دانلود پایان نامه درباره محصولات کشاورزی و قابلیت اطمینان

2-5-3-2-1- مشترکین بخش خانگی:
مصرف برق در بخش خانگی عمدتا شامل روشنایی و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی میباشد. در سال 1389، 21045000 مشترک بخش خانگی بالغ بر 7/60907 گیگاوات ساعت برق مصرف نمودند که نسبت به سال قبل از رشد 5/9 درصدی برخوردار بوده است. از علل اصلی رشد مصرف در سال 1389 میتوان به آبوهوای گرم کشور در تابستان سال مورد بررسی اشاره کرد. سرانه مصرف برق به ازای هر مشترک خانگی در سال 1389 حدود 1/2894 کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال ماقبل آن 2/3 درصد رشد نشان میدهد. این در حالی است که به منظور مدیریت مصرف برق در بخش خانگی 23 میلیون شعله لامپ کممصرف یارانهای نیز توزیع شده است. سرانه مصرف مشترکین خانگی در استان آذربایجان غربی با توجه به آبوهوای معتدل برابر با 9/2014 کیلووات ساعت بوده که با 741760 مشترک، مصرف بخش خانگی استان برابر با 6/1494 گیگاوات ساعت بوده است.
2-5-3-2-2- مشترکین بخش تجاری:
برق در این بخش بیشتر برای سرمایش، گرمایش و روشنایی و استفاده از لوازم اداری الکتریکی در مغازهها، فروشگاهها و شرکتهای تجاری مصرف میشود. در سال 1389، 3223000 مشترک بخش تجاری، با سرانهی 5/3948 کیلووات ساعت، در مجموع بالغ بر 3/12725 گیگاوات ساعت برق مصرف کردهاند. مصرف برق بخش تجاری در استان آذربایجان غربی با 113721 مشترک و سرانه مصرف 6/2312 برابر با 263 گیگاوات ساعت بوده است.
2-5-3-2-3- مشترکین بخش صنعت:
در بخش صنعت از برق برای بهرهبرداری از صنایع، کارخانهها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآوردههای کشاورزی و دامی در کارگاهها و صنایع کوچک و تولیدی، استفاده میشود. مصرف بالای برخی از صنایع بزرگ کشور، آنها را بر آن داشته است که برای تامین بخشی از انرژی مصرفی خود اقدام به ساخت نیروگاههای اختصاصی کنند. برق مصرفی در بخش صنعت در سال 1389 برابر با 0/64934 گیگاوات ساعت گردید که وزارت نیرو حدود 0/61186 گیگاوات ساعت آن را تامین نموده است. مصرف برق بخش صنعت در استان آذربایجان غربی با 3954 مشترک برابر با 8/796 گیگاوات ساعت بوده است.
2-5-3-2-4- مشترکین بخش عمومی:
مصرف بخش عمومی به مصارفی اطلاق میشود که برای خدمات عمومی و سایر مصارف که عمدتا شامل روشنایی معابر میگردد، به کار رود و تنها بخشی است که مصرف برق آن نسبت به سال گذشته از رشد منفی برخوردار بوده است. تعداد مشترکین این بخش بالغ بر 1013000 مشترک و متوسط مصرف هر مشترک آن 4/21039 کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل 2/8 درصد کاهش داشته است. که این سرانه در استان آذربایجان غربی با 20113 مشترک برابر با 6/24839 کیلووات ساعت بوده است.
2-5-3-2-5- مشترکین بخش حملونقل:
با توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی تقاضا برای حملونقل نیز افزایش مییابد. توجه به مصرف بهینه انرژی، حفظ محیط زیست، افزایش جمعیت و تراکم در شهرهای بزرگ و همچنین آلودگی وسیع هوای شهرها به واسطه مصرف سوختهای فسیلی، استفاده از برق برای جابجایی مسافر در شهرها را امری اجتنابناپذیر کرده است. برق مصرفی این بخش شامل اتوبوسهای برقی و مترو میباشد. مصرف برق در بخش حملونقل در سال 1389 در مجموع معادل 5/299 گیگاوات ساعت بوده که نسبت به سال ماقبل آن 2/6 درصد رشد داشته است.
2-5-3-2-6- مشترکین بخش کشاورزی:
 مصرف بخش کشاورزی، مصارفی هستند که از نیروی برق برای پمپاژ آبهای سطحی و زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده میکند. 258000 مشترک کشاورزی، در سال 1389 برابر با 8/24188 گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی استفاده کردهاند. مصرف برق بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی با 13298 مشترک برابر با 1/475 گیگاوات ساعت بوده است.
تعداد مشترکین برق کشور در سال 1389، 25698000 مشترک بوده است که نمودارهای شکل 2-3 و 2-4 به ترتیب بیانگر سهم هر بخش از تعداد مشترکین و میزان مصرف برق کلی میباشد ]1[.
آذربایجان غربی با داشتن 892846 مشترک در سال 1389، 3/3643 گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی مصرف نموده است. نمودارهای شکل 2-5 و 2-6 به ترتیب بیانگر سهم هر بخش از تعداد مشترکین و میزان مصرف برق در استان آذربایجان غربی میباشد.
آمارهای ارائه شده در این تحقیق و نیز آمارهای شرکت توانیر در طی سالیان اخیر در زمینه مشترکین برق و میزان مصرف آنها، همگی موید این مطلب است که تغییرات مصرف تابعی از یک رابطهی منطقی و ساده نبوده و شناخت الگوهای رفتاری مصرف مشترکین و مطالعه بار جزو مسائل حیاتی و چالشی شرکت توزیع نیروی برق میباشد.
2-6- مطالعه و پیشبینی بار
مدیریت مصرف برق مفهومی است در مقابل مدیریت تولید برق و عبارت از بهینهسازی و منطقی کردن مصرف است به گونهای که با صرف هزینه کمتر، کارایی بیشتر انرژی الکتریکی حاصل گردد. در اثر اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق نه تنها از حجم تولید، ارائه خدمات عمومی و نیز سطح رفاه اجتماعی کاسته نمیشود، بلکه با همان امکانات و سطح هزینهها، افزایش خدمات و نیز توسعه رفاه اجتماعی امکانپذیر خواهد شد. به بیان دیگر، مدیریت مصرف برق شامل تمامی اقداماتی است که در راستای بهبود بهرهوری و ارتقاء سطح کارایی انرژی الکتریکی در اقتصاد ملی صورت میپذیرد ]1[ و نتایج زیر را به همراه دارد:
افزایش قابلیت اطمینان، پایداری و امنیت شبکه و کیفیت برق با رعایت حقوق مصرفکنندگان
برنامهریزی مشخص سالانه در بهبود کیفیت برق و کاهش مدت زمان خاموشیها
ارتقای اثربخشی تعرفههای برق
تدوین برنامه منسجم مدیریت مصرف برق از طریق اشاعهی فرهنگ بهینه به مشترکین با بهرهگیری از آموزشهای فردی و رسانههای جمعی و سایر روشهای مناسب
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.