه، نمونه‌های مجاور تا فاصله معینی به طور فضایی به هم وابستگی دارند. همچنین فرض بر این است که این وابستگی بین نمونه‌ها را می‌توان به صورت مدل ریاضی تحت عنوان تغییرنما ارائه نمود (نخعی، 1373).
ماترون بنیان‌گذار متغیر ناحیه‌ای است. از آنجا که بسیاری از متغیرهای مورد بررسی در زمینه علوم زمین، پیوستگی مکانی دارند، می‌توان آن‌ها را در زمره متغیرهای ناحیه‌ای به حساب آورد. در زمین آمار ارزش هر متغیر علاوه بر مقدار با موقعیت مکانی آن مشخص می‌شود. در زمین آمار عموماً نمونه‌های نزدیک شباهت بیشتری نسبت به نمونه‌های دورتر داشته و در نتیجه متغیرها از یگدیگر مستقل و تصادفی نیستند.
مروری بر تحقیقات انجام شده
دستیابی به سود بهینه و حفاظت محیط‌زیست به این نکته بستگی دارد که چگونه مدیریت‌های کشاورزی براساس شرایط خاک اعمال شوند (کاستریگنانو و همکاران، 2000).
به نظر ساونی و همکاران (1995) و ترانگمار (1985) اهمیت تغییرپذیری مکانی بر کاربری اراضی منجر به مطالعۀ ناهمگونی خاک از مقیاس جهانی تا تغییرات ترکیبات شیمیایی و ساختاری کانی‌های خاک در مقیاس میکرو می‌گردند. همچنین ترانگمار و همکاران (1985) معتقد‌اند نقشه‌برداری و طبقه‌بندی خاک برای گروه‌بندی شباهت‌ها و تفاوت‌های خاک در مقیاس ناحیه‌ای به کار می‌روند. تغییر پذیری ویژگی‌ها در واحد نقشه و در واحدهای کوچکتر نمونه‌برداری مانند مزرعه، پلات آزمایشی و پدون‌ها از طریق روش‌های آمار کلاسیک توضیح داده می‌شود. در آمار کلاسیک فرض می‌شود که ارزش متغیر در هر نقطه از واحد نقشه یکسان و برابر با میانگین است و خطای تخمین از طریق واریانس در میان آن واحد شرح داده می‌شود. در این حالت فرض می‌شود تغییرپذیری متغیر در هر واحد نقشه، تصادفی است و به توزیع جغرافیایی اختلافات در میان واحدهای نمونه‌برداری مربوط نمی‌شود. پیشرفت‌های اخیر در تئوری‌های آماری به کمّی‌ ساختن ارتباط‌های مکانی بین غلظت نمونه‌ها کمک می‌کند و برای درون‌یابی غلظت در مکان‌های نمونه‌برداری نشده به کار می‌رود، این پیشرفت‌ها بر اساس تئوری متغیر ناحیه‌ای براساس نظر ماترون (1963 و 1965) صورت گرفت. این تئوری تحت نام «زمین آمار» ویژگی‌های تصادفی و ساختاری متغیرهایی که توزیع مکانی دارند را بیان می‌کند و ابزاری کمّی برای تشریح آن‌ها و خصوصاً ایجاد تخمین‌های نا اُریب فراهم می‌آورد (نقل از خرمی 1388).
تغییرات مکانی در خاک، به عنوان سیستمی پویا و چند مرحله‌ای را می‌توان در دو دسته کلی تغییرات ساختاری (سیستماتیک) و غیرساختاری (تصادفی) تقسیم نمود. تغییرات ساختاری در برگیرندۀ تغییرات مشخص و تدریجی خصوصیات خاک به عنوان تابعی از فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و برهم کنش‌های عوامل خاک‌سازی است. این نوع تغییرات را می‌توان با توجه به داده‌ها و عوامل دخیل در تشکیل خاک و ارتباط آن‌ها با چشم‌انداز اراضی درک و مورد شناسایی قرار داد، اما حتی پس از تقسیم‌بندی و پهنه‌بندی خصوصیات کلی خاک‌ها در قالب واحدهای مختلف نقشه هنوز با برخی از تغییرات مکانی خصوصیات خاک در هر واحد مواجه می‌باشیم. این نوع تغییرات مکانی را اصطلاحاً غیرساختاری یا تصادفی می‌نامند که عموماً در محدوده‌های کوچک جغرافیایی رخ داده و به همین دلیل آن‌ها را تغییرات کوتاه دامنه می‌نامند (محمدی 1385).
مؤمنی (1377) تحقیقی در مورد مدلسازی ساختار مکانی متغیر‌های حاصلخیزی و مواد آلی خاک به عنوان مبنایی برای اعمال کشاورزی دقیق در دشت مرو انجام داد. نتایج حاکی از آن بود که تمام متغیر‌های مورد مطالعه دارای دامنه همبستگی وسیع بودند که می‌تواند دال بر این باشد که کشت دراز مدت روی خواص پویای خاک اثر یکنواخت سازی داشته است. وی همچنین نشان داد که خصوصیات خاک دارای وابستگی مکانی بوده و حدود تغییرات برای هر خصیصه خاک متغیر است. رفیعی‌الحسینی و محمدی (1379) تجزیه و تحلیل پراکنش مکانی حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول گندم برای زراعت دقیق را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد توزیع تمامی متغیر‌ها پیوسته و وابسته به موقعیت جغرافیایی مشاهدات می‌باشد. نتایج آن‌ها نشان داد که توزیع مکانی عملکرد گندم دارای الگوی مشابه پراکنش مکانی فسفر قابل دسترس در خاک بوده است. بنابر‌این در مطالعه مزبور، قابلیت دسترسی به فسفر از مهمترین جنبه‌های مدیریت دقیق مزرعه به شمار می رود. در عین حال آنها پراکنش ازت کل و چگونگی معرفی شدن آن در سطح مزرعه را نیازمند مطالعات بیشتر می‌دانند. محمدی (1377) با مطالعه تغییرات مکانی شوری خاک در منطقه را‌مهرمز (خوزستان) با استفاده از نظریه ژئو‌استاتیستیک نشان داد که از نقشه‌های کریجینگ به راحتی می توان به منظور تعیین ساختار پراکنش مکانی شوری در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود . سارا محمد زمانی و همکاران (1386) با بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته استان گلستان نشان دادند که از میان متغیّر‌های مورد مطالعه قابلیت دسترسی به فسفر از مهمترین جنبه‌های مدیریت دقیق مزرعه می‌باشد، چرا که با ضریب برداشت محصول الگوی تقریباً مشابهی نشان می‌دهد.‌
کاستریگنانو و همکاران (2000) تغییرپذیری مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مزرعه‌ای در مرکز ایتالیا را اندازه‌گیری نمودند. آنها پی بردند که تغییرپذیری مکانی خاک‌های آن منطقه نتیجه فرآیندهای متآثر از هم است که در مقیاس‌های مختلف مکانی و در طول دوره های زمانی عمل می‌کنند. برخی از این فرآیندها وابسته به خاک و مدیریت محصول بوده (مخصوصاً کودهای معدنی) و بقیه وابسته به فرآیندهای طبیعی مربوط به ساختمان و بافت می‌باشد.
کِمِک و همکاران (2007) در تعیین تغییرپذیری مکانی برخی خصوصیات خاک مانند شوری و قلیاییت، پی بردند که همبستگی مکانی قوی‌ این خصوصیات می‌تواند به خاطر فاکتور‌های غیر ذاتی مانند سطح آب زیر زمینی، زهکشی، سیستم‌های آبیاری و میکروتوپوگرافی باشد.
مک‌دونالد و همکاران (2005) پس از بررسی تغییر پذیری مکانی خصوصیات خاک اظهار نمودند که این خصوصیات تغییرپذیری مکانی معنی داری را در سطح مزرعه نشان دادند.
لیو و همکاران (2006) توزیع مکانی کربن آلی را در خاک‌های سیاه شمال شرق چین بررسی نموده و ارتباطش با برخی فاکتور‌های مربوطه مورد تجزیه تحلیل قرار دادند. ایشان نشان دادند که الگوی توزیع مکانی کربن آلی خاک تقریباً مشابه با ساختار مکانی توپوگرافی و نوع کاربری اراضی بود.
هانگ و همکاران (2007) نتیجه گرفتند که تغییر پذیری مکانی و زمانی ماده آلی خاک و ازت کل، به خاطر تأثیر اقدامات کشاورزی مانند جای دادن بقایای محصول درون خاک، کاربری اراضی و مدیریت و تغییر ساختار کشاورزی طی 20 سال گذشته بوده است.
یانگ و همکاران (2011) تغییر پذیری مکانی سرب در اراضی کشت محصول و فاکتورهای تأثیر گذار بر آن را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها فهمیدند که کاربرد کود و آفت‌کش و نیز دامپروری، عامل تغییر پذیری مکانی سرب در این اراضی بود. نتایج ایشان می‌تواند منابع با ارزشی برای مدیریت محیط زیست و تصمیم گیری‌های مربوط به بخش کشاورزی باشد.
چوکو و همکاران (2010) توزیع مکانی ازت، فسفر و پتاسیم را در عمده خاک‌های کشت سیب‌زمینی شیرین در جنوب شرق نیجریه مورد بررسی قرار دادند، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تعیین توزیع فضایی عناصر غذایی اصلی (N, P, K) در منطقه ،راهنمایی برای استراتژی‌های مدیریتی در زمینه انتخاب زمین، کود شیمیایی و نیز مقدار کود لازم برای ارتقاء و حفظ تولید سیب‌زمینی شیرین در زمین می‌باشد.
ویجان‌فو و همکاران (2010)، پراکنش مکانی عناصر غذایی خاک را در یک دامپروری و نقشش در کاربرد کودی متناسب با نیاز زمین، مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان داد که غلظت فسفر در اطراف مزرعه اصلی و نزدیکی جاده، بخاطر مصرف بالای کود گاوی و خوکی بود، به علاوه نقشه‌های حاصله که به کمک GIS تهیه شدند اطلاعات مفیدی را پیرامون مدیریت کشاورزی و محیط زیست فراهم نمود.
اسمایل و همکاران (2009) در تعیین و پهنه‌بندی میزان عناصر غذایی اصلی خاک در یک باغ قهوه در مالزی از زمین آمار استفاده نمودند. نقشه‌های حاصله حاکی از کمبود ازت کل بود، در حالیکه فسفر و پتاسیم در حد کفایت بودند. این مطالعه قابلیت زمین آمار را در تعیین و پهنه‌بندی میزان عناصر غذایی اصلی خاک در منطقه مربوطه آشکار نمود. بعلاوه در زمینه مدیریت دقیق کودی، این نقشه‌ها برای مناطقی که مقدار NPK کمتری نیاز داشتند قابل کاربرد بودند.
لو و همکاران (2007) با آنالیز زمین آماری و تعیین ریسک مربوط به ازت و فسفر کل خاک در چین نتیجه گرفتند که کریجینگ اطلاعات ارزشمندی در اختیار قرار داد که در افزایش دقت نقشه ازت و فسفر و نیز شناسایی مناطقی با غلظت بحرانی این عناصر موثر است. از سوی دیگر شناسایی نحوه توزیع این دو عنصر در سطوح مختلف به شناسایی خطرات، کوددهی بهینه و کنترل آلودگی ازت و فسفر کمک می‌کند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.